Sõnumid valijale

Info Riigikogu valimiste kohta eesti viipekeelesvene keeles (на русском) ja inglise keeles (in English).
----------

VALIMISNÄDAL

Hääletada saab nädala jooksul, 27. veebruarist 5. märtsini:

 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
 • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Valijal on võimalus pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
 • Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada ka väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
 • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.
 • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12–20 ning pühapäeval kell 9–14.


 

PAINDLIK JAOSKONNAVALIK

Valija saab oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri ehk paberi asemel on nimekiri nüüd arvutis.

Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ja teavet saab ka riigiinfo telefonilt tel 1247.
 

JAOSKONNAS

 1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.
 2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke, et andnud valijale hääletamissedeli.
 3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.
 4. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.
 5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.
   

E-HÄÄLETAMINE

 • E-hääletada saab ainult arvutis.
 • Enda tuvastamiseks ja hääletamiseks on vaja kas ID-kaarti ja ID-kaardi lugejat või mobiil-IDd.
 • E-hääletamise rakendus laadi alla valimised.ee veebilehelt.
 • Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt:
  o kas ID-kaardi sertifikaadid kehtivad,
  o kas arvutis on kõige uuem ID-kaardi tarkvara,
  o kas arvuti operatsioonisüsteem vajab uuendusi,
  o kas viirusetõrjetarkvara vajab uuendusi.
 • NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil:
  o laadi kas Google Play või Appstore'i rakenduste poest alla või uuenda EH kontrollrakendus,
  o skaneeri kontrollrakendusega QR-kood, mis e-hääletamise järel arvuti ekraanile kuvati.
   

VALIMISTE TEABELEHT

 • Valijad, kellel on ametlik @eesti.ee e-posti aadress suunatud või kelle e-posti aadress on rahvastikuregistris, saavad teabelehe e-kirjaga.
 • Valijatele, kelle e-posti aadressi teada ei ole, saadetakse teabeleht paberil.
 • Teabeleht jõuab valijateni hiljemalt 23. veebruaril.
 • Valimiste teabelehel on kirjas üldine info hääletamisvõimalustest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.
   

VÄLISMAAL HÄÄLETAMINE

 • Riigikogu valimistel saab hääletada ka Eesti välisesindustes.
 • Välisesindustes toimub hääletamine vähemalt kahel päeval vahemikus 18. veebruarist 23. veebruarini.
 • Välisriikides on võimalik hääletada ka kirja teel. Kirja teel hääletamiseks tuleb valijal esitada välisesindusele hiljemalt 3. veebruariks kirjalik taotlus.
 • Püsivalt välisriigis elaval valijal peab olema määratud valimisringkond. Kui see on määramata, siis ei ole teda valijate nimekirjas. Selleks, et kontrollida, kas teil on valimisringkond määratud, tuleb pöörduda abi@rahvastikuregister.ee.
 • Püsivalt välisriigis elava valija valimisringkond määratakse tema viimase elukoha alusel Eestis, selle puudumisel valija vanemate või vanavanemate viimase Eesti elukoha aadressi alusel.
 • Välismaal elavad valijad saavad valimiste teabelehe jaanuari esimesel nädalal.
   

VALIMISÕIGUS

Riigikogu valimistel on hääletamisõigus vähemalt 18-aastasel Eesti kodanikul, kes ei kanna vanglakaristust.
 

KANDIDEERIMISÕIGUS

 • Riigikogu valimistel võivad kandideerida vähemalt 21-aastased Eesti kodanikud. Kandideerida ei tohi tegevväelased ja vanglakaristust kandvad isikud.
 • Valimistel võivad osaleda nii erakonnad kui ka üksikkandidaadid.
 • Erakond saab kandidaadid üles seada valimisringkonnas.
 • Kõigist ringkondades ülesseatud kandidaatidest koostab erakond üleriigilise nimekirja.
   

VALIMISRINGKOND

 • Riigikogu valimistel jaguneb Eesti territoorium 12 ringkonnaks.
 • Valimisringkond on üksus, kus seatakse üles konkreetsed kandidaadid.
 • Igal ringkonnal on kindel arv mandaate, mis jaotatakse sealse valijate arvu järgi.
 • Kokku on mandaate 101 ehk sama palju, kui on kohti Riigikogus.


 

POLIITILINE AGITATSIOON

 • Poliitiline välireklaam on lubatud kogu valimisperioodi ajal.
 • Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.
 • Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.

(tagasi üles)
 

НЕДЕЛЯ ВЫБОРОВ

Проголосовать можно в течение одной недели, с 27 февраля по 5 марта.

 • С понедельника по субботу можно будет голосовать как на избирательном участке посредством бумажного избирательного бюллетеня, так и электронным путем.
 • В воскресный день выборов голосовать можно только посредством бумажного избирательного бюллетеня. Голосуя посредством бумажного бюллетеня в участке в воскресенье, избиратели могут изменить свой электронный голос.
 • С понедельник по четверг в каждой волости и в каждом городе будет открыт по меньшей мере один избирательный участок, где можно проголосовать вне избирательного округа по месту жительства.
 • В пятницу, субботу и воскресенье можно голосовать только в своем избирательном округе по месту жительства.
 • Голосование на дому проходит на неделе голосования с пятницы по воскресенье. Ходатайство об этом можно представить по телефону в пятницу и в субботу с 12:00 до 20:00 и в воскресенье с 9:00 до 14:00.


