Keskkonnateated

7/4/19

Komplekslubade taotlused

Kompleksloa eelnõu avalikustamise teade – OÜ Mangeni PM

Õhusaastelubade taotlused

Õhusaasteloa eelnõu avalikustamise teade – OÜ Kõo Agro

Keskkonnamõjude hindamine

  • Keskkonnaamet teatab Napsi turbatootmisalal kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest

Taotletav Napsi turbatootmisala asub Viljandi maakonnas Mulgi vallas Napsi turbaraba kinnistul (katastritunnus 19201:001:0260, registriosa nr 744839) Keskkonnaministeeriumile kuuluval maal, mille volitatud asutus on Maa-amet, Napsi turbamaardlas (registrikaardi nr 0144). Mäeeraldise pindala on 154,12 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 184,19 ha. Maavara kaevandamise loa kohaselt on seisuga 01.03.2017 mäeeraldise aktiivne turba tarbevaru 1036 tuh t, sealhulgas vähelagunenud turvas 365 tuh t ning hästilagunenud turvas 671 tuh t. Kaevandatav turba varu on 865 tuh t, sealhulgas vähelagunenud turvas 334 tuh t ja hästilagunenud turvas 531 tuh t. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 16 tuh t. Maavara kasutusaladeks on põllumajandus, aiandus ja kütmine. Taotletava loa kehtivusaeg on 30 aastat.

KMH algatati vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lg 1 p 28 kohaselt on tegu olulise keskkonnamõjuga, kui tegevusena toimub turba kaevandamine suuremal, kui 150 ha alal. Tegevusele pole varem KMH-d tehtud. KMH algatati tuginedes KeHJS § 3 lg 1 punktile 1, § 6 lg 1 punktile 28, § 9, § 11 lõigetele 2 ja 3, maapõueseaduse §-le 48.

Otsustaja on Keskkonnaamet (Aleksandri 14, Tartu, 51004; kontaktisik: Ivo Ojamäe, 730 2252, info@keskkonnaamet.ee). Arendaja on AS Ramsi Turvas (Turba tee 12, Ramsi; kontaktisik: Jaanus Johanson, 50 76 541; jaanus@ramsiturvas.ee). Keskkonnamõju hindaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (Männiku tee 104, Tallinn, juhtekspert: Aadu Niidas, 6681013, aadu@steiger.ee).

KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda tööaegadel Keskkonnaameti Tartu kontoris ruumis 302. Lisaks on KMH aruanne elektrooniliselt Keskkonnaameti veebilehel: http://www.keskkonnaamet.ee (Uudised Pressiinfo/Keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek). KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult kuni 10.12.2018 tööaegadel otsustaja eelpool toodud kontaktidel.

KMH aruande avalik arutelu toimub 08.08.2019 kell 15.00 Keskkonnaameti Viljandi kontoris (Paala tee 4).

2019-07-03 Napsi turbatootmisalal kaevandamise jätkamisega kaasneva KMH aruanne (7.49 MB, PDF)(7,49 MB) ja selle lisamaterjalid (17.83 MB, PDF) (17,83 MB)

 

  • Keskkonnaamet teatab Parika ja Parika II turbatootmisaladel kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest

Parika ja Parika II turbatootmisala asub Viljandi maakonnas Viljandi vallas Parika turbatootmisala kinnistul (32801:003:0261, 32801:003:0262), Parika turbamaardlas (registrikaardi nr 0246). Parika turbatootmisala mäeeraldiste pindala on 433,17 ha. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse kokku 45 tuh t. Maavara kasutusaladeks on põllumajandus, aiandus ja kütmine.

Aktsiaselts Ramsi Turvas soovib pikendada maavara kaevandamise loa VILM-010 ja VILM-025 kehtivust 30 aasta võrra, s.o kuni 27.12.2049. Lubade pikendamine on vajalik, et ettevõte saaks kehtivate maavara kaevandamislubade jooksul turbavaru täielikult ammendada ja alad nõuetekohaselt korrastada.

KeHJS § 11 lõige 7 sätestab, kui ühele otsustajale esitatakse kavandatavaks tegevuseks vajaliku kahe või enama tegevusloa taotlus, võib otsustaja kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise menetlused arendaja nõusolekul liita, kui see ei kahjusta kolmandate isikute õigusi. Eeldatavalt on tegevustel ühes maardlas koosmõju. Samuti saab ühise KMH menetluse käigus kokku hoida ressursse (teated ajalehes, avalikud arutelud jne). Arendaja nõusolekul otsustati KMH menetlused liita.

Otsustaja on Keskkonnaamet (Aleksandri 14, Tartu, 51004; kontaktisik: Ivo Ojamäe, 730 2252, info@keskkonnaamet.ee). Arendaja on AS Ramsi Turvas (Turba tee 12, Ramsi; kontaktisik: Jaanus Johanson, 50 76 541; jaanus@ramsiturvas.ee). Keskkonnamõju hindaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (Männiku tee 104, Tallinn, juhtekspert: Aadu Niidas, 6681013, aadu@steiger.ee).

KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda tööaegadel Keskkonnaameti Tartu kontoris ruumis 302. Lisaks on KMH aruanne elektrooniliselt Keskkonnaameti veebilehel: http://www.keskkonnaamet.ee (Uudised Pressiinfo/Keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek). KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult kuni 07.08.2019 tööaegadel otsustaja eelpool toodud kontaktidel.

KMH aruande avalik arutelu toimub 08.08.2019 kell 15.00 Keskkonnaameti Viljandi kontoris (Paala tee 4).

2019-07-03 Parika ja Parika II turbatootmisaladel kaevandamise jätkamisega kaasneva KMH aruanne (7.3 MB, PDF) (7,3 MB) ja selle lisamaterjalid(12.08 MB, PDF)(12 MB)

 

  • Arussaare dolokivikarjääri kasutuselevõtuga seotud KMH

2016-06-21 Arussaare dolokivikarjääri kasutuselevõtuga seotud KMH täiendatud ja parandatud aruanne (46.97 MB, PDF)

 

Looduskaitsealad

  • Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Vabariigi Valitsuse määruse „Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskiri" eelnõu

Vabariigi Valitsuse määruse „Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskiri" eelnõu SELETUSKIRI

Vabariigi Valitsuse määruse „Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskiri" lisa KAART

Põhja-Sakala vallas tekivad uued kaitsealad Kõpu piirkonnas:

Naistevalla looduskaitseala ja

Kuninga-Rimmu looduskaitseala

 

 

 

 

Author: KÄRT LINDER