Keskkonnaloa menetluse algatamise teade (Combimill Sakala OÜ)

4/1/21

Põhja-Sakala Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.

Combimill Sakala OÜ (registrikood: 12216538; aadress Olustvere tee 5a, Kõidama küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond) taotleb keskkonnaloa muutmist käitisel, mis asub aadressil Olustvere tee 5a ja Tankla kinnistud, Kõidama küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond (katastritunnused 61501:001:0103 ja 61501:001:0104) ja kus välisõhku suunatakse saasteaineid põletusseadme käitamisest. Ettevõtte põhitegevusala on saematerjali tootmine.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, keskkonnalubade taotlused ja menetlused, menetlus nr M-114257.

Ametlik teadaanne leitav SIIT.

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade (Suure-Jaani jäätmejaam)

Põhja-Sakala Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse  § 47 lõike 4 alusel.

Eesti Keskkonnateenused AS (registrikood 10277820, aadress Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Artelli tn 15, 10621) taotleb vee erikasutuse keskkonnaluba Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Pärakülas Jäätmejaama kinnistul, lähiaadressiga Pärnu tn 35 (registriosa nr 3774039, katastritunnus 75901:004:0129) Suure-Jaani jäätmejaama territooriumil tekkiva sademevee pinnasesse juhtimiseks.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, keskkonnalubade taotlused ja menetlused, menetlus nr M-114844.

Ametlik teadaanne leitav SIIT.

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade (Kõrvesaare pais)

Põhja-Sakala Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse  § 47 lõike 4 alusel.

Rein Talviste (isikukood 35505020296) taotleb keskkonnaluba Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Tällevere külas Kõrvesaare maaüksusel (registriosa number 216039, katastritunnus 75903:001:0031) Rulli maaparandusehitise eesvoolul Tõnuotsa kraavil (kood VEE1133601) asuva tiigi setetest puhastamiseks, eemaldatava pinnase mahuga hinnanguliselt ca 300–400 m3 ja Rulli maaparandusehitise eesvoolu Tõnuotsa kraavi (kood VEE1133601) Kõrvesaare paisuga (keskkonnaregistri kood PAIS023390) jätkuvaks paisutamiseks.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, keskkonnalubade taotlused ja menetlused, menetlus nr M-110863.

Ametlik teadaanne leitav SIIT.

Suure-Jaani paisjärve kinnistu projekteerimistingimuste avatud menetlus

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Suure-Jaani linnas Suure-Jaani paisjärve kinnistule (katastritunnus 76001:004:0013) ujuvsilla rajamiseks.

Projekteerimistingimuste andmise eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 19.01.–02.02.2021 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, eelneval kokkuleppel) ja SIIN.

Kirjalikke arvamusi ja ettepanekuid eelnõu kohta saab vallavalitsusele esitada hiljemalt 03.02.2021 (aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond). 

Kohanime määramise eelteade

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Põhja-Sakala Vallavolikogu 26.11.2020 määruse nr 116 „Kohanime määramise kord" § 4 lõikele 1 avalikustab Põhja-Sakala Vallavalitsus eelnõu „Kohanime määramine", millega soovitakse Vanaveski külas Vastemõisa-Kõpu tee äärde rajatava bussipeatuse nimeks määrata Allikoja.

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 28.01.2021 (kaasa arvatud) kirjalikult aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandi maakond või e-posti aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee.

Aita leida bussipeatusele "Sürgavere raudteejaam" uus nimetus!

Bussipeatuse nimetus vajab muutmist, sest ei vasta tegelikule asukohale.

Uue bussipeatuse nimetuse nõuded:

  • Peab olema eesti keeles ja grammatiliselt korrektne;
  • Ei tohi korduda sama bussiliini ulatuses ega ka terves maakonnas;
  • Eelistada nimetust, mis on paikkonnas tuntud ja levinud või mis on tähtis aja- või kultuurilooliselt;
  • Ei tohi olla eksitavalt sarnane mõne teise kohanimega;
  • Ei tohi olla labane ega sobimatu Eesti aja- ja kultuurilooga;

Täpsemad kohanime nõuded on sätestatud Kohanimeseaduses.

Oma ideid saab esitada 29. jaanuarini aadressidel info@pohja-sakala.ee või Lembitu pst 42, Suure-Jaani.

Kobraste arvukuse piiramine tiheasustusalal

Suure-Jaani linnas Ängi oja ümbruses on kobraste populatsioon kasvanud, mille tulemusel on intensiivistunud kobraste elutegevus. Ojaäärsel alal on tekkinud koprakahjustused – langetatud puud, kahjustatud puutüved. Kobraste tegevuse tulemusena on piirkond muutunud inimestele ohtlikuks kobraste poolt tekitatud urgude näol, tekkinud on liigvesi, mõjutatud on maastikuilme. Sellest tulenevalt andis Põhja-Sakala Vallavalitsus 29.04.2020 loa kobraste arvukuse piiramiseks Suure-Jaani linnas, et vähendada ulukikahjustusi linna territooriumil.