Üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

26.08.21
Põhja-Sakala vallavalitsus korraldab üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 24. septembril 2021:
 • Kõo teenuskeskuses kell 10.00;
 • Võhma Vaba Aja Keskuses kell 12.00;
 • Suure-Jaani vallamajas kell 14.30;
 • Kõpu teenuskeskuses ja veebikeskkonnas kell 17.30.

Korraldajal on vajadusel õigus teha muudatusi arutelu toimumise kohas ja kellaajas, vastav info avaldatakse valla veebilehel.

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 24.08.2021 korraldus nr 481 "Üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu korraldamine"

Üldplaneeringu avalik väljapanek

13.07.21

Põhja-Sakala Vallavalitsus teatab, et Põhja-Sakala Vallavolikogu 17.06.2021 otsusega nr 257 võeti vastu Põhja-Sakala valla üldplaneering ja tunnistati nõuetele vastavaks üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.
Planeeringuala on Põhja-Sakala valla territoorium pindalaga 1153 km2. Üldplaneeringuga on määratud ruumilise arengu üldised suundumused, maa- ja veealade üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas väärtusliku põllumajandusmaa, rohevõrgustiku, väärtuslike maastike, miljööväärtuslike alade ja objektide kasutustingimused, transpordivõrgu, tehnilise infrastruktuuri ja taastuvenergia arendamise põhimõtted. Üldplaneeringus on ühtlustatud ühinenud omavalitsuste praegu kehtivate üldplaneeringutega määratud maakasutus- ja ehitustingimusi.
KSH tulemused kajastuvad planeeringulahenduses. KSH aruandes on antud kirjeldus planeeringualast ja hinnatud planeeringu elluviimisega kaasnevat mõju valdkondade lõikes. KSH tulemusena selgus, et valla üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega piiriülest mõju.

Vallavalitsus korraldab üldplaneeringu avaliku väljapaneku ajavahemikul 02.08.2021 - 03.09.2021:

 • Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42)
 • Võhma teenuskeskuses (Võhma linn, Tallinna tn 15)
 • Kõpu teenuskeskuses (Kõpu alevik, Tipu tn 1)

Avaliku väljapaneku jooksul on paberkandjal materjalidega võimalik tutvuda asutuste lahtiolekuaegadel ja elektrooniliselt valla veebilehel https://www.pohja-sakala.ee/uue-uldplaneeringu-koostamine

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust. Arvamused palume saata e-postiga aadressil info@pohja-sakala.ee  või postiga aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandi maakond.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud korraldatakse 45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Info telefonil 5106794

Üldplaneeringu vastuvõtmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine

Põhja-Sakala Vallavolikogu 17.06.2021 otsus nr 257 "Põhja-Sakala valla üldplaneeringu vastuvõtmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine"

Põhja-Sakala valla üldplaneering

Üldplaneeringu lisad

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Joonis: Taristu ja tehnovõrgud (jpeg); Taristu ja tehnovõrgud (pdf)

Joonis: Väärtused (jpeg); Väärtused (pdf

Joonis: Maakasutus (jpeg); Maakasutus (pdf)

Maakasutus Koksvere
                    Kõidama
                    Kõo
                    Kõpu
                    Olustvere
                    Pilistvere
                    Reegoldi
                    Suure-Jaani
                    Sürgavere
                    Tääksi
                    Vastemõisa
                    Võhma
                    Ülde

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks

Põhja-Sakala Vallavalitsus esitas 18.02.2021 üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks.

ÜP ja KSH aruande eelnõu kooskõlastasid tingimusteta:

Viljandi Vallavalitsus
Päästeamet
Maaeluministeerium
Põllumajandus- ja Toiduamet
Kaitseministeerium
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Tori Vallavalitus
Pärnu Linnavalitsus
Politsei- ja Piirivalveamet
Saarde Vallavalitsus
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium


ÜP ja KSH aruande eelnõu kooskõlastasid tingimustega:

Terviseamet
Keskkonnaamet
Maa-amet
Transpordiamet
Keskkonnaministeerium
Muinsuskaitseamet


ÜP ja KSH aruande eelnõu kooskõlastasid vaikimisi:

Järva Vallavalitsus
Mulgi Vallavalitsus
Põltsamaa Vallavalitsus
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Türi Vallavalitsus

Rahandusministeerium ei määranud üldplaneeringule täiendavalt koostöötegijaid.

