Vallavalitsuse 2020. aasta istungite päevakorrad

JAAN VEEBR MÄRTS APRILL MAI JUUNI JUULI AUG SEPT OKT NOV DETS
8. 5. 4. 1. 6. 3. 1. 5. 2. 6. 3. 1.
15. 12. 11. 8. 13. 10. 8. 12. 9. 13. 10. 8.
22. 19. 13. 15. 15. 17. 17. 19. 15. 14. 13. 15.
29. 26. 18. 22. 20.   29. 26. 22. 20. 17. 17.
    25. 29. 27.     31. 29. 27. 24. 22.
                      30.

 

30. DETSEMBER (elektrooniline)

1. Hoolekandeteenuse rahastamine valla eelarvest.
2. Reservfondist raha eraldamine.
3. Alaeelarvete muutmine.
4. 2-6/1521 Taotlus sotsiaalvaldkonna tunnustamise edasilükkamiseks.

(tagasi üles)

22. DETSEMBER

1. 12-13/1356 Taotlus reservfondist raha eraldamiseks.
2. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
3. Ehitusloa väljastamine.
4. Kasutusloa väljastamine.
5. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
6. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
7. Isikliku kasutusõiguse seadmine.
8. Hinnapäringu "Lasteaedadele tahvelarvutite ost" protokoll.
9. Toetuse maksmine.
10. Ajutise komisjoni moodustamine allasutuse sulgemiseks.
11. Alaeelarvete sisesed muudatused.
12. Tänukirja andmine.

(tagasi üles)

17. DETSEMBER (erakorraline elektrooniline)

1. Kasutusloa väljastamine.

(tagasi üles)

15. DETSEMBER

1. 12-13/1437 Avaldus raha eraldamiseks.
2. Eluruumi tagamise teenuse jätkamine ja üürilepingu pikendamine.
3. Hooldekandeteenuse osaline rahastamine.
4. Ehitusloa väljastamine.
5. Kasutusteatise väljastamine.
6. Kasutusloa väljastamine.
7. Õpilase koolitranspordi hüvitise määramine.
8. Kaasfinantseeringu maksmine.
9. Ühekordse toetuse maksmine.
10. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
11. Suure-Jaani Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine.
12. Riigihanke "Kõpu kergliiklustee ehitustööd" otsused.
13. Arutelu lasteaedades puhkuse pikendamise teemal.
14. Arutelu lasteaedade kollektiivpuhkuse teemal.
15. 1-4/335 Loa andmine laenu võtmiseks.
16. Põhja-Sakala valla 2021. a eelarve eelnõu.
17. Covid-meetmed.

(tagasi üles)

8. DETSEMBER

1. Eellepingu sõlmimine kergliiklustee ehitamiseks, kinnistu jagamiseks ja moodustatava kinnistu omandamiseks.
2. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
3. Ehitusteatise väljastamine.
4. Ehitusloa väljastamine.
5. Kasutusloa väljastamine.
6. Õpilase koolitranspordi hüvitise määramine.
7. Ühekordse toetuse maksmine.
8. Projekti kaasfinantseeringu väljamaksmine.
9. 10-8/36-9 Taotlus ühekordse toetuse saamiseks.
10. Vallavalitsuse 18.12.2018 korralduse nr 903 muutmine.
11. Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine.
12. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 01.12.2020 korralduse nr 743 muutmine.
13. Arvamuse andmine Murru II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta.
14. Riigihanke "Raamlepingu sõlmimine maagaasi ostmiseks aastatel 2020–2023" korraldamine.
15. 1-4/332 Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra alusel määratavate preemiate suurus.
16. 1-4/333 Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr" muutmine.
17. Õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2021. a.
18. Covid-meetmed.

(tagasi üles)

1. DETSEMBER

1. Suure-Jaani Tööstusala enampakkumise tulemuste kinnitamine.
2. Korteriomandi enampakkumise tulemuste kinnitamine.
3. 2-6/1373 Ettepanek tänukirjaga tunnustamiseks.
4. 10-5/1376 Taotlus Lehola-Lembitu mängude preemiasummade maksmiseks.
5. Eluruumi eraldamine.
6. Kirivere Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine.
7. Ehitusloa väljastamine.
8. Ehitusteatise väljastamine.
9.Kasutusloa väljastamine.
10. Riigihanke "Suure-Jaani Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine III etapp" otsused.
11. Riigihanke "Suure-Jaani haldushoone-lastepäevakodu hoone laiendamise projekteerimis- ja ehitustööd" otsused.
12. Riigihanke "Kõpu Sotsiaalteenuste Keskuse hoone energiatõhususe parandamise ehitustööd" korraldamine.
13. Projekti kaasfinantseeringu väljamaksmine.
14. Reservfondist raha eraldamise taotlused.
15. Põhja-Sakala valla kaasava eelarve hääletustulemusena selgunud paremusjärjestuse ja realiseerimisele kuuluva idee kinnitamine.
16. Aastainventuuri läbiviimine.
17. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
18. 1-4/321 Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks seoses Soomaa ühisprojektiga.
19. 1-4/322 Olustvere Põhikooli põhimäärus.
20. 1-4/323 Olustvere Lasteaia Piilu põhimäärus.
21. 1-4/324 Toimetulekutoetuse eluasemekulude piirmäärad.
22. 1-4/325 Sotsiaaltoetuste piirmäärad 2021. aastaks.
23. 1-4/326 Isikliku kasutusõiguse seadmine.
24. 1-4/327 Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2032.
25. 1-4/329 Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava muutmise heakskiitmine.
26. 1-4/330 Hallatava asutuse tegevuse lõpetamine.
27. Põhja-Sakala valla 2021. a eelarve eelnõu tutvustus.
28. Volikogu määruse muutmise eelnõu.
29. COVID-meetmed.

(tagasi üles)

24. NOVEMBER

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
2. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 19.08.2020 korralduse nr 491 muutmine.
3. Riigihanke "Suure-Jaani Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine III etapp" otsused.
4. Eellepingu sõlmimine kergliiklustee ehitamiseks, kinnistute jagamiseks ja moodustatavate kinnistute omandamiseks.
5. Kirivere Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine.
6. 10-4/1336 Lasteaia direktorite avaldus puhkuse pikendamiseks.
7. Eluruumi eraldamine.
8. 2-6/1252 Võhma Päevakeskuse ettepanek teenuste hindade muutmiseks.
9. Ehitusteatise väljastamine.
10. Ehitusloa väljastamine.
11. Kasutusloa väljastamine.
12. Sundvalduse seadmine.
13. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava muudatusettepanekud.
14. Tänukirja andmine.
15. COVID-meetmed.

(tagasi üles)

17. NOVEMBER

1. Laekunud ettepanekud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale.
2. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
3. Eellepingu sõlmimine kergliiklustee ehitamiseks, kinnistu jagamiseks ja moodustatava kinnistu omandamiseks (15 kinnistut).
4. Ehitusloa väljastamine.
5. Suure-Jaani Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine.
6. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
7. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osalise rahastamise lõpetamine.
8. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
9. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
10. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
11. Arvamuse andmine Tääksi V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta.
12. Riigihanke "Suure-Jaani haldushoone-lastepäevakodu hoone laiendamise projekteerimis- ja ehitustööd" otsused.
13. MTÜ EELK Suure-Jaani Johannese kogudus PRIA Leader kaasfinantseering.
14. MTÜ Tipu Looduskool KOP ja Leader kaasfinantseeringud.
15. Ettepanek töörühmas osalemiseks.
16. Muu info.

(tagasi üles)

13. NOVEMBER (erakorraline elektrooniline)

1. Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2021–2024.
2. Põhja-Sakala valla 2020. aasta lisaeelarve.
3. Kontrollnumbrid.
4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Suure-Jaani staadion.

(tagasi üles)

10. NOVEMBER

1. Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava.
2. Põhja-Sakala valla hariduse arengukava ettepanekud.
3. Riigihanke "Põhja-Sakala valla talihooldustööd 2020/2021" otsused.
4. Riigihanke "Kõpu kergliiklustee ehitustööd" korraldamine.
5. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
6. Ehitusloa väljastamine.
7. Ehituslubade tühistamine ja ja ehitusoa väljastamine.
8. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
9. Hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
10. Reservfondist raha eraldamine.
11. Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine.
12. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
13. 1-4/316 Kohanime määramise kord.
14. 1-4/308 Põhja-Sakala vallavalitsuse hallatava asutuse struktuuri, koosseisu ja töötasustamise aluste kinnitamise kord.
15. 1-4/318 Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks.
16. Muu info.

(tagasi üles)

3. NOVEMBER

1. Finantseerimisleping lapsehoiuteenuse osutamiseks.
2. Olustvere Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine.
3. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
4. Hajaasustuse programmi projekti tingimuste täitmise tähtaja pikendamine.
5. Enampakkumise korraldamine Suure-Jaani Tööstusala tootmis- ja ärimaa katastriüksustele hoonestusõiguse seadmiseks.
6. Põhja-Sakala valla 2020. aasta kodanikupreemiate määramine.
7. PRIA Leader projekti kaasfinantseerimine MTÜ Sürgavere Küla Selts.
8. Ühekordse toetuse maksmine MTÜ Ülde Küla Selts.
9. Tänukirja andmine.
10. Ehitusteatise väljastamine Suure-Jaani, Tallinna tn 21 abihoone.
11. Ehitusloa väljastamine Põhjaka küla, Tiidumäe päikesejaam 15 kW.
12. Kasutusloa väljastamine Kobruvere küla, Tuisu kasvuhoone.
13. Sundvalduse seadmine Olustvere, Jaamaküla tee 25.
14. Arengukava ja eelarvestrateegia muudatusettepanekud.
15. Juhtumikorraldaja määramine.
16. Projekteerimistingimuste andmine.
17. COVID-meetmed.

(tagasi üles)

27. OKTOOBER

1. 2-6/1231 Taotlus tänukirja väljastamiseks.
2. 2-6/1241 Suure-Jaani Tervisekoja hinnakiri ja lahtiolekuajad pühadel ning koolivaheaegadel.
3. Olustvere lasteaia Piilu hoolekogu koosseisu kinnitamine.
4. Sotsiaaleluruumi eraldamine.
5. Hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.
6. Arengukava ja eelarvestrateegia muudatusettepanekud.
7. Riigihanke "Sürgavere Spordihoone ehitustööd" otsused.
8. Hanke "Põhja-Sakala valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamine" otsused.
9. Komisjoni moodustamine enampakkumiste korraldamiseks ja läbiviimiseks.
10. Enampakkumise korraldamine Arjadi küla Papli 6 korteri võõrandamiseks.
11. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
12. Ehitusloa ja ehitusteatise väljastamine.
13. Kasutusteatise väljastamine.
14. Õpilase koolitranspordi hüvitise määramine.
15. Huvihariduse toetuse maksmine.
16. Õigusabiteenuse tellimine.
17. Mitme valdajaga hoonete tuleohutuskorraldus.
18. Avaliku ürituse luba.
19. COVID-meetmete jätkamine.

(tagasi üles)

20. OKTOOBER

1. Riigihanke "Kõpu Põhikooli katlamaja vedelgaasküttesüsteemi kasutusrent" otsused.
2. Väikehanke "Kergliiklustee Võhma–Kirivere ehitustööde omanikujärelevalve" (viitenumber 227956) otsused.
3. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
4. Võhma lasteaia Mänguveski hoolekogu koosseisu kinnitamine.
5. Võhma Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine.
6. Haridusvaldkonna arengukava avalikustamine.
7. Ettepanek tänukirja andmiseks.
8. Ettepanek sporditegevuse toetuse maksmiseks.
9. Kodanikupreemia komisjoni nimetamine.
10. 12-13/1168 Taotlus reservfondist raha eraldamiseks.

(tagasi üles)

14. OKTOOBER (erakorraline elektrooniline)

1. Meetmete rakendamine koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

(tagasi üles)

13. OKTOOBER

1. 2-6/1150 Suure-Jaani Tervisekoja ettepanek.
2. MTÜ-s Viljandimaa Ühistranspordikeskus liikmeõigusi teostava isiku nimetamine.
3. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
4. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
5. Projekteerimistingimuste väljastamine.
6. Ehitusteatise väljastamine.
7. Ehitusloa väljastamine.
8. Kasutusloa väljastamine.
9. Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2032 eelnõu avalik väljapanek.
10. Isikliku kasutusõiguse seadmine.
11. Sundvalduse seadmine.
12. Riigihanke „Põhja-Sakala valla talihooldustööd 2020/2021" korraldamine.
13. Õpilase sõidukulude taotluse vormi kinnitamine.
14. Õpilase koolitranspordi hüvitise määramine.
15. Lapsehoiu- ja eralasteaiateenuse toetuse taotlemise vormide kinnitamine.
16. Finantseerimisleping.
17. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise leping.
18. Volituse andmine.
19. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
20. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
21. 1-4/308 Põhja-Sakala vallavalitsuse hallatava asutuse struktuuri, koosseisu ja töötasustamise aluste kinnitamise kord.
22. 1-4/309 Hallatava asutuse Suure-Jaani Tervisekoda tegevuse lõpetamine.
23. 1-4/313 Suure-Jaani Tervisekoja põhimääruse kehtetuks tunnistamine.
24. 1-4/310 Sihtasutuse asutamine ja põhikirja kinnitamine.
25. 1-4/311 Kinnistu jagamine ja vallavara võõrandamine Suure-Jaani linn, Pärnu tn.
26. 1-4/312 Lahmuse Kooli põhimääruse muutmine.
27. 1-4/314 Määruse muutmine.
28. Ettepanekud tuunustamiseks.
29. Arengukava ja eelarvestrateegia muudatusettepanekute tutvustus.

(tagasi üles)

6. OKTOOBER

1. Aadresside ja sihtotstarvete määramine kinnisasja osade vahetamisel ja kinnisasja piiride muutmisel Võhma l.
2. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel Suure-Jaani l.
3. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 08.07.2020 korralduse nr 411 muutmine.
4. Üldplaneeringu töörühma moodustamine.
5. Ehitusloa väljastamine.
6. Kõpu põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine.
7. 2-4/5 Hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmise kord.
8. Volituse andmine.
9. Arutelu Suure-Jaani Kooli hoolekogu moodustamise teemal.
10. Põhja-Sakala valla 2021. a eelarve koostamise ajakava.

