« Tagasi

Põhja-Sakala vallavolikogu 29.02.2024 istungil otsustati:

 1. Kinnitati Vastemõisa lasteaia Päevalill arengukava aastateks 2024–2029.
 2. Kinnitati Põhja-Sakala Vallavalitsuse koosseisu täiendavaks liikmeks Aino Rebane.
 3. Otsustati tunnistada kehtetuks Suure-Jaani Linnavolikogu 26.02.2003 otsus nr 23 ja otsusega kehtestatud Suure-Jaani linna kvartali nr 42 osa-ala detailplaneering.
 4. Otsustati algatada Põhja-Sakala valla jäätmekava 2024–2029 koostamine koostöös Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ-ga.
 5. Lõpetati Põhja-Sakala valla 2024. a eelarve II lugemine.
 6. Otsustati võõrandada Põhja-Sakala vallale kuuluvad hoonestusõigusega koormatud kinnistud:
  6.1 asukohaga Nigula tn 15, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald; registriosa nr 14295650, katastritunnus 61501:001:0180, pindala 5729 m2, sihtotstarve tootmismaa (55%), ärimaa (45%) hoonestajale OÜ Arniston (registrikood 16374369) müügihinnaga 6645 eurot;
  6.2 asukohaga Nigula tn 18, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald; registriosa nr 14295950; katastritunnus 61501:001:0183, pindala 4236 m2, sihtotstarve tootmismaa (55%), ärimaa (45%) hoonestajale TMburks OÜ (registrikood 16460703) müügihinnaga 5676 eurot;
  6.3 asukohaga Lauri tn 5, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald; registriosa nr 14296550, pindala 2503 m2, majanduslik otstarve elamumaa 100% hoonestajale OÜ FinEst Wood (registrikood 11694460) müügihinnaga 4681 eurot.
 7. Anti nõusolek rahalise kohustuse võtmiseks ja lubati vallavalitsusel omandada sõidukid:
  7.1 Škoda Superb registreerimistähisega 552 DBN maksumusega 15 860 eurot;
  7.2 Toyota Corolla registreerimistähisega 006 MSK maksumusega 11 300,88 eurot.
 8. Anti nõusolek rahaliste kohustuste võtmiseks ja lubati vallavalitsusel 2024. aastal hankida kokku kaks sotsiaaltööks sobivat sõidukit kapitalirendile (jääkväärtusega) võtmisega perioodiga kuni 60 kuud. Ühe liisingueseme hinnaks koos käibemaksuga määrati kuni 30 000 eurot.
 9. Anti vallavalitsusele nõusolek moodustada vallale kuuluvast katastriüksusest asukohaga Kõpu alevik, Kõpu mõis (129 902 m2) eraldi katastriüksused: põllumaa ligikaudse pindalaga 36 865 m2; teemaa-ala katastriüksus ligikaudse pindalaga 12 409 m2.
 10. Määrati tähtajatult Põhja-Sakala vallas vee-ettevõtjaks aktsiaselts Põhja-Sakala Haldus, kelle tegevuspiirkonnaks on Võhma linn, Kõo küla, Koksvere küla, Suure-Jaani linn, Lõhavere küla, Kõidama küla, Munsi küla, Navesti küla, Olustvere alevik, Reegoldi küla, Sürgavere küla, Vastemõisa küla, Ülde küla ja Kõpu alevik.
 11. Lõpetati välireklaami paigaldamise eeskirja I lugemine.
 12. Anti vallavalitsusele nõusolek projekti „Vastemõisa–Kobruvere kergliiklustee ehitamine" toetuse taotluse esitamiseks meetmesse „Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse".
 13. Kinnitati Põhja-Sakala valla teehoiukava aastateks 2024–2027 ning tunnistati kehtetuks teehoiukava 2019–2022+.
 14. Kuulati Põhja-Sakala Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2023. a tegevuste ülevaadet ning kinnitati revisjonikomisjoni 2024. aasta tööplaan.
 15. Kinnitati protokolli lisana Põhja-Sakala Vallavolikogu 2024. a tööplaan.
 16. Kinnitati Põhja-Sakala valla 2024. a eelarve mahuga 19 445 487 eurot, mis sisaldab põhitegevuse tulusid, põhitegevuse kulusid, investeerimistegevust, finantseerimistegevust ja likviidsete varade muutust.
 17. Abivallavanemad vastasid arupärimistele: Kaie Toobal perearstide, sporditöö korralduse ja MTÜ-dele toetuste maksmise teemal; Jaanus Rahula Pilistvere Hooldekodu garantiitööde teemal.

Info:

 1. 25.03.2024 toimub korruptsiooniteemaline koolitus;
 2. Võhma Kooli ehitushanke vaidluse osas RTK-ga on tehtud 2. kohtuastmes vallale positiivne lahend, mis on veel jõustumata;
 3. ettevalmistustööd Kirivere ja Suure-Jaani kooli investeeringute osas käivad;
 4. vallavalitsuse teenistujate seas viidi läbi rahuloluküsitlus;
 5. vallavalitsus korraldab ajavahemikul 13.03.–04.04.2024 valla 8 paikkonnas rahvakohtumised;
 6. Haridus- ja Teadusministeeriumilt oleme saanud kutse läbirääkimistele gümnaasiumi osas, kavas on alustada neid läbirääkimisi maakonnas kõikide omavalitsustega ühiselt;
 7. vallavalitsus on teinud ELVL-ile omapoolsed ettepanekud haridusleppesse.