Istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. mail 2022 kell 17 Suure-Jaani Kooli aulas (Tallinna tn 24 Suure-Jaanis).

Päevakord:

1. Ülevaade Suure-Jaani Tervisekoja tegevusest ja tulevikuplaanidest, ettekandja Indrek Palu.
2. Põhja-Sakala valla kaasava eelarve menetlemise kord, eelnõu nr 1-4/94, ettekandja Jüri Hansen.
3. Lahmuse Kooli arengukava aastateks 2022–2025, eelnõu 1-4/359, ettekandja Kadri Linder.
4. Kirivere Kooli arengukava 2022–2026 kinnitamine, eelnõu 1-4/40, ettekandja Kadri Linder.
5. Kõpu Spordihoone ümberkorraldamine, eelnõu 1-4/87, ettekandja Kadri Linder.
6. Sürgavere Spordihoone ümberkorraldamine, eelnõu 1-4/88, ettekandja Kadri Linder.
7. Halduslepingu sõlmimine, eelnõu nr 1-4/96, ettekandja Kadri Linder.
8. Määruse „Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord" muutmine, eelnõu 1-4/91, ettekandja Jan Kraner.
9. Põhja-Sakala Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhendi muutmine, eelnõu 1-4/93, ettekandja Jan Kraner.
10. Põhja-Sakala Vallavolikogu 23. septembri 2021. a otsuse nr 266 „Peremehetu ehitise hõivamise algatamine" kehtetuks tunnistamine, eelnõu 1-4/89, ettekandja Maarja Aavik.
11. Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sätestatud ülesannete volitamine, eelnõu 1-4/90, ettekandja Maarja Aavik.
12. Info.

Vallavolikogu 2022. aasta istungite päevakorrad

27. jaanuar 17. veebruar 24. märts 28. aprill 30. juuni    
10. veebruar 3. märts 8. aprill 26. mai      

 

28. APRILL

1. Ülevaade Põhja-Sakala vallale kuuluvast kinnisvarast ja kinnisvara remondivajaduste lühiülevaade.
2. Umbusalduse avaldamine Põhja-Sakala Vallavolikogu aseesimehele.
3. Põhja-Sakala Vallavolikogu aseesimehe valimine.
4. Määruse 16.12.2021 nr 3 "Põhja-Sakala Vallavolikogu töökord" muutmine.
5. Olustvere Põhikooli põhimääruse muutmine.
6. Põhja-Sakala Raamatukogu põhimäärus.
7. Põhja-Sakala valla kultuuriasutuste ümberkorraldamine.
8. Põhja-Sakala Kultuurikeskuse põhimäärus.
9. Kohalike teede andmete määramiseks ja teeregistrisse andmete esitamiseks volituse andmine.
10. Munitsipaalomandis olevate kinnisasjade tasuta võõrandamine.
11. Suure-Jaani kesklinna detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.
12. Määruste kehtetuks tunnistamine.
13. Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine.
14. Luba hoonestusõiguse võõrandamiseks Nigula tn 7 Suure-Jaani.
15. Info.

(tagasi üles)

8. APRILL

1. Põhja-Sakala vallavanema valimine.
2. Põhja-Sakala Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine.
3. Põhja-Sakala Vallavalitsuse liikmete kinnitamine.
4. Põhja-Sakala Vallavalitsuse palgaliste liikmete ametisse nimetamine.
5. Põhja-Sakala Vallavolikogu määruse "Hüvituse, töötasu ja tasu määramine" muutmine.
6. Põhja-Sakala vallavanemale ja palgalistele valitsuse liikmetele soodustuste määramine.
7. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude muutmine.
8. Põhja-Sakala Vallavolikogu 18.11.2021 otsuse nr 17 „Eesti Linnade ja Valdade Liitu esindajate nimetamine" muutmine.
9. Põhja-Sakala Vallavolikogu 18.11.2021 otsuse nr 16 „Viljandimaa Omavalitsuste Liitu esindajate nimetamine" muutmine.
10. Info.

(tagasi üles)

24. MÄRTS

1. Ülevaade vallale kuuluvate haldusettevõtete (AS Võhma ELKO ja AS Suure-Jaani Haldus) tegevusest.
2. Põhja-Sakala vallavanema ametist tagasiastumine.
3. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine.
4. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu muutmine.
5. Põhja-Sakala Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2022. aasta tööplaani kinnitamine.
6. Põhja-Sakala valla üldplaneeringu kehtestamine.
7. Isikliku kasutusõiguse seadmine Vastemõisa ristmik.
8. Seisukoha andmine Õnniste II liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise eelnõu kohta.
9. Võhma lasteaia Mänguveski põhimäärus.
10. Suure-Jaani lasteaia Sipsik ja Kõidama lasteaia Traksik ümberkorraldamine.
11. Põhja-Sakala valla rahvaraamatukogude ümberkorraldamine.
12. Põhja-Sakala Raamatukogu põhimäärus.
13. Info.

(tagasi üles)

3. MÄRTS

1. Põhja-Sakala valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2022–2026 muutmise algatamine.
2. Põhja-Sakala valla teede tolmutõrje läbiviimise korra muutmine.
3. Põhja-Sakala vallavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine.
4. Põhja-Sakala valla 2022. a eelarve (II) lugemine.
5. Info.

(tagasi üles)

17. VEEBRUAR

1. Viljandi kultuuriakadeemia tutvustus ning roll Viljandi maakonnas ja Eestis laiemalt.
2. Põhja-Sakala valla noortevolikogu põhimäärus.
3. Audiitori määramine Põhja-Sakala valla 2021–2024. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks.
4. Isikliku kasutusõiguse seadmine.
5. Nõusoleku andmine kasvava metsa raieks.
6. Seisukoha andmine Sürgavere Põllumajanduse OÜ Sürgavere veisefarmi keskkonnakompleksloa nr KKL/322060 muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta.
7. Info.

(tagasi üles)

10. VEEBRUAR

1. Põhja-Sakala valla 2022. a eelarve.
2. Info.

(tagasi üles)

27. JAANUAR

1. Põhja-Sakala valla korrakaitseametniku 2021. aasta tegevuse ülevaade.
2. Põhja-Sakala Vallavolikogu 18. novembri 2021 otsuse nr 15 „Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni moodustamine" muutmine.
3. Põhja-Sakala Vallavolikogu 18. novembri 2021 otsuse nr 14 „Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisu kinnitamine" muutmine.
4. Põhja-Sakala Vallavolikogu 18. novembri 2021 otsuse nr 11 „Põhja-Sakala vallavanemale ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele soodustuste määramine" muutmine.
5. Vallavolikogu otsuse eelnõu koostamiseks ülesande andmine.
6. Aktsiaseltsi Võhma ELKO põhikiri.
7. SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus põhikirja muutmine.
8. Sihtasutuse Suure-Jaani Tervisekeskus põhikiri.
9. Suure-Jaani Tervisekoja põhimääruse muutmine.
10. Isikliku kasutusõiguse seadmine.
11. Munitsipaalkoolide hoolekogudesse esindaja nimetamine.
12. Põhja-Sakala valla noortevolikogu põhimäärus.
13. Info:
       13.1 Vallavanema info.

(tagasi üles)