Asustusjaotuse muutmine

Põhja-Sakala Vallavolikogu 27.02.2020 otsusega nr 184 algatati asustusjaotuse muutmine Suure-Jaani linna, Päraküla, Lõhavere küla ja Nuutre küla lahkmejoonte (piiride) määramiseks.

Vallavalitsus avalikustab asustusjaotuse muutmise taotlemise otsuse eelnõu koos seletuskirja, lahkmejoonte muutmise ettepaneku ja lahkmejoonte kirjeldusega valla veebilehel ajavahemikul 23.03.2020 – 06.04.2020.

Kõigil asjaomasel territooriumiosal elavatel alalistel elanikel ja kinnisasja omanikel on õigus esitada dokumentide kohta kirjalikke ettepanekuid, arvamusi ja proteste kuni 20.04.2020 aadressil: Põhja-Sakala vald, Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42 ja e-posti aadressil: pohja-sakala@pohja-sakala.ee.

Kui dokumentide kohta esitatakse ettepanekuid, arvamusi ja proteste, korraldatakse koosolek, mille toimumise aja ja koha kohta avaldatakse teade valla veebilehel.

Info telefonil 435 5431.

Üldplaneeringu koostamisest

Põhja-Sakala vallavalitsus tuletab meelde, et koostamisel on valla uue üldplaneeringu eelnõu (eskiis).

Üldplaneeringu eelnõu avalikustamine toimub eeldatavalt aprill–mai 2020.

Enne üldplaneeringu eelnõu avalikustamist palume huvitatud isikutel soovi ja vajaduse korral:

1) Üle vaadata oma praegused maakasutamise sihtotstarbed ja kehtivate üldplaneeringutega määratud maakasutuse otstarbed ning anda teada, kui on ettepanekuid maakasutuse otstarvete muutmiseks, et juba eelnõus arvestada vastavate ettepanekutega. Kehtivad üldplaneeringud on kättesaadavad valla veebilehel http://www.pohja-sakala.ee/et/uldplaneering ja vallamajas.

2) Anda teada kalda ehituskeeluvööndis olevate taastamiseks sobivate hoonete, talukohtade asukohast ning lisada selgitus, kas ja mida sinna soovitakse rajada, et saaksime põhjendatud juhul kaaluda üldplaneeringu koostamise raames ehituskeeluvööndi vähendamist.
Anda teada, kas on kohti, kuhu oleks vaja uue silla (paadisild, ujumissild) või tehnorajatise (maaküttekontuur, sademevee torustik vms) rajamist või olemasoleva rekonstrueerimist. Uue silla või tehnovõrgu rajamise vajadusel lisada juurde põhjendus ja täpne asukoht. Teatada ka olemasolevatest sildadest.
Anda teada, milliseid paatide veeskamiskohti kasutatakse (nende asukoht ja seisukord) ja millistesse kohtadesse soovitakse uusi veeskamiskohti ja kas oleks vaja rajada lisarajatisi veeskamiskohtade juurde (piknikukoha rajatised vms).

Kõik kirjalikud ettepanekud on oodatud hiljemalt 20. märtsiks 2020 aadressil: Viljandi maakond, Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42 või e-posti aadressil: pohja-sakala@pohja-sakala.ee.

Üldplaneeringu eelnõu kohta saab esitada ettepanekuid eelnõu avaliku väljapaneku ajal, millest teatame edaspidi vallalehes, ajalehes Sakala ja valla veebilehel.

Isikutel, kes soovivad saada isiklikult planeerimisseaduses ettenähtud teateid (nende seas teade planeeringu eelnõu avaliku väljapaneku kohta) planeeringu koostamise kohta, palume edastada vallavalitsusele teadete edastamise viis ja vajalikud kontaktandmed.

Info telefonil 435 5431.

Kohtumine Soomaa piirkonna elanikega valla üldplaneeringu teemal

Põhja-Sakala Vallavalitsus korraldas 10. oktoobril 2019 Soomaa  külastuskeskuses Kõrtsi-Tõramaal kohtumise piirkonna elanikega.

Kohal olid Põhja-Sakala valla üldplaneeringu koostaja AS-i Kobras ja vallavalitsuse esindajad, kes vahetasid elanikega mõtteid seoses Põhja-Sakala valla üldplaneeringuga ja Soomaa piirkonna teemaplaneeringuga ning kaardistasid ettepanekud, probleemid ja vajadused.

10.10.2019 kohtumise kokkuvõte

Üldplaneeringu koostamine

Arvamused Põhja-Sakala valla üldplaneeringu (ÜP) lähteseisukohtade (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse (KSH VTK) kohta

Seisukohtade tabel

Maa-ameti arvamus

Terviseameti arvamus

Riigimetsa Majandamise Keskuse arvamus

Keskkonnaameti arvamus

Maaeluministeeriumi arvamus

Metsatervenduse OÜ arvamus

Viljandi Vallavalitsuse arvamus

Maanteeameti arvamus

Tori Vallavalitsuse arvamus

Rahandusministeeriumi arvamus

Valga Puu OÜ arvamus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus

Kaitseministeeriumi arvamus

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ettepanekud

 

Põhja-Sakala valla üldplaneeringu (ÜP) lähteseisukohad (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (KSH VTK) seisuga 23.04.2019

Üldplaneeringu lähteseisukohad

Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Põhja-Sakala valla ÜP LS ja KSH maakasutuskaart

 

Üldplaneeringu koostamise töörühma info

Töörühma koosseis:

töörühma juht: abivallavanem Jaanus Rahula,
töörühma liikmed:
     ISKE koordinaator Kalev Mitt;
     vallavolikogu liige Tõnu Aavasalu;
     vallavolikogu esimees Aino Viinapuu;
     planeeringuspetsialist Kaja Notta;
     keskkonnaspetsialist Kärt Linder;
     ehitusspetsialist Avo Põder;
     maa- ja teedespetsialist Rein Vahtra;
     ühistranspordi- ja teedespetsialist Are Aua;
     kultuurispetsialist Evelyn Härm;
     arendusspetsialist Erki Heinaste;
     vallavanem Hermann Kalmus.

Alus: vallavalitsuse 27.11.2019 korraldus nr 731

 

Töögrupi koosolekute protokollid:

05.02.2020 protokoll nr 7

04.12.2019 protokoll nr 6

30.10.2019 protokoll nr 5

29.08.2019 protokoll nr 4

13.06.2019 protokoll nr 3

09.05.2019 protokoll nr 2

14.01.2019 protokoll nr 1

Üldplaneeringu algatamine

Põhja-Sakala Vallavalitsus esitas 05.03.2019 kirjaga nr 7-1/6-23 planeeringu koostöö tegijatele ja kaasatavatele isikutele üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse nende kohta ettepanekute küsimiseks.

Üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus seisuga veebruar 2019:

 

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

Põhja-Sakala Vallavalitsus teatab, et Põhja-Sakala Vallavolikogu algatas 27.09.2018 otsusega nr 74 Põhja-Sakala valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemiseks ja arenguga kaasneda võivate mõjude hindamiseks üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise.

Otsusega on võimalik tutvuda SIIN ja tööpäevadel vallavalitsuses (Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn).