Eeskirjad ja korrad

6/29/22

Rahandus

Põhja-Sakala valla raamatupidamise sise-eeskiri ja selle lisad

Majandus

Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord

Maamaksumäär

Põhja-Sakala valla hankekord

Põhja-Sakala valla teedel tolmutõrje läbiviimise kord

Põhja-Sakala valla teehoiukava 2019–2022+

Õpilase koolitranspordiks isikliku transpordi kasutamise kulu hüvitamise tingimused ja kord

Sotsiaal ja tervishoid

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise ja rahastamise kord 

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise ja maksmise kord

Põhja-Sakala vallas koduteenuse eest võetav tasu

Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise ja rahastamise kord

Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord

Üldhooldusteenuse osutamise korraldamise ja tasu maksmise kord

Haridus ja kultuur

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Lapsehoiu- ja eralasteaiateenuse toetamise kord

Põhja-Sakala valla kultuuriürituste piletimajanduse korraldamise eeskiri

Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Põhja-Sakala valla huviharidusteenuse ostmise kord

Põhja-Sakala vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord

Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra alusel määratavate preemiate suurus

Põhja-Sakala valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Põhja-Sakala valla aleviku-, küla- ja linnavanema statuut

Sport ja noorsootöö

Huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi kasutamise kord

Põhja-Sakala valla eelarvest noorte sporditegevuse toetamise kord

Keskkond

Põhja-Sakala valla heakorraeeskiri

Põhja-Sakala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Põhja-Sakala valla jäätmehoolduseeskiri

Raieloa väljaandmise tingimused ja kord

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Valitsemine

Põhja-Sakala valla põhimäärus

Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord

Põhja-Sakala valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord

Põhja-Sakala Vallavolikogu töökord

Põhja-Sakala Vallavalitsuse töökord

Põhja-Sakala Vallavalitsuse põhimäärus

Hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmise kord

Koolide ja lasteaedade töötajate struktuuri ja koosseisu kinnitamise kord