(tagasi üles)

29. SEPTEMBER

1. 14-9/8-2  Vastuskiri.
2. Avaliku ürituse pidamisega nõustumine.
3. Kõidama Lasteaia Traksik hoolekogu koosseisu kinnitamine.
4. Põhikooli lõpetajale ühekordse toetuse maksmine.
5. Hariduse arengukava ajakava.
6. Põhja-Sakala valla rahvaraamatukogude hinnakirja kinnitamine.
7. Ühekordse toetuse maksmine.
8. Ehitusteatise väljastamine.
9. Ehitusloa väljastamine Seruküla.
10. Kasutusloa väljastamine.
11. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
12. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
13. Põhja-Sakala valla 2020. aasta hankeplaani täiendamine.
14. Riigihanke "Põhja-Sakala valla Võhma linna Tallinna tn 11a üürielamu ehitustööd" (viitenumber 225876) otsused.
15. Riigihanke "Suure-Jaani staadioni rekonstrueerimine III etapp" korraldamine.
16. Riigihanke "Kergliiklustee Võhma – Kirivere ehitustööd" (viitenumber 226115) otsused.
17. Riigihanke "Suure-Jaani haldushoone-lastepäevakodu hoone laiendamise projekteerimis- ja ehitustööd" korraldamine.
18. Tänukirja andmine.
19. Kinnituskirja andmine.
20. Kooskõlastuse andmine.

(tagasi üles)

22. SEPTEMBER

1. 2-6/1046 MTÜ Viljandi Abipolitseinikud sponsorluse taotlus.
2. 2-6/1045 Kooskõlastuse taotlus, Lahmuse Kooli teenuste osutamise tingimused ja kord.
3. Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoolekogu koosseisu kinnitamine.
4. Sobitusrühma moodustamine Võhma lasteaias Mänguveski.
5. Isikliku kasutusõiguse seadmine Võhma l Veski 12.
6. Riigihanke "Põhja-Sakala valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamine" korraldamine.
7. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel Olustvere al.
8. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel Supsi k.
9. Eelarve- ja majanduskomisjoni ettepanekud.

(tagasi üles)

15. SEPTEMBER

1. Avaliku ürituse pidamisega nõustumine.
2. Põhja-Sakala valla 2020. aasta hariduspreemiate määramine.
3. Kallasraja tõkestamiseks nõusoleku andmine.
4. Eestkoste seadmise avaldus.
5. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
6. Lihtmenetlusega riigihanke "Sürgavere Spordihoone ehitustööd" korraldamine.
7. Ehitusloa väljastamine.
8. Kasutusloa väljastamine Kõpu al.
9. Vastemõisa Lasteaia Päevalill hoolekogu koosseisu kinnitamine.
10. Täiendava sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine.

(tagasi üles)

9. SEPTEMBER

1. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
2. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Vihi k.
3. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Nuutre k.
4. Ehitusteatise väljastamine.
5. Kasutusloa väljastamine.
6. Avaliku ürituse pidamisega nõustumine.
7. Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks.
8. Üldarstiabi teenuse osutamise toetamine.
9. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
10. Isikliku kasutusõiguse seadmine Laane tee.
11. Isikliku kasutusõiguse seadmine Võhma l Jaama tn.
12. Aadressi ja sihtotstarve määramine katastriüksuste liitmisel.
13. Ehitusloa väljastamine.
14. Põhja-Sakala valla kriisikomisjoni koosseisu muutmine.
15. 1-4/296 Tervikteede nimekirja kinnitamine.
16. 1-4/297 Arjadi küla, Papli-1 eluruumi otsustuskorras võõrandamine.
17. 1-4/298 Arjadi küla, Papli-6 eluruumi enampakkumise korras võõrandamine.
18. 1-4/299 Nõusoleku andmine hanke korraldamiseks ja rahalise kohustuse võtmiseks Kõpu PK vedelgaasikatlamaja.
19. 1-4/300 Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord.
20. 1-4/301 Lapsehoiu- ja eralasteaiateenuse toetamise kord.
21. 1-4/302 Lapsevanema poolt kaetava osa määra määruse muutmine.
22. 1-4/303 Põhja-Sakala valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine.
23. 1-4/304 Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kehtestamine.
24. 1-4/305 Põhja-Sakala valla 2020. aasta I lisaeelarve.

(tagasi üles)

2. SEPTEMBER

1. Kallasraja tõkestamiseks nõusoleku andmine.
2. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 08.07.2020 korralduse nr 399 muutmine.
3. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
4. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
5. 2-4/8 Perekonnas hooldamise lepingu lõpetamine ja hoolduspere vanemale toetuse maksmine.
6. Avaliku ürituse pidamisega nõustumine.
7. Ehitusloa väljastamine.
8. Ehitusteatise väljastamine.
9. Kasutusloa väljastamine.
10. Sobitusrühma moodustamine Olustvere lasteaias Piilu.
11. Põhja-Sakala valla hariduspreemiate määramise komisjoni moodustamine.
12. Riigihanke "Põhja-Sakala valla Võhma linna Tallinna tn 11a üürielamu ehitustööde omanikujärelevalve" (viitenumber 226258) otsuste kinnitamine.
13. Eestkostja vahetamise avaldus.
14. Riigihanke "Kõpu Põhikooli katlamaja vedelgaasküttesüsteemi kasutusrent" otsused.
15. Tänukirja andmine teenistusest lahkumisel.

(tagasi üles)

31. AUGUST

1. Tänukirja andmine.
2. Avaliku ürituse pidamisega nõustumine.
3. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
4. Põhja-Sakala Vallavalitsuse korralduse muutmine.
5. Projekteerimistingimuste määramine.
6. Ehitusloa väljastamine.
7. Ühekordse toetuse maksmine.
8. Müügipileti hinna kehtestamine.
9. Kasutusteatise väljastamine.
10. Kasutusloa väljastamine.

(tagasi üles)

26. AUGUST

1. 2-6/903 Võhma lasteaia Mänguveski taotlus tänukirja välja andmiseks.
2. Avaliku ürituse pidamisega nõustumine – Olustvere Päev.
3. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
4. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 12.08.2020 korralduse nr 458 muutmine.
5. Projekteerimistingimuste määramine.
6. Ehitusloa väljastamine.
7. Kasutusloa väljastamine.
8. Ühekordse toetuse maksmine.
9. Info 2021. aasta kaasava eelarve ajakava.
10. Suure-Jaani sügislaada müügipileti hinna kehtestamine.
11. Kasutusteatise väljastamine.

(tagasi üles)

19. AUGUST

1. Avaliku ürituse pidamisega nõustumine.
2. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
3. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
4. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
5. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 20.05.2020 korralduse nr 282 muutmine.
6. 6-1/7-19 Vaie valitsuse korraldusele.
7. 1-4/282 Õpilase koolitranspordiks isikliku transpordi kasutamise kulu hüvitamise tingimused ja kord.
8. Asulavanema tunnistus.
9. Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine.
10. Projekteerimistingimuste määramine.
11. Kasutusloa väljastamine.
12. Ehitusloa väljastamine.
13. Isikliku kasutusõiguse lepingute sõlmimine.
14. Riigihanke 225919 "Põhja-Sakala valla Võhma Koolile koolimööbli ostmine" otsuste kinnitamine.
15. Info esitatud kuriteoteatest.

