« Back

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istungil 09.02.2021 otsustati:

Sotsiaalküsimustes:

 1. Moodustada Põhja-Sakala valla sotsiaaltöö preemiate määramiseks komisjon;
 2. Lõpetada isiku hooldusteenuse ja hooldajatoetuse maksmine;
 3. Jätta muutmata õpilase koolitranspordi hüvitise suurus;
 4. Edastada volikogule kinnitamiseks Põhja-Sakala valla üldarstiabi teenuse osutamise toetuse maksmise kord.

Haridus- ja kultuuriküsimustes:

 1. Edastada volikogule Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr" muutmine;
 2. Edastada volikogule kinnitamiseks Kõpu Põhikooli põhimäärus;
 3. Anda nõusolek Suure-Jaani bussipaviljonis näituse korraldamiseks.

Majandusküsimustes:

 1. Määrata Suure-Jaani linnas Suure-Jaani paisjärve kinnistule rajatava ujuvsilla ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused ja väljastada need taotlejale;
 2. Määrata Suure-Jaani linnas Ruusi tee 14 kinnistu jagamisel moodustatud uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed;
 3. Määrata Mudiste külas Mudiste kinnistu jagamisel moodustatud uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed;
 4. Määrata Suure-Jaani linnas Lauri katastriüksusele koha-aadress;
 5. Tunnistada lihthanke „Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoone laiendamise projekteerimistööd" edukaks pakkumuseks Projektibüroo OÜ pakkumus summas 29 460 eurot;
 6. Edastada volikogule otsustamiseks Serukülas Seruküla tee T4 katastriüksuse tasuta omandamine Põhja-Sakala vallale;
 7. Edastada volikogule otsustamiseks Kõpu tankla kinnisasja koormava hoonestusõiguse lõpetamine;
 8. Edastada volikogule otsustamiseks Suure-Jaani tööstusala Nigula tn 5 maatükile hoonestusõiguse seadmine;
 9. Edastada volikogule Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri;
 10. Edastada volikogule Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri;
 11. Määrata Suure-Jaani linnas Ringpuiestee 18 50 kW päikeseelektrijaama püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused ja väljastada need taotlejale;
 12. Väljastada:
 • ehitusteatis Reegoldi külas Mäekalda kinnistule abihoone püstitamiseks;
 • ehitusteatis Vastemõisa külas Kasari kinnistul elamu ümberehitamiseks;
 • ehitusluba Kõpu alevikus Tipu tn 1 kinnistul asuva külastuskeskuse rekonstrueerimiseks;
 • kasutusluba Vastemõisa külas Küüni kinnistul päikeseelektrijaama kasutusele võtmiseks;
 • kasutusluba Kõpu alevikus Kõpu mõisa kinnistul LPG gaasipaigaldise kasutusele võtmiseks.

Muudes küsimustes:

 1. Tunnistada kehtetuks Kõpu Vallavalitsuse 18.12.2016 määrus nr 4 „Alaealiste komisjoni põhimääruse kinnitamine";
 2. Avalikustada eelnõu Sürgavere külas Epra – Sürgavere – Klaassepa tee äärsele bussipeatusele uue nimetuse „Vana Jaama" määramiseks;
 3. Edastada volikogule eelnõu Kõpu Vallavolikogu 03.05.2010 määruse nr 2 „Kõpu Vallavolikogu sotsiaal-, haridus- ja tervishoiukomisjoni põhimäärus" kehtetuks tunnistamiseks;
 4. Edastada volikogule eelnõu Põhja-Sakala Vallavolikogu 27.02.2020 määruse nr 95 „Kõpu Hooldekodu põhimäärus" kehtetuks tunnistamiseks.

Lisaks räägiti infona vastuskirjast forelli kudealade rajamiseks Raudna jõkke Viljandi ja Põhja-Sakala valla piiril ning MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu üldkoosolekust.

 

Istungi ülevaate koostas:
Kati-Kristella Kivisild
Kommunikatsioonispetsialist