Detailplaneering

 
Detailplaneeringu algatamise taotlus DOC   PDF
----------

Detailplaneeringu avalik väljapanek

Lahmuse küla Mäeltveski kinnistu (katastritunnus 75901:003:0770) detailplaneering võeti vastu vallavalitsuse 19.06.2019 korraldusega nr 340. Avalik väljapanek toimub ajavahemikul 15.07.2019 – 29.07.2019 vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, vallavalitsuse tööajal).

Mäeltveski detailplaneering ja joonised: situatsiooniskeem, DP põhijoonis, illustratsioon, nähtavuskolmnurk.
Kooskõlastuste tabel

Planeeringuala on Mäeltveski kinnistu pindalaga 5,93 ha. Detailplaneeringuga kavandatakse Mäeltveski kinnistu jagamist 28 krundiks, millest ühele krundile jäävad olemasolevad hooned (elamu, kuur, kuur, aiamaja) ning muudatusi ei kavandata. 27-le tootmismaa krundile, suurustega 890–1900 m2  kavandatakse igaühele nendest 50 kw võimsusega päikeseelektrijaam. Planeeringu koostamise vajadus tuleneb Suure-Jaani valla üldplaneeringust, mille kohaselt hajaasustuses kinnistu jagamisel väiksemaks kui 1 ha on detailplaneeringu koostamine kohustuslik. Detailplaneeringuga ei kavandata üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe (puhkeala) ulatuslikku muutmist.

Planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevust.

Avaliku väljapaneku jooksul saab esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi Põhja-Sakala Vallavalitsusele aadressil: Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42 ja e-postiga aadressil: pohja-sakala@pohja-sakala.ee.

Kui väljapaneku ajal esitatakse kirjalikke arvamusi, mida ei võeta arvesse, korraldatakse väljapaneku tulemuste arutelu 01.08.2019 algusega kell 11.00 vallamajas, tuba nr 304.

Info telefonil 435 5431.
----------

Detailplaneeringu kehtestamine

Põhja-Sakala Vallavolikogu 23.05.2019 otsusega nr 113 kehtestati Tääksi külas, NÕLVAKU kinnistu (maatulundusmaa, katastritunnus 54502:002:0530) detailplaneering. Nõlvaku kinnistu, suurusega 4,9 ha asub Tääksi järve kaldal.
 
Nõlvaku detailplaneering ja detailplaneeringu lisad.
 
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada hoonestatud Nõlvaku katastriüksus viieks väikeelamumaa krundiks. Planeeringualal on tagatud juurdepääs Tääksi järve kallasrajale.
Ehitusõigusega on lubatud olemasoleva hoonestusega krundile kuus hoonet, hooneteta kruntidele on lubatud ehitada kuni kolm hoonet, hoonete maksimaalne lubatud kõrgus 8 m. Hoonestusalad on määratud väljapoole Tääksi järve ja Tääksi oja ehituskeeluvööndit.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva Suure-Jaani valla üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe (puhkeala ja elamumaa ala) muutmiseks kogu planeeringuala ulatuses elamumaaks.
Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata eeldatavalt olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.
 

 

Põhja-Sakala Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 110 kehtestati Kootsi külas, MARDI kinnistu (katastritunnus 75901:001:0096) osa detailplaneering. Planeeringuala suurus 0,6 ha.
 
Mardi osa detailplaneering ja detailplaneeringu lisad

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva Suure-Jaani valla üldplaneeringu muutmiseks ning vähendatakse Navesti jõe kalda ehituskeeluvööndit veekaitsevööndi piirini planeeringuala ulatuses.
Detailplaneeringuga on kavandatud õuemaale osaliselt olemasolevate vundamentide asukohale elamu ja kaks abihoonet (suurim lubatud ehitusalune pind 400 m2, elamul suurim lubatud kõrgus 8 m ja kuni 2 korrust).
Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.
 
Kehtestatud planeeringutega saab tutvuda vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301).
----------

Detailplaneeringu algatamine

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 06.03.2019 korraldusega nr 101 algatati Lahmuse külas, MÄELTVESKI kinnistu (katastritunnus 75901:003:0770) detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda võimalusi planeeringuala jagamiseks 28 krundiks, millest ühele krundile jäävad olemasolevad hooned (elamu, kuur, kuur, aiamaja) ning muudatusi ei kavandata. 27-le tootmismaa krundile, suurustega 800–1200 m2 kavandatakse igaühele nendest 50 kW võimsusega päikeseelektrijaam. Planeeringuala suurus on 5,93 ha.
 
Algatamise korraldusega saab tutvuda vallamajas aadressil Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42 või SIIN.
-----
Põhja-Sakala Vallavalitsuse 23.01.2019 korraldusega nr 25 algatati Vastemõisa külas, POSTI kinnistu (katastritunnus 75801:001:0565) detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kavandada maaüksusele kauplusehoone, määrata krundi kasutamise sihtotstarbeks ärimaa. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,0 ha.
 
Algatamise korraldusega saab tutvuda vallamajas aadressil Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42 või SIIN.

----------

 

Põhja-Sakala valla detailplaneeringud

Uuemad detailplaneeringud on leitavad detailplaneeringute andmebaasis.
 

Endiste omavalitsusüksuste territooriumil kehtivad detailplaneeringud: 

     Suure-Jaani vallas:

Kehtestatud detailplaneeringud on leitavad SIIN.

     Kõpu vallas:

1. Kõpu alevik, Saekaater 1, 2 ja 3 maaüksuste detailplaneering

(kehtestatud Kõpu Vallavolikogu 06.11.2003 otsusega nr 39)

2. Kõpu aleviku keskosa detailplaneering
(kehtestatud Kõpu Vallavolikogu 27.02.2006 otsusega nr 4)

3. Kõpu alevik, Saekaater 4 kinnistu detailplaneering Kõpu alevikus
(algatatud Kõpu Vallavolikogu 08.08.2008 otsusega  nr 67)

4. Tipu küla, Linnu Tiiru detailplaneering
(kehtestatud Kõpu Vallavolikogu 14.10.2009 otsusega nr 15)

5. Tipu küla, Tipu kooli detailplaneering
(kehtestatud Kõpu Vallavolikogu 23.11.2011 otsusega nr 8)

6. Vanaveski küla, Reimani puhkeküla detailplaneering
(kehtestatud Kõpu Vallavolikogu 07.08.2014 otsusega nr 4)

     Võhma linnas:

1. Lille tn 5 krundi detailplaneering
(kehtestatud Võhma Linnavolikogu 18.05.1999 otsusega nr 17)
Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine elamu juurdeehituseks.

2. Sepa tn 1 krundi detailplaneering
(kehtestatud Võhma Linnavolikogu 26.09.2000 otsusega nr 20)
Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine olemasolevale tööstushoonele juurdeehitise projekteerimiseks.

3. Kirsi tn 3 krundi detailplaneering
(kehtestatud Võhma Linnavolikogu 24.04.2001 määrusega nr 10)
Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine reoveepuhasti rajamiseks.

4. Kauba tn 3 (Kauba tn 5) detailplaneering
(kehtestatud Võhma Linnavolikogu 22.05.2001 määrusega nr 11)
Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine tootmishoone ehitamiseks.

5. Aasa tn 1 krundi detailplaneering (muudab üldplaneeringut)
(kehtestatud Võhma Linnavolikogu 20.05.2004 otsusega nr 14)
Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine ühiskondliku hoone (kogudusehoone) rajamiseks, planeeringuga on muudetud üldplaneeringujärgne maakasutuse sihtotstarve elamumaa ühiskondlike hoonete maaks.

6. Tallinna tänava tuletõrje veehoidla (Tallinna tn 40a) detailplaneering
(kehtestatud Võhma Linnavolikogu 28.08.2004 otsusega nr 25)
Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine tuletõrje veehoidla rajamiseks.

7. Tallinna tn 26 ja Jaama tn detailplaneering (muudab üldplaneeringut)
(kehtestatud Võhma Linnavolikogu 25.10.2007 otsusega nr 42)
Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine Tallinna tn 26 hoone (kauplus) juurdeehituse rajamiseks, planeeringuga on muudetud maakasutuse sihtotstarve transpordimaast ärimaaks.

8. Jäätmejaama (Kirsi tn 3) detailplaneering
(kehtestatud Võhma Linnavalitsuse 05.02.2008 korraldusega nr 20)
Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine jäätmejaama rajamiseks.

9. Tallinna tänava kesklinnaosa detailplaneering
(kehtestatud Võhma Linnavalitsuse 20.04.2012 korraldusega nr 50)
Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine kauplus-bussijaama hoone, turu, parkla rajamiseks.

10. Tartu ja Kirsi tänavate vahelise maa-ala detailplaneering (muudab üldplaneeringut)
(kehtestatud Võhma Linnavolikogu 20.05.2016 otsusega nr 18)
Planeeringu sisu: 1,8 ha suuruse maa-ala jaotamine kruntideks (9 elamumaa krunti, 1 transpordimaa- ja 1 tootmismaa krunt) ning kruntide ehitusõiguse planeerimine.

 
Nõlvaku detailplaneering ja detailplaneeringu lisad.