« Zurück

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Põhja-Sakala vallavalitsusel koostöös AS-ga Kobras on valminud valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu, mille avalik väljapanek toimub 27. mai – 26. juuni 2020.

Avaliku väljapaneku materjalid:

Avalik väljapanek korraldatakse:

  • Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42);
  • Võhma teenuskeskuses (Võhma linn, Tallinna tn 15);
  • Kõo teenuskeskuses (Kõo küla, Vallamaja);
  • Kõpu teenuskeskuses (Kõpu alevik, Tipu tn 1);
  • Soomaa looduskeskuses (Tipu küla, Kõrtsi-Tõramaa) juhul, kui looduskeskus on külastajatele avatud.

Avaliku väljapaneku jooksul on paberkandjal materjalidega võimalik tutvuda asutuste lahtiolekuaegadel. Soovitame eelistada materjalidega tutvumist elektroonilisel teel.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kohta arvamust. Arvamused palume saata e-postiga aadressile või postiga aadressile Lembitu pst 42, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandi maakond.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud korraldatakse 45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Arutelude toimumise ajad ja kohad avaldatakse valla veebilehel, ajalehes Sakala ja vallalehes Leole.

Planeeringualaks on Põhja-Sakala vald pindalaga 1153 km2.
Üldplaneeringu ja KSH eesmärk on lähtudes erinevate ühiskonnagruppide huvidest valla territooriumil ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning maa- ja veealade kasutus- ja ehitustingimuste määramine luues eeldused piirkonna jätkusuutlikuks arenguks.
Planeeringuga tagatakse valla väärtuste säilimine, kuid samas võimaldatakse väärtuste otstarbekas kasutamine ja vastutustundlik arendamine. Tähelepanu pööratakse olemasoleva ehitatud keskkonna taaskasutusele võtmisele, tihendamisele või laiendamisele uute asustamata alade kasutuselevõtu asemel.
KSH selgitab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab vajadusel mõjude leevendusmeetmed, arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi.

Info telefonil 435 5431.