Tasuta õigusabi looduskaitsealastes küsimustes

Juuli keskel alustas Keskkonnaõiguse Keskus tasuta õigusabi pakkumist neile, kel kokkupuuteid looduskaitsepiirangutega. Õigusalasele nõule lisaks annavad sama algatuse raames looduskaitsealast nõu Eestimaa Looduse Fondi looduskaitse eksperdid.

Pikemalt saab sel teemal lugeda Keskkonnaõiguse keskuse kodulehelt.

Nõustamise keskkond on looduskaitse nõuandla, kust abivajaja saab otse oma küsimuse saata, aga lisaks tutvuda ka juba varem kerkinud küsimuste ja vastustega.

----------

Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) on avalikes huvides tegutsev sihtasutus, kes soovib keskkonnaõiguse edendamise kaudu aidata kaasa inimeste elukeskkonna ja looduse hoidmisele Eestis.

Keskkonnaalane avalik teave

Igaühel on õigus küsida keskkonnaalast avalikku teavet (edaspidi keskkonnateave), esitades selgitustaotluse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse alusel või teabenõude avaliku teabe seaduse või muu seaduse alusel.

Keskkonnateave on kirjalikus, nähtavas, kuuldavas, elektroonilises või mis tahes muus materiaalses vormis olev teave, mis käsitleb:

  1) selliste keskkonnaelementide nagu õhu, atmosfääri, vee, pinnase, maa, maastike ja looduslike alade, sealhulgas märg-, ranna- ja merealade seisundit, looduslikku mitmekesisust ja looduse koostisosade, sealhulgas geneetiliselt muundatud organismide seisundit ning nende vastastikust toimet;

  2) selliseid tegureid nagu ained, energia, müra, vilkuv valgus, vibratsioon, kiirgus või jäätmed, sealhulgas radioaktiivsed jäätmed ja heited, mis mõjutavad või tõenäoliselt mõjutavad punktis 1 nimetatud keskkonnaelemente;

  3) selliseid meetmeid, sealhulgas haldusmeetmeid, nagu õigusaktid, kavad, programmid, planeeringud, keskkonnakokkulepped ja tegevused, mis mõjutavad või tõenäoliselt mõjutavad  punktides 1 ja 2 nimetatud keskkonnaelemente ja tegureid, ning samuti nende keskkonnaelementide kaitseks kavandatud meetmeid või tegevusi;

  4) aruandeid keskkonnaalaste õigusaktide rakendamise kohta;

  5) tulu ja kulu analüüse ning muid majandusanalüüse ja prognoose, mida kasutatakse  punktis 3 nimetatud meetmete ja tegevuste raames;

  6) inimeste tervist ja ohutust, sealhulgas joogivee ja toiduahela saastatust, ning inimeste elutingimusi ning kultuuriväärtuste ja ehitiste olukorda sel määral, kui neid mõjutab või võib mõjutada punktis 1 nimetatud keskkonnaelementide seisund või nende elementide kaudu  punktides 2 ja 3 nimetatud mis tahes tegurid, meetmed või tegevused.

Teabe küsija ei pea avaldama keskkonnateabe küsimise eesmärki ega muul viisil põhjendama teabe küsimist.

Teabe küsija soovil selgitab teabe valdaja andmete kogumise meetodeid ning võimaldab juurdepääsu teabele proovivõtu ja analüüsi meetodite kohta.