Keskkonnaloa taotlus

 Uus taotlus!

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlussNordpont OÜ (registrikood: 12583892) (aadress Madara tn 25, Kristiine linnaosa, Tallinn, 10612 Harjumaa) poolt 02.03.2020 esitatud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1002905.
Nordpont OÜ taotleb keskkonnaluba tahkete ainete uputamiseks Kõpu jõkke (VEE1140900) 1995 m3 ja Kõpu jõe süvendamiseks 490 m3 Helmeti (registriosa nr 3959439; katastritunnus 36001:004:0005) ja Kihu (registriosa nr 649339; katastritunnus 36001:004:0004) kinnistutel Punakülas Põhja-Sakala vallas Viljandimaal, taotlus esitatud 02.03.2020 ja registreeritud 02.03.2020 Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis menetlusena nr M-108767.
Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Jõgeva kontoris (Aia 2 Jõgeva, info@keskkonnaamet.ee, 776 2410). Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis aadressil https://kotkas.envir.ee/
Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, 48303 Jõgeva. 
Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Varasemalt:

Komplekslubade taotlused

Kompleksloa eelnõu avalikustamise teade – OÜ Mangeni PM

Õhusaastelubade taotlused

Õhusaasteloa eelnõu avalikustamise teade – OÜ Kõo Agro

Papioru maastikukaitseala kaitsekorra uuendamine

Papioru maastikukaitseala kaitsekorra uuendamise väljatöötamise kavatsusega saab tutvuda avalikul väljapanekul 27.02.2020 kuni 20.03.2020. a Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee ja siinKaitsekorra uuendamise väljatöötamise kavatsust tutvustav avalik arutelu toimub 16. märtsil 2020 kl 15.00 Suure-Jaanis Põhja-Sakala vallamajas. 
NB! Avalikku arutelu ei toimu!
Parandusettepanekuid ja vastuväiteid Papioru maastikukaitseala kaitsekorra uuendamise kohta oodatakse kirjalikult Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroole aadressil Paala tee 5, Viljandi või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 20.03.2020.
 
 
 

Varasemalt:

* Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Vabariigi Valitsuse määruse „Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskiri" eelnõu

Vabariigi Valitsuse määruse „Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskiri" eelnõu SELETUSKIRI

Vabariigi Valitsuse määruse „Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskiri" lisa KAART

Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise täiendav avalikustamine - lisainfo siin

Määruse eelnõu on täiendaval avalikul arutelul, kuna kaitse-eeskirja eelnõusse viidi sisse muudatus, millega keelatakse kaitseala Sakala tee piiranguvööndis uuendusraie. Määruse eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Viljandi kontoris (Paala tee 4, Viljandi) ning Põhja-Sakala vallavalitsuses (Lembitu pst 42, Suure-Jaani) ajavahemikus 21.10. – 10.11.2019. Materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee.

 

Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine

Põhja-Sakala vallas tekivad uued kaitsealad Kõpu piirkonnas:

Naistevalla looduskaitseala ja

Kuninga-Rimmu looduskaitseala