Hääletamine toimub 1. -14. november 2019

Vallaelanike hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga vallas.
Vallaelanike hääletus viiakse läbi elektrooniliselt valla veebilehel identifitseerides ennast elektrooniliselt.
Isik, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust, saab hääletada paberkandjal valla teenuskeskustes.
Elektrooniliselt saab hääletada AS EOMAP poolt arendatavas KOVGIS EVALD keskkonnas. Hääletamiseks tuleb sisse logida ID-kaardi või Mobiil-ID abil (nupud all paremas nurgas).
Ettepanekute nägemiseks ja hääletamiseks tuleb vajutada nuppu ETTEPANEKUD. 
 
 

 

 

« Tagasi

Navesti maastikukaitsela kaitse-eeskirja muutmise täiendav avalikustamine

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 7.12.2018. a käskkirjaga nr 1-2/18/902 on algatatud Vabariigi Valitsuse määruse „Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskiri" menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Navesti maastikukaitseala on loodud, et kaitsta, säilitada ja tutvustada piirkonnale iseloomulikku maastikku, Navesti orundi luiteid ja looduse mitmekesisust, aidata kaasa säästva puhkemajanduse ja elukeskkonna arengule ning tasakaalustatud keskkonnakasutusele. Kaitsta II kaitsekategooria linnuliiki ja tema elupaika.

Määruse eelnõu on täiendaval avalikul arutelul, kuna kaitse-eeskirja eelnõusse viidi sisse muudatus, millega keelatakse kaitseala Sakala tee piiranguvööndis uuendusraie. Määruse eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Viljandi kontoris (Paala tee 4, Viljandi) ning Põhja-Sakala vallavalitsuses (Lembitu pst 42, Suure-Jaani) ajavahemikus 21.10. – 10.11.2019. Materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee.

Ühtlasi teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroole (Paala tee 4, Viljandi või info@keskkonnaamet.ee) hiljemalt 10.11.2019. Kui nimetatud tähtajaks ei ole eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2020. aasta talvel.

Lisainfo: Meelis Suurkask, 516 4997, meelis.suurkask@keskkonnaamet.ee

Määrus (141.36 KB, PDF)

Seletuskiri (205.06 KB, PDF)

Kaart (251.39 KB, JPG)