 

ГИБКИЙ ВЫБОР УЧАСТКА

Избиратель может выбрать для голосования любой подходящий избирательный участок в своем избирательном округе. Это возможно благодаря электронному списку избирателей. Иными словами, вместо бумажного списка используется список в компьютере.

Помещения для голосования в избирательном округе указаны в информационном бюллетене о выборах, доступном на сайте valimised.ee. Информацию также можно получить в государственной справочной телефонной службе по номеру 1247.
 

В УЧАСТКЕ

 1. Личность избирателя устанавливается на основании документа, удостоверяющего личность (ID-карта, паспорт, водительское удостоверение).
 2. Затем работник участка делает в электронном списке избирателей пометку о выдаче избирателю бюллетеня.
 3. Избиратель получает бюллетень после того, как поставит на бумаге подпись. Для этого в участках имеются отдельные подписные листы.
 4. Избиратель направляется в кабину для голосования и вносит в бюллетень номер предпочитаемого кандидата.
 5. Перед тем, как опустить согнутый бюллетень в избирательную урну, работник участка ставит печать на его внешней стороне.
   

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

 • Электронно можно проголосовать только в компьютере.
 • Для того, чтобы удостоверить личность и проголосовать, необходимы ID-карта и считыватель ID-карт либо Mobiil-ID.
 • Приложение для электронного голосования можно скачать на сайте valimised.ee.
 • Для того, чтобы электронное голосование прошло безопасно и быстро, заранее проверьте следующее:
  o действуют ли сертификаты ID-карты;
  o установлена ли на компьютере последняя версия ПО для ID-карты;
  o требуется ли обновить операционную систему компьютера;
  o требуется ли обновить антивирусную программу.
 • Внимание! В течение 30 минут после голосования можно проверить, поступил ли электронный голос на сервер голосования. Для этого необходимо смарт-устройство (смартфон, планшет):
  o загрузите приложение «EH kontrollrakendus», которое можно найти в Google Play или Appstore, либо обновите его;
  o просканируйте при помощи контрольного приложения QR-код, который отображается на экране компьютера после электронного голосования.
   

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О ВЫБОРАХ

 • Избиратели, чей официальный адрес электронной почты @eesti.ee перенаправлен или чей электронный адрес внесен в регистр народонаселения, получат информационный бюллетень по электронной почте.
 • Избиратели, чей электронный адрес неизвестен, получат информационный бюллетень на бумажном носителе.
 • Бюллетень будет отправлен избирателям не позднее 23 февраля.
 • Он содержит общую информацию о возможностях голосования, а также местоположение всех помещений для голосования в волости или городе.
   

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ

 • На выборах в Рийгикогу можно проголосовать и в иностранных представительствах Эстонии.
 • Голосование в иностранных представительствах будет проходить в течение по меньшей мере двух дней в промежутке с 18 по 23 февраля
 • В иностранных государствах также можно проголосовать по почте. Для того, чтобы проголосовать по почте, избиратель должен предоставить в иностранное представительство письменное ходатайство не позднее 3 февраля.
 • Постоянно проживающему за рубежом избирателю должен быть назначен избирательный округ. Если округ отсутствует, человек не может быть внесен в список избирателей. Для того, чтобы проверить, назначен ли вам избирательный округ, направьте запрос по адресу abi@rahvastikuregister.ee.
 • Избирательный округ постоянно проживающего за рубежом избирателя назначается в соответствии с его последним зарегистрированным местом жительства в Эстонии. В случае его отсутствия – в соответствии с последним местом жительства родителей или бабушек и дедушек.
 • Избиратели, проживающие за рубежом, получат информационный бюллетень о выборах на первой неделе января.
   

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Правом голосования на выборах в Рийгикогу обладают граждане Эстонии, достигшие возраста 18 лет и не отбывающие наказание в исправительных учреждениях.
 

ПРАВО БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ

 • Правом баллотироваться на выборах в Рийгикогу обладают граждане Эстонии, достигшие возраста 21 года. Баллотироваться не могут действующие военнослужащие и лица, отбывающие тюремное наказание.
 • В выборах могут принимать участие как партии, так и независимые кандидаты.
 • Партия может выдвинуть своих кандидатов по избирательным округам.
 • Из кандидатов, представленных по всем округам, партия составляет государственный список.
   

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

 • На выборах в Рийгикогу территория Эстонии разделяется на 12 избирательных округов.
 • Избирательный округ – это единица, от которой выдвигаются конкретные кандидаты.
 • У каждого округа есть определенное число мандатов, которые распределяются на основании числа избирателей в округе.
 • Общее число мандатов – 101; оно соответствует числу мест в Рийгикогу.


