« Back

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istungil 12.10.2021 otsustati:

Sotsiaalküsimustes:

 1. Määrata raske puudega isikule hooldaja ja tasuda hooldamise eest hooldajatoetust;
 2. Määrata sügava puudega isikule uus hooldaja ja tasuda hooldamise eest hooldajatoetust;
 3. Maksta igakuuliselt üldhooldusteenusel viibiva isiku hoolduskulude puudujääv osa;
 4. Pikendada vältimatu sotsiaalabi korras kahele isikule sotsiaaleluruumi tähtajalist üürilepingut;
 5. Esitada kohtule avaldus esialgse õiguskaitse korras isiku üle eestkoste seadmiseks.

Haridus-, spordi- ja kultuuriküsimustes:

 1. Maksta eelarve tegevusrealt Seltsitegevus MTÜ-le Koskvere Maanaise Selts Kohaliku Omaalgatuse Programmi projekti „Köögiinventar nr 2" kaasfinantseeringuks 268,56 eurot;
 2. Kinnitada Kirivere Kooli hoolekogu koosseis;
 3. Kinnitada Olustvere lasteaia Piilu hoolekogu koosseis;
 4. Kinnitada Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoolekogu koosseis.

Majandusküsimustes:

 1. Kiita heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamiseks projekti aruanne koos täitmise eelarvega;
 2. Pikendada 2021. aasta hajaasustuse programmist kanalisatsiooni rajamise projekti tingimuste täitmise tähtaega kahel toetuse saajal kahe kuu võrra ja ühel toetuse saajal ühe kuu võrra;
 3. Kooskõlastada puurkaevu rajamise asukoht Kerita küla, Kereme;
 4. Lükata kõik riigihankes „Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoone laiendamise ehitustööd" esitatud pakkumused tagasi, kuna need ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust;
 5. Korraldada lihthange „Põhja-Sakala valla avaliku bussiliiniveo teenus 2021-2022" ja moodustada hankemenetluse toimingute läbiviimiseks komisjon;
 6. Anda Võhma linnas Niidu-Madise kinnistule üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused;
 7. Anda Tällevere külas Tolli kinnistule päikesepargi püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused;
 8. Nõustuda Arussaare külas asuva Nurme kinnistu katastriüksuse jagamisega ja määrata selle jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed;
 9. Nõustuda Suure-Jaani linnas asuva Ruusi tee 4 kinnistu katastriüksuse jagamisega ja määrata jagamisel moodustatud uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed;
 10. Väljastada:
  1. ehitusluba Vastemõisa külas Vastemõisa rahvamaja kinnistule ajutise moodullasteaia püstitamiseks;
  2. ehitusluba Suure-Jaani linnas Ringpuiestee 8b kinnistule üksikelamu ehitamiseks;
  3. ehitusluba Võivaku külas Kaseoja kinnistule puurkaevu rajamiseks;
  4. ehitusluba Epra külas Valguse kinnistule saun-väliköögi püstitamiseks;
  5. kasutusluba Tällevere külas Suure-Jaani alajaama kinnistul asuva Suure-Jaani alajaama 15kV jaotusseadme hoone kasutusele võtmiseks;
  6. osakasutusluba Vihi külas Vanaõue kinnistul laiendatud puhkekeskuse peahoone laienduse osa ruumide kasutusele võtmiseks.

Lisaks:

 • Anti ülevaade valla 2022. aasta eelarve projekti eelnõu koostamiseks kulude piirsummade määramisest.