Vabad töökohad

Põhja-Sakala Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

 KORRAKAITSEAMETNIKU ametikohale

 KOMMUNIKATSIOONISPETSIALISTI ametikohale

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 13. novembril 2020 Põhja-Sakala Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandi maakond või e-posti aadressil info@pohja-sakala.ee.
 

KORRAKAITSEAMETNIK

Ametikoha eesmärgiks on Põhja-Sakala valla haldusterritooriumil järelevalve teostamine, väärtegude toimepanijate väljaselgitamine ja menetlemine ning osalemine avaliku korra tagamisel.

Peamised ülesanded:

 • teostab järelevalvet seaduse alusel kohalikule omavalitsusele antud pädevuse piires;
 • teostab järelevalvet kohaliku omavalitsuse poolt vastuvõetud eeskirjade/õigusaktide täitmise üle;
 • selgitab välja väärtegude toimepanijad;
 • registreerib dokumendiregistris väärteo toimepanemise kohta laekunud teabe (avaldused, kaebused, vms);
 • laekunud teabes (avaldused, kaebused, vms) toodud asjaolude kontrollimise järel väärteo koosseisu ilmnemisel alustab väärteomenetlust või pädevuse puudumisel edastab materjalid pädevale kohtuvälisele menetlejale;
 • koostab ja allkirjastab oma teenistusvaldkonnas vastused saabunud kirjadele, kaebustele ja avaldustele ning kooskõlastab dokumente;
 • peab väärteomenetluse portaali ja teeb oma pädevuse piires väärteomenetluse alaseid kandeid;
 • väljastab väärteoteate esitajale väärteomenetluse alustamise või alustamata jätmise teate või teate materjalide edastamise kohta pädevale kohtuvälisele menetlejale vastavalt seaduses sätestatud nõuetele ja tähtaegadele;
 • teeb väärteoasjades otsused;
 • koostab ettekirjutusi ja rakendab sunniraha seaduses sätestatud alustel ja korras;
 • osaleb avaliku korra tagamisel;
 • ilutulestiku lubade menetlemine;
 • valla territooriumil avalike ürituste liikluskorralduse korraldamine (sealhulgas liikluskorralduse skeemide kooskõlastamine);
 • korraldab kriisikomisjoni tööd ja reguleerib kriisi ennetustööd;
 • teeb koostööd Põhja-Sakala vallavalitsuse struktuuriüksustega ning teiste ametiasutustega oma valdkonda kuuluvate küsimuste lahendamiseks;
 • valmistab ette ametiülesannetega seotud valdkondlikud volikogu ja valitsuse õigusaktide eelnõud;
 • nõustab vallaelanikke oma pädevuse piires.

Nõuded kandidaadile:

 • lõpetatud kutseõpe keskhariduse baasil politsei erialal või valdkondlik kõrgharidus;
 • eesti keele suuline ja kirjalik valdamine kõrgtasemel;
 • hea suhtlemisoskus;
 • tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus;
 • tööks vajalike õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb:

 • varasem erialane töökogemus;
 • hea suhtlemis- ja argumenteerimisoskus, analüüsivõime.

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd;
 • konkurentsivõimelist palka;
 • erialast täiendkoolitust;
 • toetavat ja sõbralikku meeskonda.

Töö asukoht: Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Eeldatav tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Töösuhte vorm ja kestus: ametnik, tähtajatu
Tööaeg: täistööaeg

(tagasi üles)
 

KOMMUNIKATSIOONISPETSIALIST

Ametikoha eesmärgiks on valla sise- ja väliskommunikatsiooni korraldamine.

Peamised ülesanded:

 • planeerib, juhib ja viib ellu valla sise- ja väliskommunikatsiooni;
 • planeerib ja korraldab valla mainet kujundavaid tegevusi ning osaleb nende elluviimisel;
 • haldab ja arendab valla kodulehte ja sotsiaalmeediat;
 • koostab valla kutsed, plakatid, infolehed-voldikud või muud trükised, kujundab ja avaldab need;
 • koordineerib vallavalitsuse kommunikatsiooni strateegilist planeerimist, sh kommunikatsiooniplaanide koostamist ja kommunikatsioonitegevuste elluviimist;
 • korraldab vallavalitsuse istungite kommunikatsiooni;
 • koostab pressiteateid ja edastab need meediakanalitele;
 • vastab meediapäringutele, reageerib meedias ilmunud eksitavale või valeinfole, vajadusel koostab vastulauseid ning korraldab arvamusartiklite kirjutamist;
 • jälgib ja analüüsib valda ja vallavalitsust puudutavat meediakajastust ning vajadusel informeerib sellest vallavalitsuse liikmeid ja teenistujaid;
 • juhib, koordineerib ja arendab valla kriisikommunikatsiooni;
 • osaleb vallavalitsuse ja vallavolikogu istungitel;
 • täidab ilma erikorralduseta ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust või töö üldisest käigust;
 • täidab vallavanema korraldusel ühekordseid ülesandeid.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus, soovituslikult erialane;
 • eesti keele suuline ja kirjalik valdamine kõrgtasemel;
 • hea suhtlemisoskus;
 • tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus;
 • tööks vajalike õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb:

 • varasem erialane töökogemus;
 • hea suhtlemis- ja argumenteerimisoskus, analüüsivõime.

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd;
 • konkurentsivõimelist palka;
 • erialast täiendkoolitust;
 • toetavat ja sõbralikku meeskonda.

Töö asukoht: Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Eeldatav tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Töösuhte vorm ja kestus: töötaja, tähtajatu
Tööaeg: täistööaeg

(tagasi üles)