Hääletamine toimub 1. -14. november 2019

Vallaelanike hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga vallas.
Vallaelanike hääletus viiakse läbi elektrooniliselt valla veebilehel identifitseerides ennast elektrooniliselt.
Isik, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust, saab hääletada paberkandjal valla teenuskeskustes.
Elektrooniliselt saab hääletada AS EOMAP poolt arendatavas KOVGIS EVALD keskkonnas. Hääletamiseks tuleb sisse logida ID-kaardi või Mobiil-ID abil (nupud all paremas nurgas).
Ettepanekute nägemiseks ja hääletamiseks tuleb vajutada nuppu ETTEPANEKUD. 
 
 

 

 

« Tagasi

Vallavalitsuse palgaline liige - abivallavanem Jaanus Rahula

Põhja-Sakala Vallavolikogu nimetas 24. septembril alates 1. oktoobrist 2019 ametisse vallavalitsuse palgalise liikmena ametinimetusega abivallavanem Jaanus Rahula.
Tema ülesanne on koordineerida ning juhtida valla üldplaneeringu ja detailplaneeringute koostamise, investeeringute ja arenguprojektide kavandamise, teede-, ühistranspordi-, ehitus-, maakorraldus-, keskkonna-, vallavara-, elamumajandus-, energeetika ja taristu alaseid tegevusvaldkondi, korraldada nende valdkondade struktuuriüksuste valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi ning täita muid vallavanema poolt antud ülesandeid.
 
Jaanus Rahula on sündinud Vändras, põhihariduse omandanud Pärnu-Jaagupis ning kutse ja keskhariduse Vana-Vigalas. Teenistuse kõrvalt lõpetas Jaanus Rahula 2008. aastal Sisekaitseakadeemia Halduskolledzi halduskorralduse eriala. 
On teeninud Kaitseväes tankitõrje ja jalaväe rühmaülemana, Scoutspatalajonis, kaheksa aastat  Õhuseiredivisjonis ning kolm viimast nendest töötanud tagalaülemana.
2013-2017 oli Vändra vallavanem, alates 2017. aastast patrullpolitseinik Järvamaal.
 
Jaanus Rahula on vabatahtlikuna  Kaitseliidu Pärnu maleva staabi koosseisus ja Lääne prefektuuri abipolitseinik.