« Tagasi

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istungil 02.02.2021 otsustati:

Sotsiaalküsimustes:

 1. Eraldada isikule eluruumina kasutamiseks 1 tuba korteris;
 2. Maksta valla eelarvest isiku hoolduskulude puudujääv osa;
 3. Anda volitus eestkostetava isiku matusekulude kandmiseks valla pangakontole.

Haridus- ja kultuuriküsimustes:

 1. Moodustada sobitusrühm Võhma Lasteaia Mänguveski lasteaiarühmast Rukkililled;
 2. Sõlmida noorte huvihariduse toetamise leping ning toetada vallas elavate noorte huvitegevust MTÜ-s Dance Dream õpilase kohta 11 eurot kuus;
 3. Sõlmida noorte huvihariduse toetamise leping ning toetada vallas elavate noorte huvitegevust MTÜ-s Kildu Ratsaklubi õpilase iga treeningtunni kohta 5-40 eurot kuus;
 4. Väljastada garantiikiri projekti „Olustvere mängulinnaku rajamine" kaasfinantseeringu tasumiseks.

Majandusküsimustes:

 1. Määrata Olustvere alevikus asuva Jaamaküla tee 11 katastriüksuse jagamisel moodustatavate katastriüksuste aadressid ja maa sihtotstarve;
 2. Määrata Suure-Jaani linnas Pärnu tn 6a katastriüksuse jagamisel moodustatavate katastriüksusete koha-aadressid ja maa sihtotstarve;
 3. Tunnistada riigihanke „Kõpu Hooldekodu hoone energiatõhususe parandamise ehitustööd" edukaks pakkumuseks OÜ Silindia Ehitus pakkumus kui majanduslikult soodsaim summas 716 584,56 eurot;
 4. Väljastada:
 • ehitusluba Lemmakõnnu külas Vastemõisa – Vaiassaare tee kinnistule/ Vastemõisa külas Kaasiku tee 5 / Kaasiku tee L1 / Kuuse/ Posti/ Vastemõisa tee kinnistutele Vastemõisa tee-Kaasiku tee ÜVK torustike rajamiseks;
 • ehitusteatis Vastemõisa külas Posti kinnistule Posti kinnistu VK liitumistorustike ja sademeveekanalisatsiooni rajamiseks;
 • ehitusteatis Vastemõisa külas Kuuse kinnistule Kuuse kortermaja reoveekanalisatsiooni liitumistorustiku rajamiseks.

Muudes küsimustes:

 1. Moodustada Suure-Jaani Tervisekoja juhataja valimiseks konkursikomisjon;
 2. Sõlmida lapsehoiuteenuse finantseerimisleping;
 3. Määrata Vanaveski külas Vastemõisa-Kõpu tee äärde rajatavatele bussipeatustele nimeks Allikoja.

Lisaks anti infot MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse üldkoosolekul räägitust.

 

Istungi ülevaate koostas:
Kati-Kristella Kivisild
Kommunikatsioonispetsialist