(tagasi üles)

12. AUGUST

1. Kõpu Raamatukogu lahtiolekuaegade kinnitamine.
2. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
3. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
4. Kasutusloa väljastamine.
5. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 29.04.2020 korralduse nr 245 muutmine.
6. Lihtmenetlusega riigihanke "Kõpu Põhikooli katlamaja vedelgaasküttesüsteemi kasutusrent" kõigi pakkumuste tagasilükkamine ja uue lihtmenetlusega riigihanke korraldamine.
7. Avaliku ürituse pidamisega nõustumine.
8. Hanke "Võhma – Kirivere kergliiklustee ehitustööd" korraldamine.
9. 2020. aasta tegevustoetuste määramine eakate klubidele.
10. Ühekordse toetuse maksmine.
11. Kõo Raamatukogu inventuuriakti kinnitamine.
12. Ehitusloa väljastamine.
13. 1-4/282 Õpilase koolitranspordiks isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamise tingimused ja kord.
14. 1-4/283 Peremehetuks ehitiseks tunnistamine.
15. 1-4/284 Põhja-Sakala vallale kinnisasja omandamine.
16. 1-4/285 Nõusoleku andmine hanke korraldamiseks ja rahaliste kohustuste võtmiseks.
17. 1-4/286 Covid-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksusele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise objektide nimekiri.
18. Investeerimislaenu võtmine.

(tagasi üles)

5. AUGUST

1. Avaliku ürituse pidamisega nõustumine – Kuhjavere külateatrite festival.
2. Avaliku ürituse pidamisega nõustumine – Suure-Jaani laat.
3. Avaliku ürituse pidamisega nõustumine – Võhma kogukonnapäev.
4. Avaliku ürituse pidamisega nõustumine – Kõpu sügislaat.
5. Riigihanke 225274 otsuste kinnitamine.
6. Hanke 225007 otsuste kinnitamine.
7. 8-3/48-3 Eestkoste avaldus.
8. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
9. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
10. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
11. Pilistvere Hooldekodu ehitusluba.
12. Direktori kinnitamine.
13. Suure-Jaani Kooli ja Suure-Jaani Gümnaasiumi ühine juhtimine.

(tagasi üles)

29. JUULI

1. Ühekordse toetuse maksmine MTÜ-le Kildu ratsaklubi.
2. Ühekordse toetuse maksmine MTÜ-le Jaskamõisa Pärimuskeskus.
3. Ühekordse toetuse maksmine MTÜ-le Musica Sacra.
4. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
5. Avaliku ürituse pidamisega nõustumine – Ülde volle.
6. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Võlli k, Väike-Tooba.
7. Avaliku ürituse pidamisega nõustumine – Perepäev Kõpus.
8. Avaliku ürituse pidamisega nõustumine – Noorte Tänavakultuuri Festival.
9. Avaliku ürituse pidamisega nõustumine – aiakohvikute päev.
10. Ehitusloa väljastamine Kõo küla, Kõo kaupluse päikeseelektrijaam.
11. Ehitusloa väljastamine Kõo küla, Mänguväljaku mänguväljak.
12. Ehitusloa väljastamine Kõpu alevik, Töökoja turbakuuri lammutus.
13. Ehitusloa väljastamine Kõidama, Tankla puidutöötlemise tootmishoone laiendamine.
14. Ehitusloa tühistamine Lahmuse Mäeltveski päikeseelektrijaam.
15. Ehitusteatise väljastamine Soomevere küla, Nurga majandushoone ja kaarhall.
16. Ehitusloa väljastamine Suure-Jaani, Pärnu tn 3 päikeseelektrijaam.
17. Ehitusloa väljastamine Võhma, Tallinna tn 26 päikeseelektrijaam.
18. Maa tasuta avalikku kasutusse andmise leping (kaasav eelarve, Kõpu ujuvkai).
19. Riigihanke "Võhma üürielamu ehitustööd" korraldamine.
20. Ehitusloa väljastamine Lahmuse Sakala päikeeselektrijaam.
21. Ehitusloa väljastamine Sürgavere küla, Kooli töökoda.
22. Suure-Jaani Kooli direktori ametisse kinnitamine.
23. Kasutusloa väljastamine Päraküla, Ruusi tee 12 viilhall-tootmishoone.
24. Ehitusteatise väljastamine Navesti küla, Vahearu saun-kelder.
25. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Metsküla, Lauriõue.
26. Riigihanke "Põhja-Sakala valla Võhma kooli sisustuse ostmine ja paigaldamine II etapp" otsuste kinnitamine.
27. Ehitusloa väljastamine Suure-Jaani Jaama 31 Olerex tankla ehitusluba.
28. Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine.
29. Tänukirja andmine.

(tagasi üles)

17. JUULI (erakorraline elektrooniline)

1. Ehitusteatise väljastamine.
2. Huvihariduse toetuse eraldamine.
3. Kasutusloa väljastamine.
4. Preemia maksmine kutseõppeasutuse kiitusega lõpetajale.
5. Eestkoste seadmise avaldus.

(tagasi üles)

8. JUULI

1. Sotsiaaleluruumi üürilepingu lõpetamine.
2. Avaliku ürituse pidamisega nõustumine.
3. Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine.
4. Hajaasustuse programmist toetuste taotluste rahuldamata jätmine.
5. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine-
6. Seisukoht ÜP ja KSH väljapanekul esitatud arvamuste osas.
7. Arvamuse andmine Arussaare dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse kohta.
8. Huvihariduse toetuse eraldamine.
9. Reservfondist raha taotlemine.
10. Riigihanke "Põhja-Sakala valla õpilasliinide teenindamine 2020-2021" korraldamine.
11. Ehitusloa väljastamine.
12. Ehitusteatise väljastamine.
13. Ehitusloa kehtivuse pikendamine.

(tagasi üles)

1. JUULI

1. Laste toitlustamine eriolukorras.
2. 2-6/744 Ettepanek tunnustamiseks ja tänukirja andmine.
3. Ettepanek tänukirja andmiseks.
4. Avaliku ürituse pidamisega nõustumine.
5. Riigihanke "Põhja-Sakala valla avalikult kasutatavate teede tolmuvabade katete ehitamine ja korduspindamine" (viitenumber 222189) otsuste kinnitamine.
6. Riigihanke "Sürgavere Spordihoone ehitustööd" (viitenumber 223736) otsuste kinnitamine.
7. Lihtmenetlusega riigihanke "Kõpu Põhikooli katlamaja vedelgaasküttesüsteemi kasutusrent" korraldamine.
8. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
9. Hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
10. Ehitusloa väljastamine.
11. Ehitusteatise väljastamine.
12. Kasutusloa väljastamine.
13. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
14. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
15. 10.06.2020 korralduste nr 336 ja 338 muutmine.
16. Istungil algatatud teemad.

(tagasi üles)

17. JUUNI

1. 2-6/703 Ettepanek muusikafestivali korraldustoimkonna moodustamiseks.
2. 10-4/686 Avaldus raamatukogude lahtiolekuaegade muutmiseks suveperioodil.
3. 2-6/715 Ettepanek tunnustamiseks ja  tänukirja andmine.
4. Suure-Jaani Kooli direktori ametist vabastamine ja valimiseks ajutise konkursikomisjoni moodustamine.
5. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu pikendamine.
6. Avaliku ürituse pidamisega nõustumine.
7. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
8. Ehitusloa väljastamine.
9. Projekteerimistingimuste määramine.
10. Isikliku kasutusõiguse seadmine.
11. Huvihariduse toetuse maksmine.
12. Reservfondist raha eraldamine.
13. Ühekordse toetuse maksmine.
14. Projekti kaasfinantseeringu välja maksmine.
15. Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine.
16. 1-4/270 Põhja-Sakala Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend.
17. 1-4/279 Põhja-Sakala vallavara valitsemise kord.
18. 1-9/25 Revisjonikomisjoni protokoll ja 1-9/26 revisjonikomisjoni akt.
19. Riigihanke "Põhja-Sakala valla Võhma kooli sisustuse ostmine ja paigaldamine II etapp" korraldamine.
20. Riigihanke "Põhja-Sakala valla Võhma kooli sisustuse ostmine ja paigaldamine" (viitenumber 222371) otsuste kinnitamine.

(tagasi üles)

10. JUUNI

1. Avaliku ürituse pidamisega nõustumine.
2. Noorte huvihariduse toetamise leping.
3. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
4. Heaolu meeskonna moodustamine.
5. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
6. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 02.10.2019 korralduse nr 579 muutmine.
7. Isikliku kasutusõiguse seadmine.
8. Puudega inimese eluruumi kohandamine.
9. 12-13/682 Taotlus vee- ja kanalisatsioonisüsteemide paigaldamise kulude tasumiseks.
10. Ehitusloa väljastamine.
11. Ehitusteatise väljastamine.
13. Projekti kaasfinantseeringu väljamaksmine.
14. Põhikoolide lõpetajatele ühekordse toetuse maksmine.
15. Preemia maksmine gümnaasiumi medaliga või põhikooli kiitusega lõpetajale.
16. Suure-Jaani Kooli direktori vaba ametikoha täitmise konkursi väljakuulutamine.
17. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 03.06.2020 korralduse nr 305 kehtetuks tunnistamine.
18. Volikogu eelnõud:
      1-4/275 Nõusoleku andmine hanke korraldamiseks ja rahalise kohustuse võtmiseks
      1-4/276 Nõusoleku andmine hanke korraldamiseks ja rahalise kohustuse võtmiseks
      1-4/277 Maaüksuste ostmine
      1-4/278 Põhja-Sakala valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
      1-4/279 Põhja-Sakala vallavara valitsemise kord
      1-4/280 MTÜ Eriolümpia Eesti Ühendus liikmeks astumine
      1-4/281 Põhja-Sakala valla munitsipaalkoolides koolilõuna toetuse kasutamine
      1-4/282 Õpilase koolitranspordiks isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamise tingimused ja kord
      1-4/270 Põhja-Sakala Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend

(tagasi üles)

3. JUUNI

1. 12-13/536 EAÕK taotlus raha eraldamiseks.
2. 12-13/648 Kiri kaabli paigalduskuludes osalemiseks.
3. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmise pikendamine.
4. Hoolekandeteenuse rahastamine valla eelarvest.
5. Koksvere maja üürihinna kinnitamine.
6. Ehitusloa väljastamine.
7. Ühekordse toetuse maksmine huviharidus.
8. Ettepanek veekeskuse pileti kehtivusaja muutmiseks.
9. Ettepanek tänukirja andmiseks.
10. Põhja-Sakala valla 2019. majandusaasta aruande esitamine audiitorile.
11. Hanke "Kõpu PK katlamaja vedelgaasiküttele ehitus ja haldamine 2020. a" nurjunuks tunnistamine. 

(tagasi üles)

27. MAI

1. 2-6/627 Taotlus veekeskuse hindade muutmiseks.
2. 13-9/644 Ettepanek tänukirjaga autasustamiseks.
3. 2-6/639 Lahmuse Kooli teenuste osutamise tingimused ja kord.
4. Avaliku ürituse pidamisega nõustumine – Suur Suvesõit 2020.
5. Eluruumi tagamise teenuse pikendamine.
6. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
7. Hanke "Sürgavere Spordihoone ehitustööd" korraldamine.
8. Puudega inimeste kodukohanduste arv ja tingimused.
9. Suvelaagrite osalustasu kinnitamine.
10. Ülevaade hajaasustuse programmi 2020 taotlusvooru hindamistulemustest.
11. Seisukoht suviste suursündmuste toimumise osas.
12. Volikogu komisjonide koosoleku protokollid.
13. Seisukoht kaabli paigalduskuludes osalemiseks.

(tagasi üles)

20. MAI

1. Ühekordse toetuse maksmine.
2. Avaliku ürituse pidamisega nõustumine - spinningupüügivõistlus.
3. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
4. Koduteenuse osutamine ja tasu määramine.
5. Eluruumi tagamise teenuse pikendamine.
6. VOLIKOGU EELNÕU Valla hariduse arengukava.
7. Projekteerimistingimuste määramine.
8. Ehitusteatise väljastamine.
9. Ehitusteatise väljastamine.
10. Ehitusloa väljastamine Olustvere al, Jaamaküla tee 9 kaarhall B.
11. Ehitusloa väljastamine Lahmuse küla, Pärnamäe ja Pärnaoru päikesepargid.
12. Kasutusloa väljastamine.
13. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
14. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
15. Sundvalduse seadmine Lõhavere k reformimata maale.
16. Isikliku kasutusõiguse seadmine Suure-Jaani, Nigula 1.
17. Arutelu Suure-Jaani veekeskuse avamisest ja piletihinna muutmisest, sh kirjad nr 2-6/618 ja 2-6/627.
18. Hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
19. Taotlus tänukirja kooskõlastamiseks.

(tagasi üles)

15. MAI (elektrooniline)

1. 1-4/261 Suure-Jaani Kooli põhimäärus.
2. 1-4/266 Kooli pidaja pädevusse antud küsimuste lahendamise volitamine.
3. 1-4/267 Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine.
4. 1-4/268 Kaasava eelarve menetlemise korra muutmine.
5. 1-4/269 Asustusjaotuse muutmise taotlemine.
6. 1-4/270 Põhja-Sakala Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend.
7. 1-4/271 Isikliku kasutusõiguse seadmine.
8. 1-4/272 Kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmise volitamine.
9. 1-4/273 Põhja-Sakala valla kalmistute kasutamise eeskiri.
10. 1-4/274 Määruste kehtetuks tunnistamine.

(tagasi üles)

13. MAI (elektrooniline)

1. Põhja-Sakala valla kalmistute registri põhimäärus.
2. Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord.
3. Hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmise kord.
4. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
5. Põhja-Sakala valla 2020. a lisaeelarve eelnõu koostamise ettevalmistamine.
6. Projekteerimistingimuste määramine Jälevere küla, Vikerkaare päikesepark.
7. Projekteerimistingimuste määramine Jälevere küla, Vesiroosi päikesepark.
8. Projekteerimistingimuste määramine Tipu küla, Kaldapealse päikesepark.
9. Projekteerimistingimuste määramine Tipu küla, Veesilma päikesepark.
10. Projekteerimistingimuste määramine Jaska küla, Peedi elamu.
11. Projekteerimistingimuste määramine Jälevere küla, Hundinuia päikesepark.
12. Projekteerimistingimuste määramine Aimla küla, Veski elamu.
13. Ehitusloa väljastamine Suure-Jaani paisjärve paviljon.
14. Kasutusloa väljastamine Koksvere küla, Väljaotsa päikeseelektrijaam.
15. Nõusoleku andmine ehitusloa aluseks oleva ehitusprojekti muutmiseks.
16. Ühekordse toetuse maksmine MTÜle Viljandimaa Abipolitseinikud.
17. Ühekordse toetuse maksmine MTÜle Viljandi Orienteerumisklubi Lehola.
18. Ühekordse toetuse maksmine.
19. Toetuse taotluse rahuldamata jätmine.
20. Hinnapäring staadionite muruhooldus.
21. Arutelu Suure-Jaani Muusikafestivali toimumisest.

