Detailplaneeringud

Planeerimisseaduse peatükk 8 § 125 määratleb ära, millal on ehitise püstitamiseks või laiendamiseks vajalik koostada detailplaneering.
 
Detailplaneeringu algatamise taotlus DOC   PDF
----------

Detailplaneeringu algatamine

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 06.03.2019 korraldusega nr 101 algatati Lahmuse külas, Mäeltveski kinnistu (katastritunnus 75901:003:0770) detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda võimalusi planeeringuala jagamiseks 28 krundiks, millest ühele krundile jäävad olemasolevad hooned (elamu, kuur, kuur, aiamaja) ning muudatusi ei kavandata. 27-le tootmismaa krundile, suurustega 800–1200 m2 kavandatakse igaühele nendest 50 kW võimsusega päikeseelektrijaam. Planeeringuala suurus on 5,93 ha.
 
Algatamise korraldusega saab tutvuda vallamajas aadressil Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42 või SIIN.
-----
Põhja-Sakala Vallavalitsuse 23.01.2019 korraldusega nr 25 algatati Vastemõisa külas, Posti kinnistu (katastritunnus 75801:001:0565) detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kavandada maaüksusele kauplusehoone, määrata krundi kasutamise sihtotstarbeks ärimaa. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,0 ha.
 
Algatamise korraldusega saab tutvuda vallamajas aadressil Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42 või SIIN.

----------

Detailplaneeringu avalik väljapanek

Põhja-Sakala Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 87 vastu võetud Tääksi küla Nõlvaku kinnistu (katastritunnus 54502:002:0530) detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 28.01.–15.03.2019.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, vallavalitsuse tööajal), Tääksi raamatukogus lahtiolekuaegadel.
 
Nõlvaku detailplaneeringu lisad.
 
Planeeringuala suurus on 4,9 ha. Üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbed on puhkeala ja elamumaa. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta üldplaneeringujärgne maakasutuse juhtotstarve (puhkeala) kogu planeeringuala ulatuses elamumaaks. Detailplaneeringuga on kavandatud jagada Nõlvaku kinnistu viieks elamumaa krundiks, määratud kruntide hoonestusala, ehitusõigus, tehnovõrkude ja -rajatiste ning juurdepääsuteede võimalikud asukohad. Kavandatavale tegevusele on antud eelhinnang, millest järeldub, et tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju.

Avaliku väljapaneku ajal toimuvad planeeringut tutvustavad arutelud 05. märtsil kell 12.30 Tääksi raamatukogus ja kell 14.00 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 304).

Avaliku väljapaneku jooksul saab esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi Põhja-Sakala Vallavalitsusele aadressil: Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42 ja e-postiga aadressil: pohja-sakala@pohja-sakala.ee.
 
Info telefonil 435 5431.
----------
 
 

Põhja-Sakala valla detailplaneeringud

Uuemad detailplaneeringud on leitavad detailplaneeringute andmebaasis.
 

Endiste omavalitsusüksuste territooriumil kehtivad detailplaneeringud: 

     Suure-Jaani vallas:

Kehtestatud detailplaneeringud on leitavad SIIN.

     Kõpu vallas:

1. Kõpu alevik, Saekaater 1, 2 ja 3 maaüksuste detailplaneering

(kehtestatud Kõpu Vallavolikogu 06.11.2003 otsusega nr 39)

2. Kõpu aleviku keskosa detailplaneering
(kehtestatud Kõpu Vallavolikogu 27.02.2006 otsusega nr 4)

3. Kõpu alevik, Saekaater 4 kinnistu detailplaneering Kõpu alevikus
(algatatud Kõpu Vallavolikogu 08.08.2008 otsusega  nr 67)

4. Tipu küla, Linnu Tiiru detailplaneering
(kehtestatud Kõpu Vallavolikogu 14.10.2009 otsusega nr 15)

5. Tipu küla, Tipu kooli detailplaneering
(kehtestatud Kõpu Vallavolikogu 23.11.2011 otsusega nr 8)

6. Vanaveski küla, Reimani puhkeküla detailplaneering
(kehtestatud Kõpu Vallavolikogu 07.08.2014 otsusega nr 4)

     Võhma linnas:

1. Lille tn 5 krundi detailplaneering
(kehtestatud Võhma Linnavolikogu 18.05.1999 otsusega nr 17)
Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine elamu juurdeehituseks.

2. Sepa tn 1 krundi detailplaneering
(kehtestatud Võhma Linnavolikogu 26.09.2000 otsusega nr 20)
Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine olemasolevale tööstushoonele juurdeehitise projekteerimiseks.

3. Kirsi tn 3 krundi detailplaneering
(kehtestatud Võhma Linnavolikogu 24.04.2001 määrusega nr 10)
Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine reoveepuhasti rajamiseks.

4. Kauba tn 3 (Kauba tn 5) detailplaneering
(kehtestatud Võhma Linnavolikogu 22.05.2001 määrusega nr 11)
Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine tootmishoone ehitamiseks.

5. Aasa tn 1 krundi detailplaneering (muudab üldplaneeringut)
(kehtestatud Võhma Linnavolikogu 20.05.2004 otsusega nr 14)
Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine ühiskondliku hoone (kogudusehoone) rajamiseks, planeeringuga on muudetud üldplaneeringujärgne maakasutuse sihtotstarve elamumaa ühiskondlike hoonete maaks.

6. Tallinna tänava tuletõrje veehoidla (Tallinna tn 40a) detailplaneering
(kehtestatud Võhma Linnavolikogu 28.08.2004 otsusega nr 25)
Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine tuletõrje veehoidla rajamiseks.

7. Tallinna tn 26 ja Jaama tn detailplaneering (muudab üldplaneeringut)
(kehtestatud Võhma Linnavolikogu 25.10.2007 otsusega nr 42)
Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine Tallinna tn 26 hoone (kauplus) juurdeehituse rajamiseks, planeeringuga on muudetud maakasutuse sihtotstarve transpordimaast ärimaaks.

8. Jäätmejaama (Kirsi tn 3) detailplaneering
(kehtestatud Võhma Linnavalitsuse 05.02.2008 korraldusega nr 20)
Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine jäätmejaama rajamiseks.

9. Tallinna tänava kesklinnaosa detailplaneering
(kehtestatud Võhma Linnavalitsuse 20.04.2012 korraldusega nr 50)
Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine kauplus-bussijaama hoone, turu, parkla rajamiseks.

10. Tartu ja Kirsi tänavate vahelise maa-ala detailplaneering (muudab üldplaneeringut)
(kehtestatud Võhma Linnavolikogu 20.05.2016 otsusega nr 18)
Planeeringu sisu: 1,8 ha suuruse maa-ala jaotamine kruntideks (9 elamumaa krunti, 1 transpordimaa- ja 1 tootmismaa krunt) ning kruntide ehitusõiguse planeerimine.