Laekunud kooskõlastused ja ettepanekud ning vallavalitsuse seisukohad

Üldplaneering seisuga 18.02.2021:

Üldplaneeringu lisad ja seletuskiri

KSH aruanne

Joonis: Taristu ja tehnovõrgud (jpeg), Taristu ja tehnovõrgud (pdf)

Joonis: Väärtused ja piirangud (jpeg), Väärtused ja piirangud (pdf)

Joonis: Maakasutus (jpeg), Maakasutus (pdf)

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku ja avalike arutelude tulemused

Põhja-Sakala valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 27.05.2020–26.06.2020.

Avaliku väljapaneku jooksul esitati arvamusi üldplaneeringu ja KSH aruande täiendamiseks 18 asutuse ja eraisiku poolt.

Enim täpsustusi tehakse planeeringu ja KSH aruande eelnõus Maa-ameti, Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud arvamuste alusel.

Arvamuste esitajatele edastati vallavalitsuse seisukohad arvamuste osas 15.07.2020 kirjaga.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimusid 04.08.2020 Kõo teenuskeskuses, Võhma Vaba Aja Keskuses ja Põhja-Sakala vallamajas ning 05.08.2020 Kõpu teenuskeskuses. Soomaa looduskeskuses arutelu ei toimunud, kuna peale AS-i Kobras (planeeringu koostaja) ja valla esindajate osalejaid ei olnud.

Aruteludel tutvustas AS Kobras lühidalt üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu sisu ja edasist menetlust. Anti ülevaate väljapaneku ajal esitatud arvamustest ja vallavalitsuse seisukohtadest nende osas ning vastati arutelu käigus tekkinud küsimustele.

Kõos toimunud arutelul oli üheks oluliseks teemaks väljapaneku ajal esitatud maavarade kaevandamisega seotud arvamused. Peeti vajalikuks, et eelnõus olevad kaevandamistegevuse põhimõtted võetakse uuesti arutusele valla üldplaneeringu koostamise töörühmas.

Võhmas tekitas muuhulgas küsimusi planeeringus välja toodud suure turismipotentsiaaliga piirkonnad. Selgitati, et üldplaneeringus on tingimused turismi arendamiseks seatud ning töörühm otsustab piirkondade eraldi väljatoomise vajaduse. Vaadati üle joonistel kavandatud kergliiklusteed, tehti täpsustusi maakasutuse juhtotstarvete osas.

Suure-Jaanis olid arutusel ehitustingimused, krundi suurused, päikesepaneelide paigaldamise põhimõtted, teede avalik kasutamine, tootmishoonete ehitamine. Arutati Suure-Jaani järve äärse ala kasutustingimuste üle.

Kõpus toimunud arutelul olid olulisteks teemadeks kaevandamine, kergliiklusteede ja sildade kavandamine, taastuvenergia objektide rajamise tingimused. Arutelul täpsustati jooniseid.
Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehakse üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõus vajalikud muudatused.

Avaliku väljapaneku ajal esitatud arvamused ja vallavalitsuse seisukohad 
Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 08.07.2020 korraldus nr 410

Avalike arutelude protokollid Kõos, Võhmas, Suure-Jaanis ja Kõpus.

 Anname teada, et kui on ettepanekuid üldplaneeringusse (näiteks praeguse maakasutuse otstarbe muutmise vajadus), siis esitada need kirjalikult hiljemalt 30. novembriks 2020 aadressil: Viljandi maakond, Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42 või e-posti aadressil: pohja-sakala@pohja-sakala.ee.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu

Põhja-Sakala Vallavalitsus korraldas valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajavahemikul 27.05.2020–26.06.2020.

Vallavalitsus teatab, et avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub:

 • 4.08.2020 algusega kell 11 Kõo teenuskeskuses (Kõo küla, Vallamaja)
 • 4.08.2020 algusega kell 13 Võhma Vaba Aja Keskuses (Võhma linn, Kauba tn 1)
 • 4.08.2020 algusega kell 16 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42)
 • 5.08.2020 algusega kell 11 Kõpu teenuskeskuses (Kõpu alevik, Tipu tn 1)
 • 5.08.2020 algusega kell 13.30 Soomaa looduskeskuses (Tipu küla, Kõrtsi-Tõramaa)

Avalikul arutelul tutvustab vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta, põhjendab üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastab muudele üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu käsitlevatele küsimustele.

Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehakse üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõus vajalikud muudatused ning seejärel esitatakse üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kooskõlastamiseks planeerimisseaduse § 76 lõikes 1 nimetatud asutustele ning teavitatakse § 76 lõikes 2 nimetatud isikuid ja asutusi võimalusest esitada üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kohta arvamust.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Põhja-Sakala vallavalitsusel koostöös AS-ga Kobras on valminud valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu, mille avalik väljapanek toimub 27. mai – 26. juuni 2020.

