Istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavolikogu istung on neljapäeval, 28. märtsil kell 16.00 Põhja-Sakala vallamaja (Lembitu pst 42, Suure-Jaani) II korruse saalis.

Vallavolikogu 2019. aasta istungite päevakorrad

24. jaanuari istung        
28. veebruari istung        

 

28. VEEBRUAR

1. Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ (I) lugemine / heaks kiitmine.
2. Põhja-Sakala valla arengukava tegevuste kava 2019–2022 (I) lugemine.
3. Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kehtestamine.
4. Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra alusel 2019. aastal määratavate preemiate suurus.
5. Põhja-Sakala valla 2019. a eelarve (II) lugemine.
6. Põhja-Sakala valla teehoiukava 2019–2022 (I) lugemine.
7. Põhja-Sakala valla hariduse arengukava 2019–2025 (I) lugemine.
8. Ettepanekute küsimine Põltsamaa valla üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsusele. Ettepanekud Põltsamaa valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta.
9. Ostueesõiguse kasutamata jätmine.
10. Rahvakohtunikukandidaatide valimine.
11. Audiitori määramine.
12. Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2018. a aastaaruanne. Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2019. a tööplaani kinnitamine.
13. Viljandimaa Omavalitsuste Liitu esindaja asendaja nimetamine.
14. ELVL esindaja asendaja nimetamine.
15. Võhma üürielamu ehitamise otsustamine ja projektile omafinantseeringu tagamine.
16. Vallavanem Tõnu Aavasalule preemia määramine.
17. Info:
      17.1 vallavolikogu 2019. a tööplaan;
      17.2 haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu ülevaatamine;
      17.3 Koksvere küla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekti esitamise kavatsusest SA KIK.

(tagasi üles)

24. JAANUAR

1. Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ (I) lugemine.
2. Vallavolikogu aseesimehe valimine.
3. Põhja-Sakala valla 2019. a eelarve (II) lugemine.
4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (auditeerimine).
5. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (sõiduautod).
6. Lahmuse Kooli ülevõtmine.
7. Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjoni moodustamine.
8. Ostueesõiguse kasutamata jätmine.
9. Info:
    9.1 Võhma Kogukonnamaja;
    9.2 Võhma lasteaia õpetajate pöördumine;
    9.3 Põhja-Sakala valla 2018. aasta kultuuripreemiate määramise heakskiitmine;
    9.4 Siim Avile tasu määramine valla esindamise eest kohtus.

(tagasi üles)