(tagasi üles)

6. MAI (elektrooniline)

1. Riigihanke 221852 "Põhja-Sakala valla kruusateede remont" otsuste kinnitamine.
2. Riigihanke "Põhja-Sakala valla avalikult kasutatavate teede tolmuvabade katete ehitamine ja korduspindamine" korraldamine.
3. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
4. Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord.
5. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
6. Isikliku kasutusõiguse seadmine.
7. Projekti kaasfinantseeringu väljamaksmine.
8. Osalemine sündmusel "Maal elamise päev".
9. Vundamenditööde hinnapakkumus.
10. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 18.12.2018 korralduse 906 muutmine.
11. Kasutusloa väljastamine.

(tagasi üles)

29. APRILL (elektrooniline)

1. Määruste kehtetuks tunnistamine.
2. Põhja-Sakala valla kalmistute registri põhimääruse I lugemine.
3. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
4. Põhja-Sakala valla 2020. aasta ettevõtluspreemia saaja kinnitamine.
5. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
6. Hanke "Põhja-Sakala valla Võhma kooli sisustuse hankimine ja paigaldamine" korraldamine.
7. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
8. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
9. Loa andmine kobraste arvukuse piiramiseks Suure-Jaani linna territooriumil.
10. Isikliku kasutusõiguse seadmine.
11. Põhja-Sakala Vallavalitsuse korralduse nr 227 muutmine.
12. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
13. Projekteerimistingimuste määramine.
14. Ehitusteatise väljastamine.
15. Ehitusloa väljastamine.
16. Ehitusloa väljastamine.
17. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks.

(tagasi üles)

22. APRILL (elektrooniline)

1. Põhja-Sakala Vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemi põhimäärus.
2. Põhja-Sakala valla lemmikloomade registri põhimäärus.
3. Põhja-Sakala Vallavalitsuse majandustarkvara RAPID põhimäärus.
4. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
5. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 05.02.2020 korralduse nr 60 muutmine.
6. Informatsioon sihtotstarbeliselt eelarvesse laekunud summade kasutamise kohta.
7. Ehitusloa ja ehitusteatise väljastamine.
8. Ehitusteatise väljastamine,
9. Kasutusteatise väljastamine.
10. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks.
11. 
Võhma kooli ehitusreservi kasutamine.
12. Olustvere Jaamaküla kaabli paigalduskuludes osalemine.
13. Suure-Jaani staadioni projektiga jätkamine.
14. Info töös olevatest hangetest.
15. Ülevaade 2020. a hajaasustuse programmi taotlustest.

(tagasi üles)

15. APRILL (elektrooniline)

1. Volikogu eelnõud:
    1.1 nr 265 Määruse nr 21 muutmine;
    1.2 vastus kirjale nr 4-1/3-20 Taotlus elamukruntide ostmiseks;
    1.3 nr 264 Määruse nr 52 muutmine.
2. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks.
3. Eluruumi tagamise teenuse ja üürilepingu pikendamine.
4. Hajaasustuse programmi komisjoni muutmine.
5. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
6. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 20.11.2019 korralduse nr 710 muutmine.
7. Ettepanek vallavalitsusele parima pakkuja valimiseks.
8. Ühekordse toetuse maksmine.

(tagasi üles)

8. APRILL (elektrooniline)

1. Lihtmenetlusega riigihanke "Põhja-Sakala valla kruusateede remont 2020" korraldamine.
2. 2-6/495 Renditasu peatamine.
3. Huvihariduse toetuse maksmine.
4. Projekteerimistingimuste määramine.
5. Ehitusloa väljastamine.
6. Mittetulunduslikuks tegevuseks 2020. a tegevustoetuste määramine.
7. Tegevustoetuse taotluse rahuldamata jätmine.
8. Projekti kaasfinantseeringu väljamaksmine.
9. Ühekordse toetuse maksmine.
10. Koolitoitlustamise jätkamine vaheajal.
11. Suure-Jaani staadionimaja haldamine.
12. 1-4/258 Peremehetu ehitise hõivamise algatamine.
13. 1-4/259 Nõusoleku andmine hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimiseks.
14. 1-4/261 Suure-Jaani Kooli põhimäärus.
15. 1-4/262 Katastriüksuse tasuta võõrandamine.
16.1-4/263 Vallavanema asendaja määramine toimingu tegemiseks.

(tagasi üles)

1. APRILL (elektrooniline)

1. Huvihariduse toetuse eraldamine.
2. Projekteerimistingimuste määramine.
3. Ehitusloa väljastamine.
4. Ehitusteatise väljastamine.
5. 5-4/467 Taotlus maa kasutusõiguse pikendamiseks.
6. Töömaleva korraldamise kooskõlastus.
7. Eriolukorraga seotud teemad.

(tagasi üles)

25. MÄRTS (elektrooniline)

1. Põhja-Sakala valla 2020. aasta hankeplaani kinnitamine.
2. 4-2/9-13 Riigitee 92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme km 84,582-92,883 Rihkama - Kõpu lõigu projekti realiseerimiseks vajalik maa.
3. Hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse maksmine.
4. Enampakkumise tulemuste kinnitamine
5. Riigihanke "Mahtuniversaali kasutusrendile võtmine" otsuste kinnitamine.
6. Arvamuse andmine keskkonnaloa taotlusele (Nordpont OÜ).
7. 2-6/455 Tänukirja taotlus.
8. 2-6/397 Võhma Päevakeskuse taotlus vallavalitsusele.
9. 12-13/374 Taotlus Tääksi õppekoha köögi uue nõudepesumasina soetamiseks.
10. Aadresside ja sihtotstarvete määramine kinnisasja piiride muutmisel.
11. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 12.02.2020 korralduse nr 87 muutmine.
12. Mittetulundusühingute 2020. a tegevustoetuse ülemmäära kinnitamine.
13. Mittetulunduslikuks tegevuseks 2020. a tegevustoetuste määramine.
14. Mittetulunduslikuks tegevuseks 2020. a tegevustoetuste taotluste rahuldamata jätmine.
15. Projekteerimistingimuste määramine.
16. Kasutusloa väljastamine.
17. Kõo Raamatukogu inventuurikomisjoni moodustamine.
18. Huvihariduse toetuse eraldamine.
19. 
Arutelu koolide ja lastaedade kohatasude tasumisest teistele kohalikele omavalitsustele, erakoolidele ja -lasteaedadele ning huvihariduse õppe- ja/või kohatasu tasumisest teenuse pakkujale.

(tagasi üles)

18. MÄRTS (elektrooniline)

1. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
2. 1-4/260 Põhja-Sakala vallavara valitsemise kord.
3. Detailplaneeringu kehtestamine.
4. Sihtotstarbelise toetuse lepingud.
5. 12-13/425 Taotlus reservfondist raha eraldamiseks.
6. Huvihariduse taotluse vormi kehtestamine.
7. Ühekordse toetuse maksmine huviharidus.
8. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks.
9. Projekteerimistingimuste määramine.
10. Ehitusloa väljastamine.
11. Kasutusteatise väljastamine.
12. Kasutusloa väljastamine.
13. Suure-Jaani Jaama 31 teenindusjaama projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamine.
14.Vallamaja ja teenuskeskuste lahtiolek kriisiolukorras.
15. Lasteaia kohatasu jt tasude maksmise peatamine eriolukorra ajaks.