Avaliku väljapaneku materjalid:

Avalik väljapanek korraldatakse:

 • Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42);
 • Võhma teenuskeskuses (Võhma linn, Tallinna tn 15);
 • Kõo teenuskeskuses (Kõo küla, Vallamaja);
 • Kõpu teenuskeskuses (Kõpu alevik, Tipu tn 1);
 • Soomaa looduskeskuses (Tipu küla, Kõrtsi-Tõramaa) juhul, kui looduskeskus on külastajatele avatud.

Avaliku väljapaneku jooksul on paberkandjal materjalidega võimalik tutvuda asutuste lahtiolekuaegadel. Soovitame eelistada materjalidega tutvumist elektroonilisel teel.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kohta arvamust. Arvamused palume saata e-postiga aadressile või postiga aadressile Lembitu pst 42, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandi maakond.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud korraldatakse 45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Arutelude toimumise ajad ja kohad avaldatakse valla veebilehel, ajalehes Sakala ja vallalehes Leole.

Planeeringualaks on Põhja-Sakala vald pindalaga 1153 km2.
Üldplaneeringu ja KSH eesmärk on lähtudes erinevate ühiskonnagruppide huvidest valla territooriumil ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning maa- ja veealade kasutus- ja ehitustingimuste määramine luues eeldused piirkonna jätkusuutlikuks arenguks.
Planeeringuga tagatakse valla väärtuste säilimine, kuid samas võimaldatakse väärtuste otstarbekas kasutamine ja vastutustundlik arendamine. Tähelepanu pööratakse olemasoleva ehitatud keskkonna taaskasutusele võtmisele, tihendamisele või laiendamisele uute asustamata alade kasutuselevõtu asemel.
KSH selgitab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab vajadusel mõjude leevendusmeetmed, arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi.

Info telefonil 435 5431.

Asustusjaotuse muutmine

Muutusid Suure-Jaani linna, Päraküla, Lõhavere küla ja Nuutre küla piirid

Põhja-Sakala Vallavolikogu algatas 27.02.2020 otsusega nr 184 asustusjaotuse muutmise eesmärgiga kajastada asustuses toimunud arengut asustusjaotuses.

Põhja-Sakala Vallavolikogu 28.05.2020 otsuse nr 191 „Asustusjaotuse muutmise taotlemine" alusel tehti rahandusministeeriumile ettepanek Suure-Jaani linna, Päraküla, Lõhavere küla ja Nuutre küla lahkmejoonte muutmiseks.

Riigihalduse ministri määrus piiride muutmise kohta jõustus 16. oktoobril 2020.

Muudatused aadressides on tehtud Maa-ameti kaardil, aadressiandmete infosüsteemis, rahvastikuregistris, ehitisregistris ja kinnistusraamatus.

Info e-posti aadressil kaja@pohja-sakala.ee või telefonil 510 6794.

----------

Põhja-Sakala Vallavolikogu 27.02.2020 otsusega nr 184 algatati asustusjaotuse muutmine Suure-Jaani linna, Päraküla, Lõhavere küla ja Nuutre küla lahkmejoonte (piiride) määramiseks.

Vallavalitsus avalikustab asustusjaotuse muutmise taotlemise otsuse eelnõu koos seletuskirja, lahkmejoonte muutmise ettepaneku ja lahkmejoonte kirjeldusega valla veebilehel ajavahemikul 23.03.2020 – 06.04.2020.

Üldplaneeringu koostamisest

Põhja-Sakala vallavalitsus tuletab meelde, et koostamisel on valla uue üldplaneeringu eelnõu (eskiis).

Üldplaneeringu eelnõu avalikustamine toimub eeldatavalt aprill–mai 2020.

Enne üldplaneeringu eelnõu avalikustamist palume huvitatud isikutel soovi ja vajaduse korral:

1) Üle vaadata oma praegused maakasutamise sihtotstarbed ja kehtivate üldplaneeringutega määratud maakasutuse otstarbed ning anda teada, kui on ettepanekuid maakasutuse otstarvete muutmiseks, et juba eelnõus arvestada vastavate ettepanekutega. Kehtivad üldplaneeringud on kättesaadavad valla veebilehel http://www.pohja-sakala.ee/et/uldplaneering ja vallamajas.

