Eeskirjad ja korrad

10/5/21

Rahandus

Põhja-Sakala valla raamatupidamise sise-eeskiri ja selle lisad

Majandus

Maamaksumäär

Põhja-Sakala valla hankekord

Sotsiaal ja tervishoid

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord

Üldhooldusteenuse osutamise korraldamise ja tasu maksmise kord

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise ja rahastamise kord 

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise ja maksmise kord

Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise ja rahastamise kord

Põhja-Sakala vallas koduteenuse eest võetav tasu

Haridus ja kultuur

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Põhja-Sakala valla kultuuriürituste piletimajanduse korraldamise eeskiri

Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Põhja-Sakala valla huviharidusteenuse ostmise kord

Põhja-Sakala vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord

Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra alusel määratavate preemiate suurus

Põhja-Sakala valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Lapsehoiu- ja eralasteaiateenuse toetamise kord

Õpilase koolitranspordiks isikliku transpordi kasutamise kulu hüvitamise tingimused ja kord

Põhja-Sakala valla aleviku-, küla- ja linnavanema statuut

Sport ja noorsootöö

Põhja-Sakala valla eelarvest noorte sporditegevuse toetamise kord

Huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi kasutamise kord

Keskkond

Raieloa väljaandmise tingimused ja kord

Põhja-Sakala valla teedel tolmutõrje läbiviimise kord

Põhja-Sakala valla heakorraeeskiri

Põhja-Sakala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Põhja-Sakala valla jäätmehoolduseeskiri

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta talihoolduse teostamise kord

Valitsemine

Põhja-Sakala valla põhimäärus

Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord

Põhja-Sakala valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord

Põhja-Sakala Vallavolikogu töökord

Põhja-Sakala Vallavalitsuse töökord

Hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmise kord