Keskkonnateated

26.11.18

Komplekslubade taotlused

Kompleksloa eelnõu avalikustamise teade – OÜ Mangeni PM

Õhusaastelubade taotlused

Õhusaasteloa eelnõu avalikustamise teade – OÜ Kõo Agro

Keskkonnamõjude hindamine

Keskkonnaamet teatab Napsi turbatootmisalal kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest.

   Napsi KMH programmi avalik arutelu toimub 11.12.2018 kell 16 Kõpu teenuskeskuses aadressil Tipu tn 1, Kõpu alevik.

Taotletav Napsi turbatootmisala asub Viljandi maakonnas Mulgi vallas Napsi turbaraba kinnistul (katastritunnus 19201:001:0260, registriosa nr 744839) Keskkonnaministeeriumile kuuluval maal, mille volitatud asutus on Maa-amet, Napsi turbamaardlas (registrikaardi nr 0144). Mäeeraldise pindala on 154,12 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 184,19 ha. Maavara kaevandamise loa kohaselt on seisuga 01.03.2017 mäeeraldise aktiivne turba tarbevaru 1036 tuh t, sealhulgas vähelagunenud turvas 365 tuh t ning hästilagunenud turvas 671 tuh t. Kaevandatav turba varu on 865 tuh t, sealhulgas vähelagunenud turvas 334 tuh t ja hästilagunenud turvas 531 tuh t. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 16 tuh t. Maavara kasutusaladeks on põllumajandus, aiandus ja kütmine. Taotletava loa kehtivusaeg on 30 aastat.

KMH algatati vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lg 1 p 28 kohaselt on tegu olulise keskkonnamõjuga, kui tegevusena toimub turba kaevandamine suuremal kui 150 ha alal. Tegevusele pole varem KMH-d tehtud. KMH algatati tuginedes KeHJS § 3 lg 1 punktile 1, § 6 lg 1 punktile 28, § 9, § 11 lõigetele 2 ja 3, maapõueseaduse § 48 ning Keskkonnaameti peadirektori 15.08.2016 käskkirja nr 1-1/16/306 „Osakondade põhimääruse kinnitamine" lisa 1 „Keskkonnaosakonna põhimääruse kinnitamine" punktidele 2.5.1, 2.5.2 ja 3.9.4. Piiriülest keskkonnamõju ette näha ei ole.

Otsustaja on Keskkonnaamet (Aleksandri 14, Tartu, 51004; kontaktisik: Ivo Ojamäe, 730 2252, info@keskkonnaamet.ee). Arendaja on AS Ramsi Turvas (Turba tee 12, Ramsi; kontaktisik: Jaanus Johanson, 50 76 541; jaanus@ramsiturvas.ee). Keskkonnamõju hindaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (Männiku tee 104, Tallinn, juhtekspert: Aadu Niidas, 6681013, aadu@steiger.ee).

KMH programmiga on võimalik eelnevalt tutvuda tööaegadel Keskkonnaameti Tartu kontoris ruumis 302. Lisaks on KMH programm elektrooniliselt Keskkonnaameti veebilehel. KMH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult kuni 10.12.2018 tööaegadel otsustaja eelpool toodud kontaktidel.

Looduskaitsealad

Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine

Põhja-Sakala vallas tekivad uued kaitsealad Kõpu piirkonnas:

 

 

 

 

Автор: ANGELA HÄRM