Korraldatud jäätmevedu

Korraldatud jäätmeveo tähtajalise vabastuse/sageduse muutmise taotlus DOC   PDF
esitatakse korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamiseks, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Sageduse muutmiseks arvestada, et segaolmejäätmete konteinerit tuleb tühjendada sagedusega, mis väldib konteineri ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna reostust.

Segaolmejäätmete konteinerit on lubatud tühjendada tiheasustusalal vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusalal vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.

 

Kinnituse kinnistul mitteelamise, kinnistu mittekasutamise kohta DOC   PDF
esitavad need, kel on vallavalitsuse korraldusega antud vabastus pikemaks perioodiks.