Istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung on kolmapäeval, 19. veebruaril kell 15.00 Põhja-Sakala vallamajas (Lembitu pst 42, Suure-Jaani) vallavanema kabinetis.

Päevakorraprojekt:

1. Ehitusteemad:
    1.1 projekteerimistingimuste määramine;
    1.2 ehitusloa väljastamine.
2. Haridus, kultuur, mittetulunduslik tegevus ja sport:
    2.1 haridusvaldkonna arengukava avalikustamine;
    2.2 Põhja-Sakala valla rahvaraamatukogude nõukogu moodustamine.
3. Keskkond, maa, majandus ja planeeringud:
    3.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    3.2 nõusoleku andmine metsamaa raadamiseks;
    3.3 enampakkumiste tulemuse kinnitamine.

4. Sotsiaalteemad:
    4.1 hoolduse seadmine ja hooldjatoetuse maksmine;
    4.2 
eestkoste seadmine;
    4.3 puudega inimese eluruumi kohandamine.
5. Vallavalitsuse tegevus:

    5.1 Põhja-Sakala valla 2019. aasta sotsiaaltööpreemiate määramine.
6. Volikogu eelnõud:
    6.1 1-4/212 Põhja-Sakala valla 2020. a eelarve;
    6.2 1-4/252 Põhja-Sakala valla haridusvaldkonna arengukava 2020-2025;
    6.3 1-4/253 MTÜ-s Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus liikmelisuse jätkamine;
    6.4 1-4/254 Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra muutmine;
    6.5 1-4/255 Põhja-Sakala Vallavolikogu 19.12.2019 otsuse nr 166 „Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra alusel 2020. aastal määratavate preemiate suurus" muutmine;
    6.6 1-4/256 Põhja-Sakala Vallavolikogu 28.11.2019 otsuse nr 157 „Suure-Jaani Tööstusala tootmis- ja ärimaa katastriüksustele hoonestusõiguse seadmine" kehtetuks tunnistamine ja Suure-Jaani Tööstusala tootmis- ja ärimaa katastriüksustele hoonestusõiguse seadmine.

Vallavalitsuse 2020. aasta istungite päevakorrad

JAAN VEEBR MÄRTS APRILL MAI JUUNI JUULI AUG SEPT OKT NOV DETS
8. 5.                    
15. 12.                    
22. 19.                    
29.                      

 

12. VEEBRUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1  kasutusteatise väljastamine.
2. Haridus, kultuur, mittetulunduslik tegevus ja sport:
    2.1 ettepanek Põhja-Sakala valla 2019. a spordipreemiate määramiseks;
    2.2 avaliku ürituse pidamisega nõustumine;
    2.3 nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks;
    2.4 ettepanek sporditoetuse maksmiseks;
    2.5 Põhja-Sakala valla lasteaedade sulgemine suveperioodil.
3. Keskkond, maa, majandus ja planeeringud:
    3.1 riigihanke "Pilistvere Hooldekodu ehitustööd" (viitenumber 217483) otsuste kinnitamine;
    3.2 aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 eluruumi üürilepingu pikendamine;
    4.2 eestkostetava raha kasutamine.
5. Vallavalitsuse tegevus:
    5.1 SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme nimetamine;
    5.2 Olustvere koolimaja teema.
6. Volikogu eelnõud:
    6.1 valla 2020. a eelarve eelnõu;
    6.2 1-4/233 Pilistvere Rahvamaja põhimääruse eelnõu muudatus;
    6.3 1-4/241 Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks tarbeauto;
    6.4 1-4/242 SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskuse põhikiri;
    6.5 1-4/243 Kõpu Hooldekodu põhimäärus;
    6.6 1-4/244 Pilistvere Hooldekodu põhimäärus;
    6.7 1-4/245 Võhma Päevakeskuse põhimäärus;
    6.8 1-4/247 Asustusjaotuse muutmise menetluse algatamine;
    6.9 1-4/246 Seisukoha andmine Osaühing Paala Kaasiku suurfarmi keskkonnakompleksloa nr KKL/318123 muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta;
    6.10 1-4/248 Huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi kasutamise kord;
    6.11 1-4/251 Riigi Tugiteenuste Keskuse 11.07.2019 otsuse nr 11.6-8/0284 "Põhja-Sakala Vallavalitsuse taotluse vastavaks tunnistamine ja rahuldamine" muutmine;
    6.12 1-4/250 Isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise kulude hüvitamine;
    6.13 1-4/249 Loa andmine riigihanke korraldamiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks Kõpu projekteerimine;
    6.14 1-4/252 Haridusvaldkonna arengukava 2020–2025.

(tagasi üles)

5. VEEBRUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 kasutusteatise väljastamine;
    1.2 kasutusloa väljastamine;
    1.3 ehitusloa väljastamine.
2. Haridus, kultuur, mittetulunduslik tegevus ja sport:
    2.1 bussitranspordi ümberkorraldamine:
          2.1.1 Tässa bussipeatuse ümberkorralduse ettepanek;
          2.1.2 taotlus maakonnaliini nr 48 pikendamiseks;
    2.2 taotlus ratsakooli osalustasu toetamiseks.
3. Keskkond, maa, majandus ja planeeringud:
    3.1 aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel;
    3.2 isikliku kasutusõiguse seadmine;
    3.3 info 2020. a hajaasustuse programmi rakendamisest;
    3.4 Papioru maastikukaitseala tulevik.
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 koduteenuse määramine;
    4.2 sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestamine;
    4.3 volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
5. Vallavalitsuse tegevus:
    5.1 sotsiaaltöö preemiate määramise komisjoni moodustamine;
    5.2 8-5/190 Taotlus esindaja määramiseks perearsti konkursi komisjoni;
    5.3 ettepanek eelarve muutmiseks;
    5.4 ettepanek eelarve ridade suurendamiseks;
    5.5 aktsiaseltsi Suure-Jaani Haldus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine;
    5.6 info uutele ametikohtadele konkursi välja kuulutamisest.

(tagasi üles)

29. JAANUAR

1. Vallavalitsuse tegevus:
    1.1 12-13/116 Tervisekoja ettepanek;
    1.2 2-6/143 Tervisekoja ettepanek.
    1.3 avalduse esitamine pärimismenetluse algatamiseks.
    1.4 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 22.01.2020 korralduse nr 40 muutmine.
2. Ehitusteemad:
    2.1 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 18. detsembri 2018 korralduse nr 892 ja 9. oktoobri 2019 korralduse nr 583 muutmine.
3. Haridus, kultuur, mittetulunduslik tegevus ja sport:
    3.1 tänukirja andmine.
4. Keskkond, maa, majandus ja planeeringud:
    4.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
5. Sotsiaalteemad:
    5.1 Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine;
    5.2 koduteenuse lõpetamine;
    5.3 võlanõustamisteenusele suunamine.
6. Volikogu eelnõud:
    6.1 Valla 2020. a eelarve eelnõu muudatusettepanekud:
          6.1.1 12-13/149 Taotlus 2020. a eelarve osas;
          6.1.2 2020. a eelarve muudatusettepanekud;
    6.2 1-4/240 Põhja-Sakala Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaani kinnitamine;
    6.3 1-4/239 Põhja-Sakala Vallavolikogu 30.11.2017. a määruse nr 1 „Hüvitise, töötasu ja tasu määramine" muutmine.