(tagasi üles)

13. MÄRTS (erakorraline)

1. Eriolukorraga seonduvad tegevused.

(tagasi üles)

11. MÄRTS

1. Ehitusteemad:
    1.1 kasutusloa väljastamine;
    1.2 kasutusteatise väljastamine.
2. Haridus, kultuur, mittetulunduslik tegevus ja sport:
    2.1 ühekordse toetuse maksmine. 
3. Keskkond, maa, majandus ja planeeringud:
    3.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    3.2 12-13/324 Lisaraha taotlus;
    3.3 hanke "Mahtuniversaali kasutusrendile võtmine" korraldamine;
    3.4 isikliku kasutusõiguse seadmine;
    3.5 aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel;
    3.6 tütarettevõtetele majandusaasta aruannete esitamise tähtaja määramine;
    3.7 Suure-Jaani Vallavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine.
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 eluruumi tagamise teenusele suunamine;
    4.2 hooldaja määramine.
5. Vallavalitsuse tegevus:
    5.1 ettepanek komisjoni moodustamiseks;
    5.2 avaldus korteri üürimiseks;
    5.3 Põhja-Sakala valla 2020. a alaeelarved;
    5.4  Põhja-Sakala valla ettevõtluspreemiate määramiseks komisjoni moodustamine;
    5.5 tänukirja andmine.
6. Volikogu eelnõud:
    6.1 1-4/258 Peremehetu ehitise hõivamise algatamine;
    6.2 1-4/257 Isikliku kasutusõiguse seadmine;
    6.3 Olustvere põhikooli hoonestusõiguse tingimused, eelnõu 259 Nõusoleku andmine hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimiseks.

(tagasi üles)

4. MÄRTS

1. Ülevaade üldplaneeringu hetkeseisust.
2. Ehitusteemad:
    2.1 kasutusteatise väljastamine;
    2.2 ehitusloa väljastamine.
3. Keskkond, maa, majandus ja planeeringud:
    3.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    3.2 reformimata maadele sihtotstarbe ja aadressi määramine;
    3.3 isikliku kasutusõiguse seadmine;
    3.4 enampakkumise korraldamine Suure-Jaani Tööstusala tootmis- ja ärimaa katastriüksustele hoonestusõiguse seadmiseks.
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
5. Vallavalitsuse tegevus:
    5.1 2-4/3 Põhja-Sakala Vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemi põhimääruse I lugemine;
    5.2 2-6/308 Ettepanek tunnustamiseks;
    5.3 2-6/317 Ettepanek tunnustamiseks;
    5.4 Aasta parima naisveteransportlase preemia määramine.

(tagasi üles)

26. VEEBRUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 ehitusloa väljastamine.
2. Haridus, kultuur, mittetulunduslik tegevus ja sport:
    2.1 noorte huviharidusteenuse lepingu sõlmimine;
    2.2 hariduse tugiteenuste korraldamise juhtgrupi moodustamine.
3. Keskkond, maa, majandus ja planeeringud:
    3.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    3.2 arvamuse andmine Osaühing Paala Kaasiku suurfarmi keskkonnakompleksloa nr KKL/318123 muutmise taotluse ja otsuse eelnõu kohta;
    3.3 väikehanke "Pilistvere Hooldekodu ehitustööde omanikujärelevalve" (viitenumber 219480) otsuste kinnitamine;
    3.4 12-13/269 Suure-Jaani gümnaasiumi taotlus raha eraldamiseks;
    3.5 12-13/108 AS Suure-Jaani Haldus üüri hinnavahe kompenseerimise taotlus.
4. Vallavalitsuse tegevus:
    4.1 2-6/284 Taotlus teenuse hindade muutmiseks Võhma linnas, Koksvere ja Kõo külades.

(tagasi üles)

19. VEEBRUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 projekteerimistingimuste määramine;
    1.2 ehitusloa väljastamine.
2. Haridus, kultuur, mittetulunduslik tegevus ja sport:
    2.1 haridusvaldkonna arengukava avalikustamine;
    2.2 Põhja-Sakala valla rahvaraamatukogude nõukogu moodustamine.
3. Keskkond, maa, majandus ja planeeringud:
    3.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    3.2 nõusoleku andmine metsamaa raadamiseks;
    3.3 enampakkumiste tulemuse kinnitamine.
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 hoolduse seadmine ja hooldjatoetuse maksmine;
    4.2 avaldus täisealise piiratud teovõimega isiku üle eestkoste seadmiseks;
    4.3 puudega inimese eluruumi kohandamine.
5. Vallavalitsuse tegevus:
    5.1 Põhja-Sakala valla 2019. aasta sotsiaaltööpreemiate määramine.
6. Volikogu eelnõud:
    6.1 1-4/212 Põhja-Sakala valla 2020. a eelarve;
    6.2 1-4/252 Põhja-Sakala valla haridusvaldkonna arengukava 2020-2025;
    6.3 1-4/253 MTÜ-s Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus liikmelisuse jätkamine;
    6.4 1-4/254 Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra muutmine;
    6.5 1-4/255 Põhja-Sakala Vallavolikogu 19.12.2019 otsuse nr 166 „Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra alusel 2020. aastal määratavate preemiate suurus" muutmine;
    6.6 1-4/256 Põhja-Sakala Vallavolikogu 28.11.2019 otsuse nr 157 „Suure-Jaani Tööstusala tootmis- ja ärimaa katastriüksustele hoonestusõiguse seadmine" kehtetuks tunnistamine ja Suure-Jaani Tööstusala tootmis- ja ärimaa katastriüksustele hoonestusõiguse seadmine.

(tagasi üles)

12. VEEBRUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1  kasutusteatise väljastamine.
2. Haridus, kultuur, mittetulunduslik tegevus ja sport:
    2.1 ettepanek Põhja-Sakala valla 2019. a spordipreemiate määramiseks;
    2.2 avaliku ürituse pidamisega nõustumine;
    2.3 nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks;
    2.4 ettepanek sporditoetuse maksmiseks;
    2.5 Põhja-Sakala valla lasteaedade sulgemine suveperioodil.
3. Keskkond, maa, majandus ja planeeringud:
    3.1 riigihanke "Pilistvere Hooldekodu ehitustööd" (viitenumber 217483) otsuste kinnitamine;
    3.2 aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 eluruumi üürilepingu pikendamine;
    4.2 eestkostetava raha kasutamine.
5. Vallavalitsuse tegevus:
    5.1 SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme nimetamine;
    5.2 Olustvere koolimaja teema.
6. Volikogu eelnõud:
    6.1 valla 2020. a eelarve eelnõu;
    6.2 1-4/233 Pilistvere Rahvamaja põhimääruse eelnõu muudatus;
    6.3 1-4/241 Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks tarbeauto;
    6.4 1-4/242 SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskuse põhikiri;
    6.5 1-4/243 Kõpu Hooldekodu põhimäärus;
    6.6 1-4/244 Pilistvere Hooldekodu põhimäärus;
    6.7 1-4/245 Võhma Päevakeskuse põhimäärus;
    6.8 1-4/247 Asustusjaotuse muutmise menetluse algatamine;
    6.9 1-4/246 Seisukoha andmine Osaühing Paala Kaasiku suurfarmi keskkonnakompleksloa nr KKL/318123 muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta;
    6.10 1-4/248 Huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi kasutamise kord;
    6.11 1-4/251 Riigi Tugiteenuste Keskuse 11.07.2019 otsuse nr 11.6-8/0284 "Põhja-Sakala Vallavalitsuse taotluse vastavaks tunnistamine ja rahuldamine" muutmine;
    6.12 1-4/250 Isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise kulude hüvitamine;
    6.13 1-4/249 Loa andmine riigihanke korraldamiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks Kõpu projekteerimine;
    6.14 1-4/252 Haridusvaldkonna arengukava 2020–2025.

