« Back

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istungil 23.02.2021 otsustati:

Sotsiaalküsimustes:

 1. Lõpetada isiku hooldusteenus ja hooldajatoetuse maksmine;
 2. Kinnitada 2020. a sotsiaaltööpreemia saajad;
 3. Anda tänukiri isikule sotsiaalhoolekandes tehtud töö eest.

Haridus- ja kultuuriküsimustes:

 1. Muuta Sürgavere ja Tääksi lasteaiarühmade tegutsemist 2021. aasta suveperioodil;
 2. Moodustada ajutine komisjon hariduse tugiteenuste korraldamiseks vallas.

Majandusküsimustes:

 1. Väljastada kasutusluba Sürgavere külas Tasuja kinnistule püstitatud päikeseelektrijaama kasutusele võtmiseks;
 2. Anda nõusolek Tällevere külas Kõrvesaare maaüksusel maaparandusehitise eesvoolul asuva veekogu jätkuvaks paisutamiseks Kõrvesaare paisuga ja tiigi setetest puhastamiseks hinnangulise mahuga 350 m2;
 3. Tunnistada väikehanke „Kõpu Hooldekodu hoone energiatõhususe parandamise ehitustööde omanikujärelvalve" edukaks pakkumuses AS-i Infragate Eesti pakkumus summas 8898 eurot.

Muudes küsimustes:

 1. Anda nõusolek avaliku ürituse Pidulik aktus Eesti Vabariigi 103. sünnipäevaks Lembitu platsil pidamiseks;
 2. Anda nõusolek avaliku ürituse Põhja-Sakala valla lahtised meistrivõistlused sõiduautode jäärajasõidus pidamiseks.

Lisaks:

 • Anti ülevaade Suure-Jaani Tervisekoja juhataja ametikoha täitmise konkursi tulemustest;
 • Anti teada vaide esitamisest vallavalitsuse 19.01.2021 korraldusele nr 26;
 • Anti vallavalitsuse seisukoht valla 2021. aasta eelarve eelnõu muudatusettepanekutele;
 • Tutvuti valla eelarvestrateegia 2021 – 2024 täiendatud eelnõuga.

 

Istungi ülevaate koostas:
Kati-Kristella Kivisild
Kommunikatsioonispetsialist