Hajaasustuse programm

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 12.06.2018 korraldusega nr 411 on moodustatud hajaasustuse programmi 2018. a taotluste menetlemiseks ja hindamiseks komisjon koosseisus:

Tiiu Umal – komisjoni esimees,
Kalevi Kaur,
Kärt Linder,
Kuldar Kipper,
Aivar Veeperv.

 

Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2018

 

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 9. aprillist kuni 11. juunini 2018.

EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatava toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Programm on suunatud hajaasustusega piirkondadele.  Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Täpsem info programmi tingimuste kohta ning taotlemiseks ja aruandluseks vajalikud vormid leiab SIIT.

Taotlus tuleb esitada allkirjastatuna paberil Põhja-Sakala Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Lembitu pst 42 Suure-Jaani või digitaalselt aadressile pohja-sakala@pohja-sakala.ee. Taotlusi võetakse vastu 9. aprillist kuni 11. juunini 2018.

 

Põhja-Sakala vallas on hajaasustuse programmi kontaktisikuks arendus- ja hankespetsialist Tiiu Umal, tel 5342 0340, tiiu@pohja-sakala.ee

 

Toetuse aluseks on põhjendatud eelarve, mis koostatakse kahe võrdleva pakkumise alusel. Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises joogivee kättesaadavuse, elamu heitvee nõuete kohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu.

Toetuse suurus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest ning taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 33,33% projekti abikõlblikest kuludest.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.