(tagasi üles)

22. JAANUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 projekteerimistingimuste väljastamine;
    1.2 ehitusloa väljastamine;
    1.3 ehitusteatise väljastamine;
    1.4 kasutusloa väljastamine.
2. Haridus, kultuur, mittetulunduslik tegevus ja sport:
    2.1 valla munitsipaallasteaedade õpetajate puhkuse pikendamise kooskõlastamise eelnõu, sh
          10-4/1785 Lasteaiaõpetajate puhkuse kestvuse muutmine;
          10-4/1793 Pöördumine puhkuse ühtlustamiseks;
    2.2 valla noorsootöötajate puhkuse pikendamise kooskõlastamine, sh
          10-4/1911 Pöördumine puhkuse pikendamiseks;
    2.3 Põhja-Sakala valla 2019. aasta kultuuripreemiate määramine.
3. Keskkond, maa, majandus ja planeeringud:
    3.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    3.2 taotlus teelõigu parandamiseks;
    3.3 2019. a lootusetute nõuete bilansist väljakandmine.
4. Rahataotlused:
    4.1 Võhma Kooli taotlus raha eraldamiseks.
5. Sotsiaalteemad:
    5.1 koduteenuse lõpetamine;
    5.2 koduteenuse osutamine.
6. Vallavalitsuse tegevus:
    6.1 Kõo raamatukogu taotlus rendihinna kehtestamiseks;
    6.2 Suure-Jaani Tervisekoja ettepanek;
    6.3 Suure-Jaani Tervisekoja taotlus hinnakirja muutmiseks.

(tagasi üles)

15. JAANUAR

1. Haridus, kultuur, mittetulunduslik tegevus ja sport:
    1.1 Põhja-Sakala valla huvihariduse ja -tegevuse kava 2020;
    1.2 2019. aasta kultuuripreemiate määramise komisjoni nimetamine;
    1.3 2019. aasta spordipreemiate määramise komisjoni nimetamine.
2. Keskkond, maa, majandus ja planeeringud:
    2.1 väikehanke "Sürgavere spordihoone väljaehitamata osa projekteerimistööd" otsused;
    2.2 enampakkumise korraldamine Suure-Jaani Tööstusala tootmis- ja ärimaa katastriüksustele hoonestusõiguse seadmiseks.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
4. Vallavalitsuse tegevus:
    4.1 1-9/19 Revisjonikomisjoni akt nr 4 ja vastus;
    4.2 1-9/20 Revisjonikomisjoni akt nr 5 ja vastus.
5. Volikogu eelnõud:
    5.1 1-4/228 Andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise ülesande delegeerimine;
    5.2 1-4/230 Valla arengukava tegevuskava 2020;
    5.3 1-4/203 Suure-Jaani Kooli arengukava 2020–2023, parandustega;
    5.4 1-4/229 Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta talihoolduse teostamise kord;
    5.5 Arutelu asustusjaotuse muutmise algatamise vajalikkusest;
    5.6 1-4/231 Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kehtestamine.

(tagasi üles)

8. JAANUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 projekteerimistingimuste määramine;
    1.2 ehitusloa väljastamine.
2. Haridus, kultuur, mittetulunduslik tegevus ja sport:
    2.1 avaliku ürituse pidamisega nõustumine;
    2.2 lasteaiaõpetaja töötasu alammäär;
    2.3 ettepanek Lahmuse Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamiseks;
    2.4 info huvihariduse ja huvitegevuse rahastamisest.
3. Keskkond, maa, majandus ja planeeringud:
    3.1 Väikehanke "Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2020–2032" (viitenumber 217118) otsuste kinnitamine;
    3.2 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    3.3 puurkaevu asukoha kooskõlastamine;
    3.4 detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud arvamuste osas seisukoha võtmine;
    3.5 rendileping Kõo teenuskeskuse ruumi rendile andmiseks;
    3.6 aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel;
    3.7 ettepanek bussiliini muutmiseks.
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 koduteenuse osutamine;
    4.2 eluruumi kohandamise toetamine.
5. Vallavalitsuse tegevus:
    5.1 taotlus alaeelarve muutmiseks;
          5.1.1 12-13/1929 Suure-Jaani Kool;
          5.1.2 12-13/1925 Võhma lasteaed Mänguveski;
    5.2  2-6/1936 Taotlus struktuuri muutmiseks Suure-Jaani noortekeskus.
6. Volikogu eelnõud:
    6.1 Kultuurimajade põhimäärused;
    6.2 Suure-Jaani Kooli arengukava 2020–2023.

(tagasi üles)