« Tagasi

Põhja-Sakala vallavolikogu 25.05.2023 istungil:

Kuulati ülevaadet maamaksumäära kehtestamisest 2024. aastaks.

Otsustati:

 1. Volitada ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise ettepanekut esitama vallavalitsuse spetsialisti, kellele on nimetatud ülesanded ametijuhendiga määratud.
 2. Anda õigus esitada ostueesõigusega erastatava maa piiride kulgemise ettepanekut valla valdkonna spetsialistil, kellele on nimetatud ülesanded ametijuhendiga määratud.
 3. Tunnistati osaliselt kehtetuks Mäeltveski kinnistu detailplaneering.
 4. Kinnitati väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamise ja rahastamise kord.
 5. Kinnitati sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord.
 6. Nimetada Põhja-Sakala valla kaasava eelarve hindamiskomisjoni liikmeks volikogu esindajana volikogu esimees.
 7. Muuta Põhja-Sakala Vallavolikogu 26.01.2023 otsusega nr 114 „Põhja-Sakala valla arengukava 2023–2030 ja eelarvestrateegia 2023–2030 koostamise algatamine" kinnitatud arengudokumentide aluseks olevat lähteülesannet.
 8. Algatada Põhja-Sakala vallas Reegoldi külas asuva pumbamaja peremehetu ehitise hõivamise menetlus.
 9. Muuta Põhja-Sakala Vallavolikogu töökorda.

Arupärimistele vastasid abivallavanem Kaie Toobal ja vallavanem Karel Tölp.

Info:

 • 27. mail 2023 toimub Viljandimaa noorte laulu- ja tantsupidu „Kasvame koos", kõik on oodatud peo rongkäiku ja peole.
 • 28. mail kell 15 toimub Suure-Jaani noortekeskuse juures sõpruskohtumine jalgpallis Põhja-Sakala noortevolikogu ning vallavalitsuse ja -volikogu liikmete vahel.
 • 29. mail 2023 kell 17 toimub eelarve- ja majanduskomisjonis arengukava ja eelarvestrateegia arutelu.
 • 1. aprillist 2023 peab omavalitsus enne kinnisvara võõrandamist välja selgitama riigi huvi.