Põhja-Sakala valla jäätmekava aastateks 2018–2023 eelnõu avalik väljapanek

10/9/18

Vastavalt jäätmeseaduse § 39 lõikele 1 ja §-le 42 on koostatud Põhja-Sakala valla jäätmekava aastateks 2018–2023.

Jäätmekava on Põhja-Sakala valla jäätmekäitlust korraldav ja suunav dokument, mille eesmärk on määrata jäätmekäitluse arengusuunad, tegevused ja meetmed aastani 2023.

Eelnõu on koostatud MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse poolt.

   Jäätmekava avalik väljapanek toimub 17.09.2018 – 07.10.2018.
         Jäätmekavaga on võimalik tutvuda Põhja-Sakala vallamajas, teenuskeskustes (Kõo, Kõpu, Võhma), raamatukogudes ja valla kodulehel.

Asjast huvitatud isikutel on kuni 07. oktoobrini 2018 õigus esitada jäätmekava eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kirjalikult Põhja-Sakala Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani või e-postiga .

Juhul kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse ettepanekuid või vastuväiteid jäätmekava kohta, siis toimub avalik istung 09.10.2018 kell 16 Põhja-Sakala Vallavalitsuses, aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani (II korruse saalis).

   Kuna avaliku väljapaneku kestel ei esitatud ühtegi ettepanekut ega vastuväidet jäätmekava kohta, siis ei toimu avalikku istungit 9. oktoobril.

Lisainfo: keskkonnaspetsialist Kärt Linder, tel 5380 3282, e-post .

Author: ANGELA HÄRM