2) Anda teada kalda ehituskeeluvööndis olevate taastamiseks sobivate hoonete, talukohtade asukohast ning lisada selgitus, kas ja mida sinna soovitakse rajada, et saaksime põhjendatud juhul kaaluda üldplaneeringu koostamise raames ehituskeeluvööndi vähendamist.
Anda teada, kas on kohti, kuhu oleks vaja uue silla (paadisild, ujumissild) või tehnorajatise (maaküttekontuur, sademevee torustik vms) rajamist või olemasoleva rekonstrueerimist. Uue silla või tehnovõrgu rajamise vajadusel lisada juurde põhjendus ja täpne asukoht. Teatada ka olemasolevatest sildadest.
Anda teada, milliseid paatide veeskamiskohti kasutatakse (nende asukoht ja seisukord) ja millistesse kohtadesse soovitakse uusi veeskamiskohti ja kas oleks vaja rajada lisarajatisi veeskamiskohtade juurde (piknikukoha rajatised vms).

Kõik kirjalikud ettepanekud on oodatud hiljemalt 20. märtsiks 2020 aadressil: Viljandi maakond, Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42 või e-posti aadressil: pohja-sakala@pohja-sakala.ee.

Üldplaneeringu eelnõu kohta saab esitada ettepanekuid eelnõu avaliku väljapaneku ajal, millest teatame edaspidi vallalehes, ajalehes Sakala ja valla veebilehel.

Isikutel, kes soovivad saada isiklikult planeerimisseaduses ettenähtud teateid (nende seas teade planeeringu eelnõu avaliku väljapaneku kohta) planeeringu koostamise kohta, palume edastada vallavalitsusele teadete edastamise viis ja vajalikud kontaktandmed.

Info telefonil 435 5431.

Kohtumine Soomaa piirkonna elanikega valla üldplaneeringu teemal

Põhja-Sakala Vallavalitsus korraldas 10. oktoobril 2019 Soomaa  külastuskeskuses Kõrtsi-Tõramaal kohtumise piirkonna elanikega.

Kohal olid Põhja-Sakala valla üldplaneeringu koostaja AS-i Kobras ja vallavalitsuse esindajad, kes vahetasid elanikega mõtteid seoses Põhja-Sakala valla üldplaneeringuga ja Soomaa piirkonna teemaplaneeringuga ning kaardistasid ettepanekud, probleemid ja vajadused.

10.10.2019 kohtumise kokkuvõte

Üldplaneeringu koostamine

Arvamused Põhja-Sakala valla üldplaneeringu (ÜP) lähteseisukohtade (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse (KSH VTK) kohta

Seisukohtade tabel

Maa-ameti arvamus

Terviseameti arvamus

Riigimetsa Majandamise Keskuse arvamus

Keskkonnaameti arvamus

Maaeluministeeriumi arvamus

Metsatervenduse OÜ arvamus

Viljandi Vallavalitsuse arvamus

Maanteeameti arvamus

Tori Vallavalitsuse arvamus

Rahandusministeeriumi arvamus

Valga Puu OÜ arvamus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus

Kaitseministeeriumi arvamus

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ettepanekud

 

Põhja-Sakala valla üldplaneeringu (ÜP) lähteseisukohad (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (KSH VTK) seisuga 23.04.2019

Üldplaneeringu lähteseisukohad

Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Põhja-Sakala valla ÜP LS ja KSH maakasutuskaart

 

Üldplaneeringu koostamise töörühma info

Töörühma koosseis:

töörühma juht: vallavanem Jaanus Rahula,
töörühma liikmed:
     registrite ja infosüsteemide spetsialist Kalev Mitt;
     vallavolikogu esimees Aino Viinapuu;
     planeeringuspetsialist Kaja Notta;
     keskkonnaspetsialist Kärt Linder;
     ehitusspetsialist Avo Põder;
     maa- ja teedespetsialist Rein Vahtra;
     kultuurispetsialist Evelyn Härm;
     arendusspetsialist Erki Heinaste;
     hankespetsialist Tiiu Umal.

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 06.10.2020 korraldus nr 585

 

Töögrupi koosolekute protokollid:

29.10.2020 protokoll nr 8

05.02.2020 protokoll nr 7

04.12.2019 protokoll nr 6

30.10.2019 protokoll nr 5

29.08.2019 protokoll nr 4

13.06.2019 protokoll nr 3

09.05.2019 protokoll nr 2

14.01.2019 protokoll nr 1

Üldplaneeringu algatamine

Põhja-Sakala Vallavalitsus esitas 05.03.2019 kirjaga nr 7-1/6-23 planeeringu koostöö tegijatele ja kaasatavatele isikutele üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse nende kohta ettepanekute küsimiseks.

Üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus seisuga veebruar 2019:

 

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

Põhja-Sakala Vallavalitsus teatab, et Põhja-Sakala Vallavolikogu algatas 27.09.2018 otsusega nr 74 Põhja-Sakala valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemiseks ja arenguga kaasneda võivate mõjude hindamiseks üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise.

Otsusega on võimalik tutvuda SIIN ja tööpäevadel vallavalitsuses (Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn).