Põhja-Sakala Vallavalitsuse teenistujate palgajuhend

 
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.
 
§ 1. Reguleerimisala
(1) Määrusega kehtestatakse Põhja-Sakala Vallavalitsuse palga määramise ja maksmise kord.
 
(2) Teenistujaks loetakse vallavalitsusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olevat ametnikku, kes teostab avalikku võimu või eraõiguslikus töösuhtes olevat töötajat, kes ei teosta avalikku võimu, vaid teeb avaliku võimu teostamist toetavat tööd.
 
§ 2. Teenistujate põhipalgagrupid
(1) Ametiasutuse teenistuskohad on jaotatud palgagruppideks, millele vastab palgavahemik, milles on määratud põhipalga miinimum- ja maksimummäär. Teenistuskohtade põhipalgavahemikud on järgmised:
Palgagrupp Nimetus miinimum maksimum
I Abitöölised (puhastusteenindus, koduhooldustöötaja) riiklik alampalk 900
II Nooremspetsialistid (spetsialist, registripidaja, raamatupidaja) 900 1400
III Keskastme spetsialistid (spetsialist, piirkonnajuht, raamatupidaja, jurist) 1400 1800
IV Tippspetsialistid (osakonnajuhataja, vallasekretär, vallasekretäri abi) 1800 2500
V Valitavad (vallavanem) 2500 3300

 

(2) Lõikes 1 sätestatud palgavahemikest lähtudes määrab teenistuja individuaalse põhipalga vallavanem vastavalt teenistuja ülesannete ja tööde erinevusele, töökoormusele, teenistuja kompetentsusele, kogemustele, haridusele ja kvalifikatsioonile.
 
(3) Teenistujate põhipalgad vaadatakse üle kord aastas. Teenistujate palkade ülevaatamise eelduseks on lõppenud aasta arengu- ja hindamisvestluse kinnitatud tulemused. Juhul, kui vallavalitsusel puuduvad eelarvelised võimalused teenistujate põhipalkade muutmiseks, lükatakse põhipalkade ülevaatamine aasta võrra edasi.
 
§ 3. Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord
(1) Muutuvpalga osad on:
1) lisatasu ajutiste või ühekordsete ametijuhendis sätestamata teenistusülesannete täitmise eest, mille maksmise kohustus ei tulene seadustest;
2) preemia.
 
(2) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul ametniku põhipalgale juurde maksta kuni 20% tema aastasest põhipalgast.
 
(3) Lisatasu täiendavate teenistus- või tööülesannete eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Tasu määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna.
 
(4) Preemiat võib ametnikule või töötajale maksta erakordsete või väga heade teenistusalaste tulemuste eest lähtuvalt ametiasutuse eelarve võimalustest.
 
(5) Muutuvpalga osaks oleva tasu maksmiseks teeb põhjendatud ettepaneku ametniku vahetu juht või vallavanem. Täiendavate teenistusülesannete eest lisatasu maksmise ettepanekus peavad olema fikseeritud teenistusülesanded ja ajavahemik, millise aja jooksul ülesannet täidetakse.
 
(6) Muutuvpalga osa maksmise otsustab vallavanem ning vormistab selle käskkirjaga.
 
§ 4. Palga maksmise aeg ja viis
(1) Palga maksmise arvestusperioodiks on kalendrikuu. Palka arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.
 
(2) Palka makstakse üks kord kuus palgasumma kandmisega teenistuja pangakontole hiljemalt töötatud kuule järgneva kuu 04. kuupäeval.
 
§ 5. Puhkusetasu maksmine
(1) Puhkusetasu makstakse hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja soovi korral järgmisel palgapäeval.
 
(2) Juhul, kui teenistuja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb teenistuja puhkus teenistuja haiguse tõttu ning teenistujale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast.
 
§ 6. Rakendussätted
(1) Määrusega tunnistatakse 31. detsembril 2017 kehtetuks:
1) Kõo Vallavolikogu 26.02.2015 määrus nr 2 „Kõo Vallavalitsuse teenistujate palgajuhendi kinnitamine".
2) Kõpu Vallavolikogu 19.03.2014 määrus nr 1 „Kõpu Vallavalitsuse teenistujate ja töötajate palgajuhend";
3) Suure-Jaani Vallavolikogu 27.06.2013 määrus nr 102 „Suure-Jaani Vallavalitsuse palgajuhend";
4) Võhma Linnavolikogu 28.03.2013 määrus nr 3 „Võhma Linnavalitsuse palgajuhend".
 
(2) Määrus jõustub kolmandal päevast pärast Riigi Teatajas avaldamist.
 
 
Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees