Suure-Jaani linna, Päraküla, Lõhavere ja Nuutre küla lahkmejoone määramine

Põhja-Sakala Vallavalitsus kavandab asustusjaotuse muutmise algatamist.

Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord § 8:
Asustusjaotuse muutmise eesmärgiks on :
1) asustuses toimunud arengu kajastamine asustusjaotuses;
2) asustusjaotuse kokkuleppeline ühitamine kohaliku kasutustavaga.

Kavandatakse Suure-Jaani linna ning Päraküla, Lõhavere ja Nuutre külade piiride muutmist selliselt, et Suure-Jaani linna piiridesse jääksid järgmised katastriüksused:

Pärakülas:
Lasketiiru tn 3, 5, 7, 9, 11
Pärnu tn 24, 26, 28
Roosi tn 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Ruusi tee 15, 17, 17a, 19
Rimmi, Mäelt-Rimmi, Alt-Rimmi, Kaarhalli

Lõhavere külas:
Lai tn 18
Lauri tn 2, 4, 6
Tallinna tn 27, 33, 35, 37
Ristmiku, Lauri,Tammsaare

Tööstusala krundid:
Nigula tn 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Lai tn 27, 29, 31
Lauri tn 3, 3a, 5, 10

Nuutre külas:
Roheline tn 1, 1a, 2, 4, 6
Sõpruse tn 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23a, 25
Järvelohu, Ilvese, Tiigi, Järveotsa

Joonis piirimuudatuste ettepanekutega.

Ootame elanike ja kinnistu omanike kirjalikke ettepanekuid ja arvamusi kavandatava lahkmejoone määramise kohta 2. septembriks 2019 Põhja-Sakala Vallavalitsusele aadressil: Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald või e-posti aadressil: info@pohja-sakala.ee.

Informatsioon telefonil 435 5431.

Üldplaneeringu koostamine

Arvamused Põhja-Sakala valla üldplaneeringu (ÜP) lähteseisukohtade (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse (KSH VTK) kohta

Seisukohtade tabel

Maa-ameti arvamus

Terviseameti arvamus

Riigimetsa Majandamise Keskuse arvamus

Keskkonnaameti arvamus

Maaeluministeeriumi arvamus

Metsatervenduse OÜ arvamus

Viljandi Vallavalitsuse arvamus

Maanteeameti arvamus

Tori Vallavalitsuse arvamus

Rahandusministeeriumi arvamus

Valga Puu OÜ arvamus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus

Kaitseministeeriumi arvamus

 

Põhja-Sakala valla üldplaneeringu (ÜP) lähteseisukohad (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (KSH VTK) seisuga 23.04.2019

Üldplaneeringu lähteseisukohad

Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Põhja-Sakala valla ÜP LS ja KSH maakasutuskaart

 

Üldplaneeringu koostamise töögrupi info

Töögrupi koosseis:

töörühma juht: majandusosakonna juhataja Kalevi Kaur,
töörühma liikmed:
     vallavanem Tõnu Aavasalu;
     Põhja-Sakala Vallavolikogu piirkondliku arengu komisjoni esimees Aino Viinapuu;
     planeeringuspetsialist Kaja Notta;
     keskkonnaspetsialist Kärt Linder;
     ehitusspetsialist Avo Põder;
     maa- ja teedespetsialist Rein Vahtra;
     ühistranspordi- ja teedespetsialist Are Aua;
     sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja;
     kultuurispetsialist Evelyn Härm.

Alus: vallavalitsuse 27.11.2018 korraldus nr 846; muudetud vallavalitsuse 13.02.2019 korraldusega nr 71

 

Töögrupi koosolekute protokollid:

13.06.2019 protokoll nr 3

09.05.2019 protokoll nr 2

14.01.2019 protokoll nr 1

29.08.2019 protokoll nr 4

Üldplaneeringu algatamine

Põhja-Sakala Vallavalitsus esitas 05.03.2019 kirjaga nr 7-1/6-23 planeeringu koostöö tegijatele ja kaasatavatele isikutele üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse nende kohta ettepanekute küsimiseks.

Üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus seisuga veebruar 2019:

 

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

Põhja-Sakala Vallavalitsus teatab, et Põhja-Sakala Vallavolikogu algatas 27.09.2018 otsusega nr 74 Põhja-Sakala valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemiseks ja arenguga kaasneda võivate mõjude hindamiseks üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise.

Otsusega on võimalik tutvuda SIIN ja tööpäevadel vallavalitsuses (Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn).