Projektid

Projekt: Suure-Jaani skatepark

PRIA LEADER-programm; MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu meede 4.1 – Kogukonna meede, jätkusuutlik kogukond

Projektiga uuendati Suure-Jaani Noortekeskuse juures asuv skatepark.
Lagunenud ning kasutuskõlbmatuks muutunud skatepark uuendati, et ekstreemspordihuvilistele noortele ohutu tegutsemisvõimalus tagada, noorte igapäevaseid tegevusi rikastada ning propageerida värskes õhus viibimist. Suure-Jaani uude skateparki rajati suur ditch, väike ditch, boksiga püramiid, jumpbox, kaks slideboksi, reil, suur quarterpipe ja väike quarterpipe. Piirkonnas on väga palju noori, kes igapäevaselt skateparki kasutada soovivad ning projekti tulemusena saame neile taas turvalist harjutamisvõimalust oma lemmikalal pakkuda.

PRIA toetas projekti summas 5 219, 82 eurot, Põhja-Sakala Vallavalitsus lisas omafinantseeringuna 11 700,18 eurot, projekti kogumaksumuseks kujunes 16 920 eurot.

 

 

 

Projekt: Hariduse tugiteenuse ja hariduslike erivajaduste õppe tagamise tõhusate korraldusmudelite analüüs ja disain

Projekti nr: 2014-2020.12.01.19-0143
Fond: Euroopa Sotsiaalfond
Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus
Projekti kestus: 01.03.2020 – 31.12.2020
Projekti kogumaksumus: 25 600 eurot
Projekti toetus: 21 250 eurot
Projekti omafinantseering: 4 350 eurot
Eesmärgid ja oodatavad tulemused:
Projekti käigus luuakse hariduse tugiteenuste keskuse ja hariduslike erivajadustega laste kooli sisuliselt ja majanduslikult tõhus korraldusmudel. Analüüsitakse hariduse tugiteenuste konsolideerimise ja kättesaadavuse tagamise mudeleid valla haridusasutustes ja nende mudelite rakendamise korralduslikke ja finantsmajanduslikke mõjusid. Analüüsitakse, milline on korralduslikult ja majanduslikult jätkusuutlik hariduslike erivajadusega õpilasele üldharidusteenuse osutamise korraldusmudel KOV-de koostöös. Selle käigus töötatakse välja teenuse osutamise organisatsiooniline ja finantseerimise mudel. Analüüs on sisendiks Põhja-Sakala valla ja teiste valdade juhtidele ja volikogudele hariduse tugiteenuste korraldamise ja erivajadustega lastele haridusteenuse tagamise otsuste langetamisel.

 

Projekt: Uued võimalused maanoortele Kõos

PRIA LEADER-programm; MTÜ Võrtsjärve Ühendus meede 2 – Atraktiivne elukeskkond ja toimiv kodanikuühiskond

Projektiga mitmekesistati ja uuendati Kõo noortetoa mööblit ja inventari.
Nüüdseks on noorte käsutuses uus mööbel ja kööginurk koos vajaliku tehnikaga, kvaliteetsed ja atraktiivsed mängud (õhuhoki, korvpallimäng), helitehnika, videoprojektor ekraaniga ja arvutimängki. Heli- ja videotehnika on lisaks noortetoale kasutatav teiste kohalike sündmuste korraldamisel, tegu on kaasaskantavate ning spetsiaalsete transpordikottidega varustatud tehnikaga.
Ruumid parendati suures osas omal jõul, seega lisati projekti elluviimisse oluline omapanus ning vabatahtlik töö. Uuenenud noortetuba on nüüd hubane ja mõnus paik paljudeks üritusteks. Noored saavad tunda rõõmu uutest võimalustest, atraktiivne ja uuenenud noortetuba meelitab senisest rohkem noori seal oma vaba aega sisukalt veetma.

PRIA toetas projekti summas 15 785,20 eurot, Põhja-Sakala Vallavalitsus lisas omafinantseeringuna 1 753,92 eurot.

 

 

Projekt: Vastemõisa Rahvamaja katuse uuendamine, pööningu soojustamine ning suure saali akende ja välisuste vahetus

Projekti nr: EU52258
Fond: Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm
Rakendusüksus: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Projekti kestus: 01.09.2018 – 30.08.2019
Projekti kogumaksumus: 82 038 eurot
Projekti toetus: 61 528 eurot
Projekti omafinantseering: 20 510 eurot
Eesmärgid ja oodatavad tulemused:
Projekti eesmärgiks on Vastemõisa Rahvamaja katuse uuendamise ja pööningu soojustamise ning suure saali akende ja välisukse uuendamisega vähendada hoone energiakulu vähemalt 20%, viies hoone energiaklassi C klassi ja seeläbi parandada kohalikul tasandil teenuste säästlikumat korraldamist. Projekti elluviimise tulemusena vähenevad Vastemõisa Rahvamaja ülalpidamiskulud ning paraneb pakutavate teenuste kvaliteet. Tuginedes teostatud Energiaauditile on võimalik soojustatud katuse ja mittelekkivate akendega säästa elektrit elektripuhurite mittekasutamisega 10 MWh aastas, mis elektri hinna 130 EUR/MWh juures on aastase säästu väärtus 1 300 EUR, CO2 kokkuhoid põlevkivielektrit kasutades oleks aastas (10x0,92) 9,2 tonni.

 

Projekt: Pilistvere Hooldekodu energiatõhususe suurendamine

Projekti nr: Kliima.2.01.17-0022
Rahastusallikas: Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)
Rakendusüksus: Rahandusministeerium
Projekti kestus: 01.03.2018 – 01.09.2019
Projekti kogumaksumus: 370 000 eurot
Projekti toetus: 110 862,50 eurot
Projekti omafinantseering: 259 137,50 eurot
Eesmärgid ja oodatavad tulemused:
Projekti käigus rekonstrueeritakse Pilistvere Hooldekodu välispiirded, paigaldatakse maaküttesüsteem, soojatagastusega sundventilatsioon, ka päikesepaneelid. Projekti lõppedes on võimalik vähendada hoone ülalpidamiskulusid ja tagada parem sisekliima ruumides.

 

Projekt: Suure-Jaani valla tööstuspargi arendamine 1 622 076 eurot

Projekti number: EU52112
Fond: Tööstus- ja ettevõtlusalade juurde avaliku tugitaristu arendamise toetamine
Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus
Projekti kestus: 01.02.2018 – 31.12.2019
Projekti kogumaksumus: 1 679 511,95 eurot
Projekti toetus: 1 427 585,14 eurot
Projekti omafinantseering: 251 926,81 eurot
Eesmärgid ja oodatavad tulemused:
Projekti üldine eesmärk on suurendada ettevõtlusaktiivsust ja töökohtade arvu Põhja-Sakala vallas ning Viljandimaal laiemalt. Selle saavutamiseks arendatakse välja tööstuspark Suure-Jaani linnas. Projekti otsesed eesmärgid on seotud taristu rajamisega: 1) tööstusala juurdepääsuteede rajamine koos tänavavalgustusega; 2) vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine koos pumplatega; 3) elektri- ja sidevarustuse rajamine. Projekti väljundiks on ettevõtlusega tegelemiseks vajaliku taristuga varustatud tööstuspark, mis koosneb 16 tootmismaa ja 4 ärimaa krundist ning laiub 16 ha suurusel maa-alal. Tööstuspargi visiooni kohaselt tegutseb aastal 2030 seal vähemalt 15 ettevõtet, kes on loonud ligikaudu 200 töökohta. Kolm aastat peale projekti lõppu on kasutusel pooled tööstuspargi kruntidest.

 

Projekt: Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoone rekonstrueerimine

Valdkond: Avaliku sektori KOV allsektori lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine
Projekti nr: Kliima.1.01.17-0054
Rahastusallikas: Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)
Rakendusüksus: SA KIK
Projekti kestus: 12.01.2018 – 31.08.2019
Projekti kogumaksumus: 359 150 eurot
Projekti toetus: 244 222 eurot
Projekti omafinantseering: 114 928 eurot
Eesmärgid ja oodatavad tulemused:
Suure-Jaani lasteaia-haldushoone rekonstrueerimise projektiga tagatakse hoone energiakasutus ja energiatõhusus ETA C klassi nõuetele. Ehitatakse välja soojustagastusega ventilatsioon, paigaldatakse välisseintele lisasoojustus, paigaldatakse uued avatäited, soojustatakse pööningud, vahetatakse katus, vahetatakse välja vananenud valgustid, sooja tarbevee tootmiseks ehitatakse soojusvaheti soojasõlmes, elektri tootmiseks paigaldatakse päikesepaneelid 40 kW.

 

Projekt: Võhma linna koolivõrgu korrastamine (lammutamine, renoveerimine ja sisustamine)

Projekti nr: 2014-2020.1.04.17-0032
Fond: Struktuurifond ERDF
Meede: 2014-2020.1.4.1 Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine
Rakendusüksus: Sihtasutus Innove
Projekti kestus: 01.09.2017 – 31.08.2020
Projekti kogumaksumus: 2 948 040 eurot, sellest abikõlblik kulu 2 903 040 eurot
Projekti toetus: 2 467 584 eurot
Projekti omafinantseering: 435 456 eurot
Eesmärgid ja oodatavad tulemused:
Projekti elluviimisel toimub vana hoone lammutamine, uue ehitamine ja sisustamine. Olemasoleva 5000 m2 asemel hakkab olema 1680 m2. Lammutamine toimub kahes etapis: esmalt lammutatakse üks hoone tiib ja teises toimub aastal 2018/2019 õppetöö. Lammutatud hoone asemele ehitatakse uus koolihoone, mis ühendatakse olemasoleva spordihoonega. Seejärel kolitakse lapsed uude õppehoonesse ja lammutatakse teine tiib. Selle asemele tuleb parkla ja õuesõppeklass ning väliala. Uus koolihoone ehitatakse kahekordne. Uus hoone projekteeritakse energiasäästlik ja lapsesõbralik. Ruumide sisustus tuleb uus. Kaasajastatakse ka IKT vahendid. Viimaseks etapiks jääb haljastustööd ja kooliõue planeerimine. Kooliõue planeeritakse väliklass ja last arendavad väikevahendid.

 

Projekt: Suure-Jaani esmatasandi tervisekeskuse rajamine

Projekti nr: 2014-2020.2.04.16-0010
Fond: Struktuurifond ERDF
Meede: 2014-2020.2.4 Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks
Rakendusüksus või asutus: Rahandusministeerium
Projekti kestus: 01.01.2015 – 31.10.2018
Projekti kogumaksumus: 888 002 eurot
Projekti toetus: 660 002 eurot
Projekti omafinantseering: 222 000 eurot
Eesmärgid ja oodatavad tulemused:
• Projekti teostumisel on ehitatud Suure-Jaani esmatasandi tervisekeskus, kus pakutakse perearsti-, pereõe-, koduõendus-, ämmaemandus-, füsioteraapia-, apteegi-, töötervishoiu- ja oftalmoloogiateenuseid.
• Mitmekülgsed esmatasandi tervishoiuteenused on kvaliteetsed ja elanikkonnale kättesaadavad. Tagatud on inimeste tööhõives püsimine ja hõivesse naasmine. Väheneb tervisealane ebavõrdsus ja paraneb sotsiaalne kaasatus.
• Tervisekeskusesse on välja ehitatud kaasaaegsed kiirabiteenuse osutamise ruumid.

 

Projekt: Atraktiivsed võimalused meie noortele

PRIA LEADER-programmi Rohelise Jõemaa Koostöökogu meede 4.1. – kogukonna meede, jätkusuutlik kogukond

Projektiga soovitakse mitmekesistada ja uuendada Suure-Jaani noortekeskuse vabaajaväljakute vahendeid, et korraldatavaid sündmusi ja igapäevaseid tegevusi rikastada ning propageerida värskes õhus viibimist.
Projekti raames ostetakse Suure-Jaani noortekeskusele: 5 elektriautot, 6 ripptooli ja -kiike koos alustega, 2 õhkbatuuti, pea- ja käsimikrofon, liiklusmärgid liiklusväljakule ning väliürituste korraldamiseks lauad ja toolid.
Projekti tulemusena muutuvad Suure-Jaani noortekeskuse tegevused rohkem perekesksemaks, kaasates ühistegevustesse erinevaid vanusegruppe. Uute atraktiivsete vahenditega saame noortekeskusesse kutsuda enam väikelapsi koos vanematega. Uuel ja paremal tasemel on võimalik pakkuda lastele liikluskasvatust, samuti muutub välisündmuste korraldamine läbi uute helitehniliste vahendite ja välimööbli soetuse efektiivsemaks ning kvaliteetsemaks.
Projektijuht on Marlen Silm, kaasfinantseerija Põhja-Sakala vallavalitsus.

 

Projekt: Pilistvere Rahvamaja segarahvatantsurühmale Pilgar rahvariiete soetamine

PRIA Leader programm


 

Projekt: Võhma Vaba Aja Keskuse rahvatantsurühmadele Tald ja Apsat rahvariiete ja Lilleke rahvariide vööde ostmine

MTÜ Võrtsjärve Ühenduse Leader MEEDE 2 Atraktiivne elukeskkond ja toimiv kodanikuühiskond
Toetus: 16614 eurot
Omaosalus: 1846 eurot
Projekti maksumus kokku: 18460 eurot

Автор: LEILI KUUSK