Istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung on kolmapäeval, 27. märtsil kell 10.00 Põhja-Sakala vallamaja (Lembitu pst 42, Suure-Jaani) II korruse saalis.

Vallavalitsuse 2019. aasta istungite päevakorrad

JAAN VEEBR MÄRTS APRILL MAI JUUNI JUULI AUGUST SEPT OKT NOV DETS
4. 8. 6.                  
9. 13. 13.                  
16. 14. 20.                  
17. 20. 27.                  
23. 22.                    
29. 27.                    

 

20. MÄRTS

1. Tutvumine Võhma Päevakeskusega.
2. Ehitusteemad:
    2.1 puurkaevu asukoha kooskõlastamine Jälevere k, Linnu;
    2.2 Vihi küla Allika-Löövi elamu ehitusteatise väljastamine.
3. Haridus, kultuur ja sport:
    3.1 taotlus aprillivaheaja pikendamiseks;
    3.2 Sürgavere Kultuurimaja direktori konkursi tulemuste kinnitamine.
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine;
    4.2 eluruumi tagamise teenusele suunamine ja eluruumi eraldamine;
    4.3 koduteenuse osutamine;
    4.4 nõusoleku küsimine eestkostetava kinnisvara müügiks;
    4.5 sotsiaaltöö preemiate saajate määramine.
5. Majandus-, rahandus- ja keskkonnateemad:
    5.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    5.2 taotlus reservfondist raha eraldamiseks;
    5.3 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 2019. a hankeplaani kinnitamine;
    5.4 riigihanke „Võhma kooli õppehoone ehitustööd" korraldamine;
    5.5 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 2019. a alaeelarved;
    5.6 Kõpu spordihoone põranda hinnapakkumised.
6. Vallavalitsuse tegevus:
    6.1 ettepanekud tänukirja andmiseks.
7. Volikogu eelnõu: SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus põhikirja muutmine.
8. Tutvumine Võhma Vaba Aja Keskusega.

(tagasi üles)

13. MÄRTS

1. Ehitusteemad:
    1.1 kasutusloa väljastamine Vana-Söödi kasvuhoonele.
2. Haridus, kultuur, sport ja mittetulunduslik tegevus:
    2.1 ettepanek tänukirja väljaandmiseks;
    2.2 ühekordse toetuse maksmine.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 volituse andmine eestkostetava esindamiseks;
    3.2 avalduse esitamine pärimismenetluse algatamiseks.
4. Vallavalitsuse tegevus:
    4.1 Suure-Jaani Tervisekoja struktuuri ja töötajate koosseisu muutmine.
5. Majandus- ja rahandusteemad:
    5.1 Kõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017–2030 täiendamise eelnõu avalik väljapanek;
    5.2 Põhja-Sakala valla 2019. a alaeelarved.
6. Volikogu eelnõud:
    1-4/138 Kõo Raamatukogu põhimäärus;
    1-4/139 Kõpu Raamatukogu põhimäärus;
    1-4/140 Suure-Jaani Raamatukogu põhimäärus;
    1-4/141 Põhja-Sakala valla raamatukogude kasutamise eeskiri;
    1-4/142 Võhma Raamatukogu põhimäärus;
    1-4/143 Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord;
    1-4/144 Detailplaneeringu kehtestamine;
    1-4/135 Määruse muutmine;
    1-4/136 Põhja-Sakala vallavara valitsemise kord;
    1-4/137 Hajaasustuse programmi elluviimisega seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete volitamine.

(tagasi üles)

6. MÄRTS

1. Ehitus- ja planeeringute teemad:
    1.1 kasutusloa väljastamine;
    1.2 kasutusteatis;
    1.3 Tällevere küla Suure-Jaani alajaama Eleringi juhtimishoone projekteerimistingimused;
    1.4 detailplaneeringu algatamine.
2. Haridus, kultuur, sport ja tegevustoetused:
    2.1 laste sõidukulu hüvitamine;
    2.2 Põhja-Sakala valla hariduse arengukava avalik eelnõu väljapanek;
    2.3 ühekordse toetuse maksmine.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 sotsiaaleluruumi küsimus;
    3.2 avalduse esitamine eestkoste seadmiseks;
    3.3 Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine;
    3.4 sotsiaaltranspordi korraldus ja hinnad;
    3.5 volituse andmine eestkostetava asjade ajamiseks;
    3.6 hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
4. Majandusteemad:
    4.1 Põhja-Sakala valla teehoiukava aastateks 2019–2022 eelnõu avalik väljapanek;
    4.2 taotlus kinnistu omandamiseks Viljandi mnt 8, Kõpu alevik.