(tagasi üles)

5. VEEBRUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 kasutusteatise väljastamine;
    1.2 kasutusloa väljastamine;
    1.3 ehitusloa väljastamine.
2. Haridus, kultuur, mittetulunduslik tegevus ja sport:
    2.1 bussitranspordi ümberkorraldamine:
          2.1.1 Tässa bussipeatuse ümberkorralduse ettepanek;
          2.1.2 taotlus maakonnaliini nr 48 pikendamiseks;
    2.2 taotlus ratsakooli osalustasu toetamiseks.
3. Keskkond, maa, majandus ja planeeringud:
    3.1 aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel;
    3.2 isikliku kasutusõiguse seadmine;
    3.3 info 2020. a hajaasustuse programmi rakendamisest;
    3.4 Papioru maastikukaitseala tulevik.
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 koduteenuse määramine;
    4.2 sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestamine;
    4.3 volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
5. Vallavalitsuse tegevus:
    5.1 sotsiaaltöö preemiate määramise komisjoni moodustamine;
    5.2 8-5/190 Taotlus esindaja määramiseks perearsti konkursi komisjoni;
    5.3 ettepanek eelarve muutmiseks;
    5.4 ettepanek eelarve ridade suurendamiseks;
    5.5 aktsiaseltsi Suure-Jaani Haldus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine;
    5.6 info uutele ametikohtadele konkursi välja kuulutamisest.

(tagasi üles)

29. JAANUAR

1. Vallavalitsuse tegevus:
    1.1 12-13/116 Tervisekoja ettepanek;
    1.2 2-6/143 Tervisekoja ettepanek.
    1.3 avalduse esitamine pärimismenetluse algatamiseks.
    1.4 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 22.01.2020 korralduse nr 40 muutmine.
2. Ehitusteemad:
    2.1 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 18. detsembri 2018 korralduse nr 892 ja 9. oktoobri 2019 korralduse nr 583 muutmine.
3. Haridus, kultuur, mittetulunduslik tegevus ja sport:
    3.1 tänukirja andmine.
4. Keskkond, maa, majandus ja planeeringud:
    4.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
5. Sotsiaalteemad:
    5.1 Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine;
    5.2 koduteenuse lõpetamine;
    5.3 võlanõustamisteenusele suunamine.
6. Volikogu eelnõud:
    6.1 Valla 2020. a eelarve eelnõu muudatusettepanekud:
          6.1.1 12-13/149 Taotlus 2020. a eelarve osas;
          6.1.2 2020. a eelarve muudatusettepanekud;
    6.2 1-4/240 Põhja-Sakala Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaani kinnitamine;
    6.3 1-4/239 Põhja-Sakala Vallavolikogu 30.11.2017. a määruse nr 1 „Hüvitise, töötasu ja tasu määramine" muutmine.

(tagasi üles)

22. JAANUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 projekteerimistingimuste väljastamine;
    1.2 ehitusloa väljastamine;
    1.3 ehitusteatise väljastamine;
    1.4 kasutusloa väljastamine.
2. Haridus, kultuur, mittetulunduslik tegevus ja sport:
    2.1 valla munitsipaallasteaedade õpetajate puhkuse pikendamise kooskõlastamise eelnõu, sh
          10-4/1785 Lasteaiaõpetajate puhkuse kestvuse muutmine;
          10-4/1793 Pöördumine puhkuse ühtlustamiseks;
    2.2 valla noorsootöötajate puhkuse pikendamise kooskõlastamine, sh
          10-4/1911 Pöördumine puhkuse pikendamiseks;
    2.3 Põhja-Sakala valla 2019. aasta kultuuripreemiate määramine.
3. Keskkond, maa, majandus ja planeeringud:
    3.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    3.2 taotlus teelõigu parandamiseks;
    3.3 2019. a lootusetute nõuete bilansist väljakandmine.
4. Rahataotlused:
    4.1 Võhma Kooli taotlus raha eraldamiseks.
5. Sotsiaalteemad:
    5.1 koduteenuse lõpetamine;
    5.2 koduteenuse osutamine.
6. Vallavalitsuse tegevus:
    6.1 Kõo raamatukogu taotlus rendihinna kehtestamiseks;
    6.2 Suure-Jaani Tervisekoja ettepanek;
    6.3 Suure-Jaani Tervisekoja taotlus hinnakirja muutmiseks.

(tagasi üles)

15. JAANUAR

1. Haridus, kultuur, mittetulunduslik tegevus ja sport:
    1.1 Põhja-Sakala valla huvihariduse ja -tegevuse kava 2020;
    1.2 2019. aasta kultuuripreemiate määramise komisjoni nimetamine;
    1.3 2019. aasta spordipreemiate määramise komisjoni nimetamine.
2. Keskkond, maa, majandus ja planeeringud:
    2.1 väikehanke "Sürgavere spordihoone väljaehitamata osa projekteerimistööd" otsused;
    2.2 enampakkumise korraldamine Suure-Jaani Tööstusala tootmis- ja ärimaa katastriüksustele hoonestusõiguse seadmiseks.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
4. Vallavalitsuse tegevus:
    4.1 1-9/19 Revisjonikomisjoni akt nr 4 ja vastus;
    4.2 1-9/20 Revisjonikomisjoni akt nr 5 ja vastus.
5. Volikogu eelnõud:
    5.1 1-4/228 Andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise ülesande delegeerimine;
    5.2 1-4/230 Valla arengukava tegevuskava 2020;
    5.3 1-4/203 Suure-Jaani Kooli arengukava 2020–2023, parandustega;
    5.4 1-4/229 Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta talihoolduse teostamise kord;
    5.5 Arutelu asustusjaotuse muutmise algatamise vajalikkusest;
    5.6 1-4/231 Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kehtestamine.

(tagasi üles)

8. JAANUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 projekteerimistingimuste määramine;
    1.2 ehitusloa väljastamine.
2. Haridus, kultuur, mittetulunduslik tegevus ja sport:
    2.1 avaliku ürituse pidamisega nõustumine;
    2.2 lasteaiaõpetaja töötasu alammäär;
    2.3 ettepanek Lahmuse Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamiseks;
    2.4 info huvihariduse ja huvitegevuse rahastamisest.
3. Keskkond, maa, majandus ja planeeringud:
    3.1 Väikehanke "Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2020–2032" (viitenumber 217118) otsuste kinnitamine;
    3.2 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    3.3 puurkaevu asukoha kooskõlastamine;
    3.4 detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud arvamuste osas seisukoha võtmine;
    3.5 rendileping Kõo teenuskeskuse ruumi rendile andmiseks;
    3.6 aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel;
    3.7 ettepanek bussiliini muutmiseks.
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 koduteenuse osutamine;
    4.2 eluruumi kohandamise toetamine.
5. Vallavalitsuse tegevus:
    5.1 taotlus alaeelarve muutmiseks;
          5.1.1 12-13/1929 Suure-Jaani Kool;
          5.1.2 12-13/1925 Võhma lasteaed Mänguveski;
    5.2  2-6/1936 Taotlus struktuuri muutmiseks Suure-Jaani noortekeskus.
6. Volikogu eelnõud:
    6.1 Kultuurimajade põhimäärused;
    6.2 Suure-Jaani Kooli arengukava 2020–2023.

(tagasi üles)