« Back

Anti üle Põhja-Sakala valla hariduspreemiad 2019

Põhja-Sakala vallavanem Hermann Kalmus kutsus täna õpetajate päeva vastuvõtule valla koolide ja lasteaedade õpetajad. Anti üle valla selle-aastased hariduspreemiad. Õpetajatele esinesid Viljandi Muusikakooli noored puhkpillimängijad.

Põhja-Sakala valla hariduspreemiad:

2019. aasta  huviharidustöötaja – endine Suure-Jaani Kooli Vastemõisa õppekoha muusikaõpetaja Ene Uuland;
2019. aasta noorsootöötaja – Lahmuse Kooli õpetaja Kuuno Tiitus;
2019. aasta  alusharidusõpetaja  Suure-Jaani lasteaia Sipsik õpetaja Airi Linnu;
2019. aasta õpetaja – Suure-Jaani gümnaasiumi õpetaja Margit Kirss;
2019. aasta hariduse aastapreemia  – Suure-Jaani Kooli projektõppenädal  „Toit ja toitumine";
Aastate õpetaja tiitli pälvis Võhma Kooli keemia- ja bioloogiaõpetaja Pilvi Ailt.

Ene Uuland on pikaaegne muusikaõpetaja, kes on osanud kõik õppekoha õpilased laulma panna. Tema juhendatud solistid ja mudilaskoor on esinenud kõikidel kooli üritustel. Edukad on olnud solistide etteasted nii piirkondlikel kui maakondlikel laulukonkurssidel. Peale selle, et mudilaskoor on osalenud valla ja maakonna laulupidudel, on  koor jõudnud ka mitmele koolinoorte- ja üldlaulupeole Tallinna. Tallinnas toimunud juubelilaulupeost võeti osa ka sel aastal, kui osalema pääsesid ainult valikmudilaskoorid.
Ene teeb oma tööd suure pühendumisega ning on oma rõõmsameelsuse ja aktiivsusega õpilastele eeskujuks.

Kuuno Tiituse põhitööst annavad kõige parema pildi tema õpilaste suurepärased tööd – erinevad mööbliesemed, millede kvaliteedile saab panna vaid kõige kõrgemaid hindeid.
Kuuno on ka väga tubli korvpallitreener. Erivajadustega lastega töötamine ei ole lihtne, nende närvikava on ebaõnnestumistele vastuvõtlikum. Ometi on ta suutnud tekitada huvi ja armastust korvpalli vastu. Kuuno Tiituse juhendatavate poiste baasil loodud korvpallimeeskonnad on aastaid esindanud Eestit Euroopa ja maailmamängudel. 2019. aasta kevadel Abu Dhabis  tulid korvpallurid I divisjoni võitjateks.
Kuuno on aastaid kuulunud Eriolümpia Eesti Ühenduse juhatusse. Vabal ajal lööb ta aktiivselt kaasa oma kodukoha sporditegevuste organiseerimisel ja võõras ei ole talle ka laulmine.

Airi Linnu on noor inimene, kes on valinud lasteaiaõpetaja vastutusrikka ameti, kasvades selleks õpetaja abist. Peagi lõpetab ta Tartu Ülikooli.
Airi on alati uutele ideedele avatud, oskab muuta õppimise lastele mänguliseks ja põnevaks ning valmistab ise palju õppevahendeid. Laulupeoks õmbles ta lasteaiale terve komplekti rahvariideid. Airi on alati üks ühisürituste vedajatest ja ruumide kaunistajatest.
Airi Linnu rühma tahavad lapsed heal meelel tulla, ta on alati rõõmsameelne ja oskab ka ruumid, kus ta toimetab, muuta lastepäraseks ja turvaliseks.
Airi oskab mängleva kergusega lahendada keerulisi olukordi ja tuleb toime erivajadustega lastega. Ta on Aasta Kolleeg 2019 ja teeb head koostööd lastevanematega.

Margit Kirss on uuendusmeelne ja valmis kasutama erinevaid lähenemisi, et õppeprotsessi mitmekesistada. Õpitulemuste osas on ta nõudlik, suunates õpilasi olema kriitilised ja analüüsivad. Tema õpilaste tulemused riigieksamitel on olnud väga head.
Margit võtab aktiivselt osa õppekava arendusest ning on tubli projektijuht. Tema juhitud Erasmus + projektis saavad õpilased tutvuda Iirimaa, Rootsi, Sloveenia ja Tšehhi keskkonna iseärasustega ning praktiseerida keeleoskust erinevates riikides.
Margit Kirsi juhendamisel on alates 2018. aastast õpilastel võimalik koostöös USA saatkonnaga võtta inglise keele lisakursus, mille sisuks on inglise keele õpe veebikeskkonnas erinevate õpetajate poolt üle maailma.

Suure-Jaani Kooli projektõppenädal  „Toit ja toitumine" raames kasutati projektõppe kui aktiivõppe vormi, kus uute teadmiste omandamine toimus ühe kindla teemaga seotud tegevuste, projektide loomise ja avastamise kaudu. Iga päeva keskmes oli üks teema. 1.–9. klassil toimus 5 päeva jooksul õppetöö probleemi- ja teemapõhiste õpitubadena, kus kõik õppeained olid integreeritud keskse teemakäsitlusega. Igal nädalapäeval olid oma alaeesmärgid ning alateema. Nädala jooksul toimus kokku 59 erinevat õpituba, mis sidusid nädala ning päevade teemad erinevate õppeainetega. Töömeetoditeks olid enamasti aktiiv- ja avastusõppemeetodid, rühmatööd, probleemi lahendamised.
Õpilane oli terve nädala jooksul avastaja, aktiivne osaleja, partner, õpetaja oli õppeprotsessis abiline, toetaja. Õpilased jagasid gruppides omavahel rollid, planeerisid oma aja. Terve nädala jooksul tehtu tulemused on eksponeeritud koolimaja seintel õppevahenditena. Õpilased ka kajastasid igapäevaselt koolis toimuvat, kommunikeerisid toimunut väljapoole kooli. Videoklippide ja juttude kaudu andsid õpilased ülevaate, mida ja kuidas nad õppisid.

Pilvi Ailt on aastate jooksul saavutanud väljapaistvaid töötulemusi nii valla, maakonna kui ka üleriigilisel tasandil.
Tema tugevuseks on tema laiahaardelisus, orienteerumine oma ainevaldkonnas, suutlikkus ainealast teadmist teiste ainetega lõimida ning sihikindel tegevus oma ainevaldkonna arendamisel kooli tasandil ja maakondliku aineühenduse aktiivse liikmena. Pilvi näitab üles initsiatiivi nii õppetegevuse kavandamisel kui õppetingimuste kaasajastamisel. Tema eestvedamisel toimuvad erinevad üritused, väljasõidud, teemanädalad.  Ta oskab märgata õpilase individuaalset eripära ja toetada noore isiksuse arengut.
Oma särtsaka loomu ja järjekindla meelega on Pilvi Ailt kõigile eeskujuks.
Tema õpilased on saavutanud kõrgeid kohti nii maakondlikul kui vabariiklikul tasemel. Pilvi on igal ajal valmis noori juhendama ja nii ei ole harvad juhud, kus teda võib ka nädalavahetusel koos õpilastega muuseumis või õpperajal kohata – ikka selleks, et õpilast arendada ja toetada.

Palju õnne!
Ilusat õpetajate päeva!

 

FOTO: Leili Kuusk