(tagasi üles)

27. VEEBRUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 Kõpu alevik Tipu tn 3 elamu ehitusteatis;
    1.2 Kildu küla Liiduvere puurkaevu ehitusluba.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 taotlus kahe ametikoha loomiseks Kõpu piirkonda.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine;
    3.2 koduteenuse osutamine;
    3.3 sotsiaaleluruumi üürilepingu lõpetamine.
4. Majandus-, rahandus- ja maaküsimused:
    4.1 korralduse nr 69 muutmine (Alasi jagamine);
    4.2 korralduse nr 67 muutmine (Koovita jagamine);
    4.3 riigihanke Suure-Jaani tööstuspargi taristu ehitamine otsuste kinnitamine;
    4.4 Suure-Jaani Tervisekoja hinnakirja muutmise ettepanek;
    4.5 AS-i Võhma ELKO aastaaruande auditeerija nimetamine.

(tagasi üles)

22. VEEBRUAR

1. Kasutusloa väljastamine.

(tagasi üles)

20. VEEBRUAR

1. Haridus, kultuur ja sport:
    1.1 ettepanek noorte sporditegevuse toetamiseks;
    1.2 nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks.
2. Sotsiaalteemad:
    2.1 sotsiaalteenuste taotluste vormid;
    2.2 sotsiaaltranspordi korraldus ja hinnad;
    2.3 koduteenuse eest võetava hinna kehtestamine;
    2.4 volituse andmine eestkostetava asjade ajamiseks.
3. Majandusteemad:
    3.1 riigihanke Sõiduautode kasutusrent (204589) otsuste kinnitamine;
    3.2 avaldus üürilepingu lõpetamiseks;
    3.3 tütarettevõtete aastaaruande esitamise tähtaja määramine.
4. Maaküsimused:
    4.1 katastriüksuse jagamine;
    4.2 katastriüksuse jagamine;
    4.3 maa riigi omandisse jätmine.

(tagasi üles)

14. VEEBRUAR

1. Kasutusloa väljastamine.

(tagasi üles)

13. VEEBRUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 Riiassaare küla Kiimassaare sauna kasutusteatis;
    1.2 Ängi küla Ojakalda elamu ehitusluba.
2. Haridus, kultuur, sport, noorsootöö ja avalikud üritused:
    2.1 Kõidama lasteaia hoolekogu koosseisu muutuse kinnitamine;
    2.2 Võhma lasteaeda täiendava õpetaja ametikoha loomine;
    2.3 lapsehoiuteenuse eest tasumine;
    2.4 lasteaedade suvise töögraafiku kinnitamine;
    2.5 avalik üritus Vastlapäev;
    2.6 avalik üritus EV101;
    2.7 Põhja-Sakala valla 2018. aasta spordipreemiate määramine;
    2.8 konkursi välja kuulutamine Sürgavere kultuurimaja direktori ametikoha täitmiseks;
    2.9 nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks: Tallinna Võrkpalliklubi ja MTÜ Lõimeleer.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 eluruumi eraldamine ja üürilepingu sõlmimine;
    3.2 kohtult nõusoleku küsimine eestkostetava kinnisvara müügiks.
4. Maaküsimused:
    4.1 katastriüksuste jagamine: Kabeliristi, Kalmistu, Teeristi, Tipu tn 1, Viljandi mnt 8, Viljandi mnt 11, Koovita, Kääri, Alasi;
    4.2 vallavalitsuse korralduste muutmine: 29.01.2019 korraldus nr 40 ja 27.11.2018 korraldus nr 846.
5. Vallavalitsuse tegevus:
    5.1 MTÜ Loopre Puhkeküla taotlus garantiikirja väljastamiseks ja vastuskiri ning samas küsimuses volikogule saadetud kirja vastuskiri.
6. Toetused mittetulunduslikud tegevuseks:
    6.1 ühekordse toetuse taotlus;
    6.2 ühekordse toetuse taotlus Viljandi Pensionäride Liit MTÜ.
7. Volikogu eelnõud:
    7.1 1-4/126 Ostueesõiguse kasutamata jätmine;
    7.2 Tunnustamiste korra alusel määratavate preemiate suuruse kehtestamine;
    7.3 arengukava tegevuste kava 2019–2022;
    7.4 Põhja-Sakala vallavalitsuse struktuuri muutmine.

(tagasi üles)

8. VEEBRUAR

1. Vallavalitsuse tegevus:
    1.1 Suure-Jaani Tervisekoja piletihinnad;
    1.2 teehoiukava eelnõu avaliku väljapaneku korraldamine.
2. Volikogu eelnõud ja nende osad:
    2.1 1-4/103 Põhja-Sakala valla teehoiukava aastateks 2019–2022;
    2.2 1-4/120 Kõidama lasteaia Traksik arengukava ja tegevuskava kinnitamine;
    2.3 1-4/121 Võhma lasteaia Mänguveski arengukava ja tegevuskava kinnitamine;
    2.4 1-4/122 Olustvere lasteaia Piilu arengukava ja tegevuskava kinnitamine;
    2.5 1-4/123 Vastemõisa lasteaia Päevalill arengukava ja tegevuskava kinnitamine;
    2.6 1-4/124 Suure-Jaani lasteaia Sipsik arengukava ja tegevuskava kinnitamine;
    2.7 valla arengukava tegevuskava;
    2.8 1-4/113 Põhja-Sakala valla hariduse arengukava;
    2.9 väikeinvesteeringute tabel;
    2.10 info Põltsamaa valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta;
    2.11 1-4/125 Põhja-Sakala Vallavolikogu 24. mai 2018 määruse nr 42 „Ehitus- ja planeerimisvaldkonna ülesannete täitmine Põhja-Sakala vallas" muutmine.

