Detailplaneeringud

Planeerimisseaduse peatükk 8 § 125 määratleb ära, millal on ehitise püstitamiseks või laiendamiseks vajalik koostada detailplaneering.
 
Detailplaneeringu algatamise taotlus DOC   PDF
----------
Vastemõisa tee 26 detailplaneering
 
Põhja-Sakala Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 54 kehtestati Vastemõisa külas, Vastemõisa tee 26 detailplaneering.
 

Detailplaneeringu algatamine

Põhja-Sakala Vallavolikogu 26.04.2018 otsusega nr 52 algatati "Kootsi küla Mardi kinnistu" osa (katastritunnus 75901:001:0096) detailplaneeringu koostamine eesmärgiga vähendada Navesti jõe ehituskeeluvööndit ning kavandada maaüksusele osaliselt endiste hoonete asukohale ehitised (elamu, abihooned). Planeeringuala suurus on ligikaudu 6000 m2.
Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna vastavalt eelhinnangule ei kaasne kavandatava tegevusega olulist negatiivset keskkonnamõju.
 
Detailplaneeringu koostamise lõpetamine
  • Sürgavere külas Roostalu puurkaev

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 03.04.2018 korraldusega nr 220 lõpetati Suure-Jaani Vallavalitsuse 30.03.2010 korraldusega nr 203 algatatud Sürgavere külas, Roostalu puurkaevu kinnistu detailplaneeringu koostamine, kuna vajadus detailplaneeringu koostamiseks puudub.

  • Suure-Jaani katlamaja

Põhja-Sakala Vallavolikogu 26.04.2018 otsusega nr 50 lõpetati Suure-Jaani Vallavolikogu 29.11.2012 otsusega nr 137 algatatud Suure-Jaani linna katlamaja detailplaneeringu koostamine, kuna uue katlamaja kavatsusest loobuti olemasoleva katlamaja laiendamise kasuks ning vajadus detailplaneeringu koostamiseks puudub.

  • Sürgavere külas Kõrtsi kinnistu

Põhja-Sakala vallavolikogu 26.04.2018 otsusega nr 51 lõpetati Suure-Jaani Vallavolikogu 28.05.2009 otsusega nr 288 algatatud Sürgavere küla Kõrtsi kinnistu detailplaneeringu koostamine, kuna vallavalitsusele ei ole esitatud planeeringumaterjale ning on alust arvata, et planeeringu kehtestamise osas huvi puudub. Planeeringu koostamise eesmärgiks oli kinnistule puhkeala kavandamine.

  • Suure-Jaani linnas Karja tn 1a kinnistu

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 22.05.2018 korraldusega nr 336 lõpetati Suure-Jaani linnas Karja tn 1a kinnistu detailplaneeringu koostamine, kuna vallavalitsusele ei ole planeeringut esitatud. Planeeringu koostamine algatati krundijaotuse ja ehitustingimuste määramiseks.

  • Supsi külas Salu ja Passi-Sepa kinnistu

Põhja-Sakala Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 55 lõpetati Supsi külas Salu ja Passi-Sepa kinnistute  detailplaneeringu koostamine, kuna vallavalitsusele pole planeeringut esitatud. Planeeringu koostamine algatati puhke- ja spordiala kavandamiseks.

 

Suure-Jaani valla detailplaneeringud

Olemasolevad detailplaneeringud on leitavad detailplaneeringute andmebaasis.
 

Kõpu valla detailplaneeringud

DP 08-02 Saekaater 4 kinnistu detailplaneering Kõpu alevikus
(Algatatud Kõpu Vallavolikogu 8.08.2008 otsusega  nr 67; Algataja: OÜ Raamsaag)
 
DP 03-01 Kõpu aleviku keskosa detailplaneering
(Kehtestatud Kõpu Vallavolikogu 27.02.2006 otsusega nr 4; Algataja: Kõpu Vallavalitsus)
 

DP 07-01 Saekaater 1 ja saekaater 2 maaüksuste ja lähiümbruse detailplaneering Kõpu alevikus
(Kehtestatud Kõpu Vallavolikogu 06.11.2003 otsusega nr 39; Algataja: OÜ Kõpu Puit)
 

Võhma linna detailplaneeringud

1. Lille tn 5 krundi detailplaneering
(kehtestatud Võhma Linnavolikogu 18.05.1999 otsusega nr 17)
Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine elamu juurdeehituseks.

2. Sepa tn 1 krundi detailplaneering
(kehtestatud Võhma Linnavolikogu 26.09.2000 otsusega nr 20)
Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine olemasolevale tööstushoonele juurdeehitise projekteerimiseks.

3. Kirsi tn 3 krundi detailplaneering
(kehtestatud Võhma Linnavolikogu 24.04.2001 määrusega nr 10)
Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine reoveepuhasti rajamiseks.

4. Kauba tn 3 (Kauba tn 5) detailplaneering
(kehtestatud Võhma Linnavolikogu 22.05.2001 määrusega nr 11)
Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine tootmishoone ehitamiseks.

5. Aasa tn 1 krundi detailplaneering (muudab üldplaneeringut)
(kehtestatud Võhma Linnavolikogu 20.05.2004 otsusega nr 14)
Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine ühiskondliku hoone (kogudusehoone) rajamiseks, planeeringuga on muudetud üldplaneeringujärgne maakasutuse sihtotstarve elamumaa ühiskondlike hoonete maaks.

6. Tallinna tänava tuletõrje veehoidla (Tallinna tn 40a) detailplaneering
(kehtestatud Võhma Linnavolikogu 28.08.2004 otsusega nr 25)
Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine tuletõrje veehoidla rajamiseks.

7. Tallinna tn 26 ja Jaama tn detailplaneering (muudab üldplaneeringut)
(kehtestatud Võhma Linnavolikogu 25.10.2007 otsusega nr 42)
Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine Tallinna tn 26 hoone (kauplus) juurdeehituse rajamiseks, planeeringuga on muudetud maakasutuse sihtotstarve transpordimaast ärimaaks.

8. Jäätmejaama (Kirsi tn 3) detailplaneering
(kehtestatud Võhma Linnavalitsuse 05.02.2008 korraldusega nr 20)
Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine jäätmejaama rajamiseks.

9. Tallinna tänava kesklinnaosa detailplaneering
(kehtestatud Võhma Linnavalitsuse 20.04.2012 korraldusega nr 50)
Planeeringu sisu: maa-ala planeerimine kauplus-bussijaama hoone, turu, parkla rajamiseks.

10. Tartu ja Kirsi tänavate vahelise maa-ala detailplaneering (muudab üldplaneeringut)
(kehtestatud Võhma Linnavolikogu 20.05.2016 otsusega nr 18)
Planeeringu sisu: 1,8 ha suuruse maa-ala jaotamine kruntideks (9 elamumaa krunti, 1 transpordimaa- ja 1 tootmismaa krunt) ning kruntide ehitusõiguse planeerimine.