« Tagasi

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istungil 08.06.2021 otsustati:

Haridus- ja kultuuriküsimustes:

 1. Maksta ühekordset sotsiaaltoetust 50 eurot Põhja-Sakala Vallavalitsuse hallatavate põhikoolide lõpetajatele nimekirja alusel;
 2. Maksta ühekordset sotsiaaltoetust 50 eurot Põhja-Sakala valla elanike registris olevatele väljaspool Põhja-Sakala valda asuvate põhikoolide lõpetajatele esitatud avalduse alusel;
 3. Maksta preemiat 150 eurot kiitusega põhikooli lõpetajatele, kelle elukohaks rahvastikuregistris on kantud Põhja-Sakala vald või kes lõpetavad Põhja-Sakala valla kooli: Mihkel Koitmäe – Võhma Kool; Karl-Vahur Vingisaar – Viljandi Kesklinna Kool; Kerli Kond – Abja Gümnaasium; Maria Toomingas – Suure-Jaani Kool.

Majandusküsimustes:

 1. Kiita heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti „Hommiku talu Põhjaka külas veepuhastusseade" aruanne koos täitmise eelarvega;
 2. Nõustuda Olustvere alevikus asuva kinnistu registriosa nr 241539 koosseisu kuuluva Jaamaküla tee 1 ja 3a kinnistute jagamisega ja määrata katastriüksuste piiride muutmisel maa sihtotstarve;
 3. Seada tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks uute elektrimaakaabelliinide rajamiseks Põhja-Sakala vallas asuvale kahele kinnistule;
 4. Anda projekteerimistingimused Ängi külas Kraavi kinnistule sauna püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.

Muudes küsimustes:

 1. Kinnitada Suure-Jaani esmatasandi tervisekeskuse füsioteraapiateenuse hinnakiri;
 2. Kinnitati Suure-Jaani Tervisekoja aerulaudade laenutuse hinnakiri, lahtiolekuaeg 2021. a riiklikel pühadel ja hoolduspäevad;
 3. Anda välja vallavalitsuse tänukiri;
 4. Anda nõusolek avaliku ürituse „Vanasõidukite näitus" pidamiseks;
 5. Nõustuda ettepanekuga maksta Põhja-Sakala valla sportlasele Laura Nurmsalule 500 eurot preemiat.

Lisaks:

 • Anti teada Põhja-Sakala valla 2020. aasta majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande valmimisest.