(tagasi üles)

29. JAANUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 Ilbaku küla Räpsiku elamu ehitusluba;
    1.2 Mäeküla Karumäe elamu kasutusteatis.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 Kõidama lasteaia sisehindamise aruanne 2016–2018;
    2.2 Võhma lasteaias Veskisellide rühma laste arvu suurendamine;
    2.3 Põhja-Sakala valla lasteasutuste lasteaiaõpetajate töötasu alammäär;
    2.4 Suure-Jaani Tervisekoja piletihinnad;
    2.5 nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks: Perepäev uiskudel.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 23.01.2019 korralduse nr 27 "Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osalise rahastamise jätkamine" muutmine;
    3.2 Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
4. Vallavalitsuse tegevus:
    4.1 Põhja-Sakala valla kriisikomisjoni tööplaan;
    4.2 Põhja-Sakala vallavalitsuse struktuurimuudatused.
5. Maaküsimused:
    5.1 katastriüksuste jagamine.

(tagasi üles)

23. JAANUAR

1. Vallavalitsuse tegevus:
    1.1 ülevaade.
2. Ehitus- ja planeeringute teemad:
    2.1 detailplaneeringu algatamine Posti.
3. Haridus, kultuur ja sport:
    3.1 Võhma lasteaiaõpetajate pöördumine: vastuskiri;
    3.2 Põhja-Sakala valla 2018. aasta kultuuripreemiate määramine.
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine;
    4.2 koduteenuse osutamine;
    4.3 volituse andmine;
    4.4 valla sotsiaaltöö preemiate määramise komisjoni koosseisu muutmise ettepanek.
5. Keskkonnateemad:
    5.1 puurkaevu asukoha kooskõlastamine Kildu k, Liiduvere.
6. Majandusteemad:
    6.1 riigihanke "Sõiduautode kasutusrent" korraldamine;
    6.2 lootusetute nõuete bilansist väljakandmine;
    6.3 hinnapäringu tulemuste kinnitamine.

(tagasi üles)

17. JAANUAR

1. Ehituslubade väljastamine.

(tagasi üles)

16. JAANUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 kasutusloa väljastamine Siimani Farmi vedelsõnnikutrassile;
    1.2 vallamaja remonditööde hinnapakkumised.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 tänukirjade andmise ettepanek;
    2.2 kultuuri-, spordi- ja sotsiaaltöö preemiate määramiseks komisjonide moodustamine;
    2.3 raamatukogutöötajate puhkuse pikkuse muutmise ettepanek.
3. Keskkonnateemad:
    3.1 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 16.10.2018 korralduse nr 709 muutmine;
    3.2 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 08.08.2018 korralduse nr 517 muutmine.
4. Majandusteemad:
    4.1 riigihanke Tarbeauto kasutusrent (203825) otsuste kinnitamine.
5. Sotsiaalteemad:
    5.1 avaldus eestkoste seadmiseks;
    5.2 avaldus eestkostja vahetamiseks ja eestkostja ametiaja pikendamiseks;
    5.3 Kõpus sotsiaaltranspordi korraldamine.
6. Vallavalitsuse tegevus:
    6.1 Viljandimaa Vapimärgi kandidaadi esitamine;
    6.2 Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ eelnõu avaliku väljapaneku korraldamine;
    6.3 SA Perekodu nõukogusse liikmeõigusi teostava isiku nimetamine.
7. Volikogu eelnõud:
    7.1 otsuse eelnõu Lahmuse Kooli pidamise ülevõtmiseks.

(tagasi üles)

9. JAANUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 Koksvere küla Kontori kinnistu ehitusluba;
    1.2 Tällevere küla Rullilauda teraviljamahutite ehitusluba.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 taotlus Suure-Jaani kooli lasteaedade kollektiivpuhkuse pikendamiseks;
    2.2 huvihariduse ja huvitegevuse kava 2019;
    2.3 lisatasu maksmine transporditeenuse eest.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 hinnapakkumine renoveerimistöödele;
    3.2 liikumispuudega isiku parkimiskaart;
    3.3 volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
4. Vallavalitsuse tegevus:
    4.1 valimisjaoskondade moodustamine.
5. Volikogu eelnõud:
    5.1 Põhja-Sakala valla hariduse arengukava;
    5.2 Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks;
    5.3 Põhja-Sakala vallavara valitsemise kord.

(tagasi üles)

4. JAANUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 Vihi küla Veere puurkaevu ehitusluba;
    1.2 kasutusloa väljastamine Kõidama Tankla tootmishoone.
2. Keskkonnateemad:
    2.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 üldhooldusteenusele suunamine;
    3.2 üldkasuliku töö lepingust;
    3.3 sotsiaaltoetuse taotluse vormi kehtestamine.

(tagasi üles)