Arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2025 koostamine on alanud

20.04.18

Põhja-Sakala vald on alustanud valla arengukava ja eelarvestrateegia loomise protsessi. Valla arengukava ja eelarvestrateegia koostatakse aastateks 2019–2025 eesmärgiga tagada järgnevatel aastatel erinevate valdkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng, lähtudes kehtestatud arengudokumentidest, valla majandus- ja sotsiaalvaldkondade prognoosist, hetkeolukorrast ning rahalistest võimalustest. Võrreldes varasemaga on uudne see, et arengukava ja eelarvestrateegia koondatakse üheks dokumendiks.

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamiseks on moodustatud viis valdkondlikku töörühma: (1) maa, keskkonna, eelarve ja majanduse; (2) hariduse, kultuuri, noorsootöö ja spordi; (3) sotsiaal- ja tervishoiu; (4) valla juhtimise; (5) eelarvestrateegia koostamise töörühm ning juhtrühm, kes vastutab kogu koostamise protsessi eest.

Juhtivkomisjon - volikogu eelarve- ja majanduskomisjon

Töörühmade juhid:

  • maa, keskkond, eelarve ja majandus - Kalevi Kaur ()
  • haridus, kultuur, noorsootöö ja sport - Liivi Lindemann ()
  • sotsiaal- ja tervishoid - Eveli Lilleoja ()
  • valla juhtimine - Tõnu Aavasalu ()
  • eelarvestrateegia - Elle Tints ()
  • juhtrühm - Tiiu Umal ()

Valdkondlike töörühmade koosseisud

Töörühmade ülesandeks on läbi töötada oma valdkonda puudutavad varasemad arengudokumendid, analüüsida valdkonna peamiseid arengutrende, väljakutseid, võimalusi. Töörühmad kaasavad töösse oma valdkonna spetsialiste ja teisi huvitatud isikuid.

Kaasamine: arutelud volikogus, valdkondlikes komisjonides, avalik ideekorje valla veebilehel; ideekorje töörühmades, volikogu komisjonides, volikogus; avalikud arutelukoosolekud piirkondades. Visiooniseminar koos töötubadega. Arengukava saadetakse volikogu poolt avalikule väljapanekule, mille raames saab veel ettepanekuid esitada.

2018. a tegevuste ajakava ja vastutajad:

aprill visiooniseminar konsultant
  lähteolukorra analüüs juhtrühma juht
hiljemalt 15. mai sotsiaalmajandusliku analüüsi valmimine vallavanem

Analüüsi eesmärgiks on koostada hetkeanalüüs piirkonnale, mille moodustavad Kõo, Kõpu ja Suure-Jaani vald ning Võhma linn. Analüüsi valmimise järel on olemas ülevaade:

  • piirkonna geograafilise (asukoht, piirkonnad, tõmbekeskused, rahvastikuprognoos) kohta;
  • majandusliku (ettevõtlus ja tööhõive, tehniline infrastruktuur ja teenused) kohta;
  • kultuurilise (seltsitegevus, piirkondlik eripära) kohta;
  • sotsiaalse ühtsuse (teenuste kättesaadavus, piirkondlik koostöö) kohta.

Tulemuseks ettepanekud, mida võiks valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamisel arvesse võtta.

mai kohtumised vallaelanikega piirkondades juhtrühma juht
1. juuni valla elanike kirjalike ettepanekute laekumise, hallatavate asutuste ja valla äriühingute investeeringute esitamise tähtaeg  
mai–juuni arengukava valdkondlike töörühmade kooskäimine töörühmade juhid
juuni–august arengukava ja eelarvestrateegia viimistlemine ja kokku kirjutamine juhtrühma juht, konsultant
august arengukava I lugemine vallavolikogu
  arengukava avalikustamine juhtrühma juht ja vallavalitsus
september arengukava II lugemine vallavolikogu
oktoober arengukava vastuvõtmine vallavolikogu

 

Toimetaja: ANGELA HÄRM