« Back

Mäeltveski kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab, et Põhja-Sakala Vallavolikogu 25.05.2023 otsusega nr 148 tunnistati osaliselt kehtetuks Põhja-Sakala Vallavalitsuse 07.08.2019 korraldusega nr 441 kehtestatud Lahmuse küla Mäeltveski kinnistu detailplaneering.

Planeeringuga on maa-ala jagatud 28 krundiks. Tänaseks on planeering suures osas ellu viidud ning kruntidel asuvad päikesepaneelid. Rohkem päikesepaneele planeeringualale ei soovita paigaldada. Maa otstarbekamaks kasutamiseks soovitakse muuta detailplaneeringuga määratud kruntide piire läbi maakorraldustoimingute nendel katastriüksustel, kus ehitusõigus on realiseerimata või osaliselt realiseeritud.

Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamisega ei kahjustata kellegi õigusi ega huve. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei avalda olulist mõju planeeringualal ja selle lähiümbruses sotsiaal-, majandus-, kultuuri- ega looduskeskkonnale.