Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

 

 Teenuse üldandmed

Kirjeldus Avaliku ürituse korraldamiseks Põhja-Sakala vallas endiste Kõpu valla ja Suure-Jaani valla territooriumil on vajalik avaliku ürituse korraldamise luba, mille taotlemiseks tuleb ürituse korraldajal hiljemalt 2 nädalat (10 tööpäeva) enne ürituse toimumist esitada Põhja-Sakala Vallavalitsusele taotlus.
Kestvus

Otsus avaliku ürituse lubamise või taotluse rahuldamata jätmise kohta tehakse maksimaalselt kahe nädala jooksul.

Õigusaktid

Suure-Jaani valla avalike ürituste korraldamise kord

Kõpu valla avaliku ürituse korraldamise kord

Vastutaja  Leili Kuusk, 435 5433, 526 9089, leili.kuusk@pohja-sakala.ee

 

Teenuse taotlemine

Vajalikud sammud

Esitada vormikohane taotlus koos vajalike lisade ja kooskõlastustega.

Vallavalitsus avatud E–R 9–12, 13–16; e-post: pohja-sakala@pohja-sakala.ee

Vajaminevad dokumendid

 

HEA TEADA ENNE TAOTLUSE ESITAMIST

1. Kui avalikku üritust soovitakse korraldada kinnistul, mis ei kuulu Põhja-Sakala vallale, on vajalik taotlusele lisada kinnistu omaniku või valdaja kooskõlastus.

2. Kui üritusel tehakse lõket või kui üritus korraldatakse selleks mitte ettenähtud ehitises või ajutises ehitises või kui paigaldatakse atraktsioone, on vajalikud Päästeameti kooskõlastused.

2.1

Avaliku ürituse Päästeametiga kooskõlastamise vajaduse sätestab Tuleohutuse seaduse 7.  jaotus. 

https://www.rescue.ee/et/ettevotjale/kooskolastused/avalik-uritus.html

Päästeameti kooskõlastus on vajalik, kui avalik üritus korraldatakse selleks mitte ettenähtud ehitises või ajutises ehitises või kui paigaldatakse atraktsioone. Tuleb koostada asendiplaan. Plaanile märgitakse evakuatsiooniteed ja päästesõidukite sisenemisteed.

2.2

Päästeametiga tuleb kooskõlastada avalik lõke. Taotluse vorm Päästeameti kodulehel:

https://www.rescue.ee/et/ettevotjale/kooskolastused/avalik-loke.html

Päästeameti kooskõlastust nõudvad taotlused saata: louna@rescue.ee

3. Kui üritusel korraldatakse ilutulestik, on vajalik kooskõlastus.

Millal on vaja ilutulestiku korraldamise luba ja kuidas seda taotleda, sätestab Lõhkematerjaliseaduse § 34 ja § 35.

 

KASULIK TEADA

1. Kõik avaliku ürituse taotlused saadame kooskõlastamiseks Politsei- ja Piirivalveametile (louna@politsei.ee).

2. Kaubandust avalikel üritustel reguleerib Kaubandustegevuse seaduse 5. peatüki § 20.

Kui avalikul üritusel toimub toidu jaemüük või toitlustamine, informeerime avaliku ürituse loa andmisest Viljandimaa Veterinaarkeskust (info.vil@vet.agri.ee)

3. Kui üritusel kasutatakse auditi kohustusega seadet Seadme ohutuse seaduse tähenduses, informeerime avaliku ürituse loa andmisest Tehnilise Järelevalve Ametit (info@tja.ee)

Viide  Avaliku ürituse korraldamise taotluse blankett

 

Teenuse taotlemine elektrooniliselt (LEHEKÜLG ON TEGEMISEL)

Vajalikud sammud Põhja-Sakala valla toimingute ja teenuste keskkonda  sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.
Viide