« Back

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 04.08.2022 istungil otsustati

Majandusküsimustes:
1. Muuta Põhja-Sakala Vallavalitsuse 21.02.2018 määruse nr 1 „Põhja-Sakala valla hankekord" § 20 lõiget 1.
2. Kooskõlastada puurkaevu rajamise asukoht Võlli küla, Ürgjõe.
3. Nõustuda kinnisasja jagamisega ja määrata moodustatavatele uutele katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve:
   3.1. Lemmakõnnu külas Leppsaare kinnisasi jagada: Leppsaare, sihtotstarve 100% maatulundusmaa ja 24215 Metsküla–Kildu tee, sihtotstarve 100% transpordimaa.
   3.2. Epra külas Verase katastriüksus jagada: Sireli; sihtotstarve 100% elamumaa ja Verase, sihtotstarve 100% maatulundusmaa.
4. Muuta katastriüksuse koha-aadresse alljärgnevalt:
   4.1. Kehtiv koha-aadress Kõidama küla, Metsapoole – uus Kõidama küla, Olustvere tee 11b.
   4.2. Kehtiv koha-aadress Kõidama küla, Tankla – uus Kõidama küla, Olustvere tee 17.
   4.3. Kehtiv koha-aadress Kõidama küla, Vorstitööstuse – uus Kõidama küla, Olustvere tee 19.
5. Seada tähtajatu ja talumistasuta sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks tehnorajatise ehitamiseks ja talumiseks Kõo külas valla munitsipaalomandis olevale Mänguväljaku kinnistule.
6. Määrata Tipu külas Kõrtsi-Tõramaa kinnistule külastuskeskuse peahoone rekonstrueerimise ja laienduse ning õuealale ehitiste ja rajatiste püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused.
7. Anda Pärakülas Lauda kinnistule tootmishoone ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused.
8. Väljastada ehitusluba Ilbaku külas Väljaotsa kinnistul üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks üle 33% mahust.
 
Haridus-, spordi- ja kultuuriküsimustes:
1. Anda nõusolek avaliku ürituse teadetes esitatud tingimustel järgmiste avalike ürituste pidamiseks:
   1.1. „18. Kuhjavere külateatrite festival" Kuhjavere külamajas ja -platsil 13.08.2022 kell 11.00 – 14.08.2022 kell 16.00.
   1.2. „Eesti taasiseseisvumise pidu" Jaska külas Kuusikumäel 20.08.2022 kell 19.00–24.00.
   1.3. „Suure-Jaani Järvejooks" Suure-Jaani paisjärve ümbruses 06.08.2022 kell 11.00–13.00.
   1.4. „Augustiõhtu kontsert Suured tüdrukud" Tallinna tn 15 kinnistul Võhma linnas 19.08.2022 kell 18.00–20.00.
2. Maksta tegevusrealt Huviharidus ühele lapsele toetust 287,96 € jalgpallitreeningutel ja -liigamängudel osalemiseks ning jalgpallivarustuse soetamiseks.
 
Sotsiaalküsimustes:
1. Toetada üht inimeste eluruumi kohandamist hügieenitoimingute parandamiseks summas kuni 4338 eurot.
2. Eraldada ühele inimesele 6 kuuks eluruumi tagamise teenuse raames sotsiaaleluruum asukohaga Kõo külas Vaestemaja-8.
3. Määrata ühele sügava liikumispuudega isikule hooldaja kuni 30.04.2027 ja maksta hooldajatoetust 60 eurot kuus.
 
Finantsküsimustes:
1. Eraldada Põhja-Sakala Vallavalitsus 2022. aasta kaasavast eelarvest MTÜ-le Suure-Jaani Disc Golf Club 8562,40 eurot kulude katteks Suure-Jaani discgolfiraja rajamiseks Suure-Jaani linnas Sangari tn 6 katastriüksusel.