« Back

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istungil 26.10.2021 otsustati:

Sotsiaalküsimustes:

 1. Määrata sügava puudega isikule hooldaja ja maksta hooldajatoetust;
 2. Eluruumi tagamise teenuse osutamise raames eraldada isikule sotsiaaleluruum ja sõlmida isikuga üürileping;
 3. Lõpetada isikule seatud hooldusteenus ning hooldajale hooldajatoetuse maksmine;
 4. Toetada isiku eluruumi kohandamist hügieenitoimingute parandamiseks ning sõlmida tööde teostamiseks kolmepoolne leping;
 5. Toetada valla eelarvest korteriühistut pesemisvõimaluste loomiseks;
 6. Lõpetada tagasiulatuvalt isikule koduteenuse osutamine SA-sse Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus suunamise tõttu ning maksta valla eelarvest isiku üldoolduskulude puudujääv osa.

Haridus-, spordi- ja kultuuriküsimustes:

 1. Sõlmida leping lapsehoiuteenuse osutamiseks EELK-ga Viljandi Jaani Kogudus;
 2. Sõlmida noorte huvihariduse toetamise leping ning toetada vallas elavate noorte huvitegevuses osalemist MTÜ-s Team Adrenaline noore kohta 15 euroga kuus;
 3. Moodustada Põhja-Sakala Vallavalitsuse kodanikupreemiate komisjon;
 4. Kinnitada Kõidama lasteaia Traksik, Olustvere lasteaia Piilu, Suure-Jaani lasteaia Sipsik, Vastemõisa lasteaia Päevalill, Kõpu Põhikooli, Olustvere Põhikooli ja Võhma Kooli struktuurid.

Majandusküsimustes:

 1. Sõlmida Itella Estonia OÜ-ga maa tasuta avalikku kasutusse andmise leping;
 2. Nõustuda Seppa katastriüksuse riigi omandisse jätmisega ning määrata maa sihtotstarve ja koha-aadress;
 3. Kiita heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruanne koos täitmise eelarvega;
 4. Nõustuda Paaksima külas asuva Tamme kinnistu jagamisega ning määrata jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed;
 5. Muuta Soomevere külas asuvate Arju, Raja, Madisjaagu, Kerdi, Loigu ja Nurga katastriüksuste koha-aadresse;
 6. Kinnitada Põhja-Sakala valla vastuvõetud üldplaneeringu avalikul väljapanekul laekunud arvamuste täpsustatud seisukohad;
 7. Avalikustada Põhja-Sakala valla mürakaart ja müra vähendamise tegevuskava ajavahemikul 8.-22.11.2021 valla veebilehel ja paberkandjal vallakantseleis ning valla raamatukogudes, korraldada mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava avalik arutelu 24.11.2021 Suure-Jaani vallamajas ja veebikeskkonnas kell 15.00;
 8. Väljastada:
  1. ehitusluba Supsi külas Tammiku kinnistule puurkaevu rajamiseks;
  2. ehitusluba Sürgavere külas Kase kinnistule puurkaevu rajamiseks;
  3. ehitusluba Tääksi külas Sepatoa kinnistule puurkaevu rajamiseks;
  4. ehitusluba Tällevere külas Väljaotsa kinnistule puurkaevu rajamiseks.

Rahandusküsimustes:

 1. Kehtestada 1. jaanuarist 2022. aastast uued hinnad Lahmuse Koolis pakutavatele teenustele: majutus kooli õpilaskodus ja külastajate toitlustamine kooli sööklas;
 2. Määrata üürihind valla omandis olevatele eluruumidele Kõpu Sotsiaalteenuste Keskuses, Võhma Kogukonnamajas ja Sürgavere Õpetajate majas;
 3. Kehtestada 1. jaanuarist 2022. aastast Pilistvere hooldekodu kohatasu suuruseks 800 eurot.

Lisaks:

 • Tutvuti revisjonikomisjoni esitatud aktidega, võeti need teadmiseks ning kujundati Vallavalitsuse seisukoht.