 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АГИТАЦИЯ

 • Политическая уличная реклама разрешена в течение всего периода выборов.
 • Политическую разъяснительную работу можно вести и в день выборов.
 • В самом помещении для голосования агитация запрещена.

(tagasi üles)
 

ELECTION WEEK

Voting takes place during one week, from 27 February to 5 March.

 • From Monday to Saturday, it is possible to vote either by ballot paper in a polling place, or online (i-voting).
 • On the election day on Sunday, only voting by ballot paper takes place. The voter can annul their online vote (i-vote) by voting with a ballot paper at a polling place on Sunday.
 • From Monday to Thursday, at least one polling place where voters can also vote outside the voting districts of their residence is open in each rural municipality and city.
 • On Friday, Saturday and Sunday, it is possible to vote only at the polling places of the voting districts of the electoral district of the voter's residence.
 • Home voting is held from the Friday to the Sunday of the election week. Applications for voting from home can be submitted by phone from 12 noon to 8 p.m. on Friday and Saturday, and from 9 a.m. to 2 p.m. on Sunday.


 

FLEXIBLE CHOICE OF POLLING PLACE

Voters can vote at the polling place that suits them best within their electoral district. This is made possible by the electronic list of voters, i.e., the list is now on computer instead of paper.

The locations of polling places can be found on the elections information sheet and on the website valimised.ee. Information is also provided through the national helpline 1247.
 

AT THE POLLING PLACE

 1. The voter is identified with an identity document (passport, ID card or driving licence).
 2. After that, an official at the polling place makes a notation in the electronic list of voters that a ballot paper has been issued to the voter.
 3. The voter receives a ballot paper against a signature on paper. Polling places have special signature sheets for that.
 4. The voter goes to the voting booth, where they write the number of their preferred candidate on the ballot paper.
 5. Before a folded ballot paper is dropped in the ballot box, a polling place official affixes a seal to the outside of the folded ballot paper.
   

I-VOTING

 • I-voting (online voting) is possible only on a computer.
 • An ID-card with an ID-card reader, or a mobile-ID are necessary for identifying oneself and casting a vote.
 • The i-voting application can be downloaded from valimised.ee website.
 • In order to ensure safe and smooth i-voting, please check the following:
  o the validity of your ID-card certificates;
  o whether your computer has the latest ID-card software;
  o whether your computer's operating system needs to be updated;
  o whether your anti-virus software needs to be updated.
 • Please note: It is possible to verify if/whether your i-vote reached the electronic ballot box with the help of a smart device (smartphone, tablet computer) within 30 minutes after casting your vote.
  o Update your i-voting individual verification application or download it from Google Play or App Store application store.
  o Use your individual verification application to scan the QR-code displayed on your computer screen after you cast your i-vote.
   

ELECTION INFORMATION SHEET

 • Voters whose official @eesti.ee e-mail address has been redirected or whose e-mail address is in the population register will receive the information sheet by e-mail.
 • Voters whose e-mail address is not known will receive then information sheet on paper.
 • Voters will receive their information sheets by 23 February at the latest.
 • The election information sheet contains general information on voting options as well as on the locations of all polling places in the rural municipality or city.
   

VOTING ABROAD

 • At the Riigikogu elections, voting is also possible in the foreign missions of Estonia.
 • Voting at foreign missions takes place on at least two days between 18 February and 23 February.
 • In foreign countries, it is also possible to vote by post. A voter who wishes to vote by post will have to submit a written application to a foreign mission of Estonia by 3 February at the latest.
 • Voters permanently residing in a foreign state are required to have a designated voting district. Voters who do not have a designated electoral district are not on the list of voters. In order to verify if you have been designated an electoral district, please contact abi@rahvastikuregister.ee.
 • Voters permanently residing in foreign countries are designated electoral districts on the basis of their last place of residence in Estonia, or, where this is unavailable, on the basis of the voter's parents' or grandparents' last place of residence in Estonia.
 • Voters living abroad will receive their election information sheets during the first week of January.


RIGHT TO VOTE

Estonian citizens who have attained at least 18 years of age and are not serving a prison sentence have the right to vote at the Riigikogu elections.
 

RIGHT TO STAND AS CANDIDATE

 • Estonian citizens who have attained at least 21 years of age have the right to stand as candidates at the elections of the Riigikogu. Persons in active service in the Defence Forces and persons who are serving a prison sentence may not stand as candidates.
 • Political parties as well as independent candidates can participate in elections.
 • Political parties can nominate candidates in electoral districts.
 • Political parties prepare their national lists of all their candidates nominated in electoral districts.
   

ELECTORAL DISTRICT

 • The territory of Estonia is divided into 12 electoral districts for the Riigikogu elections.
 • An electoral district is a territorial unit where specific candidates are nominated.
 • Each district has a specific number of mandates that are distributed according to the number of eligible voters.
 • The total number of mandates is 101, that is, the number of seats in the Riigikogu.


 

POLITICAL ADVERTISING

 • Political outdoor advertising is allowed throughout the entire election period.
 • Explanations on politics may also be given on the election day.
 • Polling places must remain strictly free of advertising.

(tagasi üles)