Arengukava avalik väljapanek

Põhja-Sakala vallavalitsus korraldab valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu avaliku väljapaneku 25. augustist kuni 14. septembrini 2018. 
 
Põhja-Sakala valla arengukava aastateks 2019–2025 ja eelarvestrateegia aastateks 2019–2022 eelnõu on avalikustatud veebis. Paberkandjal eelnõud saab lugeda valla raamatukogudes.
 
Eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 14. september 2018.
 
Muudatusettepanekuid saab esitada:
 • Elektroonilise vormi kaudu valla veebilehel;
 • Põhja-Sakala Vallavalitsusele (aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee digitaalselt allkirjastatult või Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandi maakond); 
 • Kõo teenuskeskusele aadressil koo@pohja-sakala.ee digitaalselt allkirjastatult või Kõo küla, Põhja-Sakala vald, 70501 Viljandi maakond;
 • Kõpu teenuskeskusele aadressil kopu@pohja-sakala.ee digitaalselt allkirjastatult või Tipu tn 1, Kõpu alevik, Põhja-Sakala vald, 71201 Viljandi maakond;
 • Võhma teenuskeskusele aadressil vohma@pohja-sakala.ee digitaalselt allkirjastatult või Tallinna tn 15, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, 70603 Viljandimaa.
 
 
Avalikud arutelud toimuvad: 
 • Kõpu teenuskeskuses 25. septembril kell 17.30;
 • Suure-Jaanis Kondase majas (Ilmatari tn 9) 25. septembril kell 19.00;
 • Kõo teenuskeskuses 26. septembril kell 17.00;
 • Võhma Vaba Aja Keskuses 26. septembril kell 19.00.
 

Põhja-Sakala valla arengukava küsitlus

Kõik on oodatud kaasa mõtlema ja rääkima valla uue arengukava ja eelarvestrateegia koostamisel.
Põhja-Sakala vallavolikogu ja –valitsuse eesmärgiks on olla paindlik ning kaasaegseid arengustrateegiaid järgiv omavalitsus. 
Käimas on valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine aastani 2025, mille koostamisel ootame teie kaasamõtlemist selles, milliseid lahendamist vajavaid probleeme te näete ja milline peaks elu vallas olema.
 
 

Arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2025 koostamine on alanud

20.04.18

Põhja-Sakala vald on alustanud valla arengukava ja eelarvestrateegia loomise protsessi. Valla arengukava ja eelarvestrateegia koostatakse aastateks 2019–2025 eesmärgiga tagada järgnevatel aastatel erinevate valdkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng, lähtudes kehtestatud arengudokumentidest, valla majandus- ja sotsiaalvaldkondade prognoosist, hetkeolukorrast ning rahalistest võimalustest. Võrreldes varasemaga on uudne see, et arengukava ja eelarvestrateegia koondatakse üheks dokumendiks.

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamiseks on moodustatud viis valdkondlikku töörühma: (1) maa, keskkonna, eelarve ja majanduse; (2) hariduse, kultuuri, noorsootöö ja spordi; (3) sotsiaal- ja tervishoiu; (4) valla juhtimise; (5) eelarvestrateegia koostamise töörühm ning juhtrühm, kes vastutab kogu koostamise protsessi eest.

Juhtivkomisjon - volikogu eelarve- ja majanduskomisjon

Töörühmade juhid:

 • maa, keskkond, eelarve ja majandus - Kalevi Kaur ()
 • haridus, kultuur, noorsootöö ja sport - Liivi Lindemann ()
 • sotsiaal- ja tervishoid - Eveli Lilleoja ()
 • valla juhtimine - Tõnu Aavasalu ()
 • eelarvestrateegia - Elle Tints ()
 • juhtrühm - Tiiu Umal ()

Valdkondlike töörühmade koosseisud

Töörühmade ülesandeks on läbi töötada oma valdkonda puudutavad varasemad arengudokumendid, analüüsida valdkonna peamiseid arengutrende, väljakutseid, võimalusi. Töörühmad kaasavad töösse oma valdkonna spetsialiste ja teisi huvitatud isikuid.

Kaasamine: arutelud volikogus, valdkondlikes komisjonides, avalik ideekorje valla veebilehel; ideekorje töörühmades, volikogu komisjonides, volikogus; avalikud arutelukoosolekud piirkondades. Visiooniseminar koos töötubadega. Arengukava saadetakse volikogu poolt avalikule väljapanekule, mille raames saab veel ettepanekuid esitada.

2018. a tegevuste ajakava ja vastutajad:

aprill visiooniseminar konsultant
  lähteolukorra analüüs juhtrühma juht
hiljemalt 15. mai sotsiaalmajandusliku analüüsi valmimine vallavanem

Analüüsi eesmärgiks on koostada hetkeanalüüs piirkonnale, mille moodustavad Kõo, Kõpu ja Suure-Jaani vald ning Võhma linn. Analüüsi valmimise järel on olemas ülevaade:

 • piirkonna geograafilise (asukoht, piirkonnad, tõmbekeskused, rahvastikuprognoos) kohta;
 • majandusliku (ettevõtlus ja tööhõive, tehniline infrastruktuur ja teenused) kohta;
 • kultuurilise (seltsitegevus, piirkondlik eripära) kohta;
 • sotsiaalse ühtsuse (teenuste kättesaadavus, piirkondlik koostöö) kohta.

Tulemuseks ettepanekud, mida võiks valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamisel arvesse võtta.

mai kohtumised vallaelanikega piirkondades juhtrühma juht
1. juuni valla elanike kirjalike ettepanekute laekumise, hallatavate asutuste ja valla äriühingute investeeringute esitamise tähtaeg  
mai–juuni arengukava valdkondlike töörühmade kooskäimine töörühmade juhid
juuni–august arengukava ja eelarvestrateegia viimistlemine ja kokku kirjutamine juhtrühma juht, konsultant
august arengukava I lugemine vallavolikogu
  arengukava avalikustamine juhtrühma juht ja vallavalitsus
september arengukava II lugemine vallavolikogu
oktoober arengukava vastuvõtmine vallavolikogu

 

article-author: ANGELA HÄRM