« Back

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istungil 29.11.2021 otsustati:

Sotsiaalküsimustes:

 1. Määrata kahele isikule hooldaja ja maksta hooldajale hooldamise eest hooldajatoetust;
 2. Volitada sotsiaaltööspetsialisti tegema toiminguid eestkostetava nimel.

Majandusküsimustes:

 1. Määrata 19 katastriüksusele lähiaadressid ja maa kasutamise sihtotstarbed;
 2. Nõustuda Loopre külas asuva Kerdo kinnistu jagamisega ning määrata jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve;
 3. Anda Sandra külas Karuskose kinnistule koolituskeskuse püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused;
 4. Määrata hoonestusõiguse seadmiseks tähtajaga 50 aastat riigimaale ehitise teenindamiseks vajalik maa: maaüksuse nimi – Väike-Põldmaa, pindala 13 787 m2, sihtotstarve – tootmismaa 100% ja maksustamishind 4610 eurot;
 5. Kinnitada Suure-Jaani Tööstusala tootmis- ja ärimaa katastriüksustele hoonestusõiguse seadmiseks läbi viidud avaliku elektroonilise enampakkumise tulemused ja tunnistada enampakkumise võitjad; seada katastriüksustele hoonestusõigus enampakkumise võitjate kasuks: 1) Nigula tn 10 – UpHouses OÜ (reg-kood 16077097) aastatasuga 1575 eurot; 2) Nigula tn 13 – Skandar OÜ (reg-kood 12664219) aastatasuga 1520 eurot;
 6. Väljastada:
                 a) ehitusteatis Võhma linnas Veski tn 9 kinnistul asuva 60 korteriga elamu ümberehitamiseks;
                 b) ehitusteatis Navesti külas Navesti tee 7 kinnistul asuva Navesti tee 7 veetorustiku, Navesti tee 9 kinnistul asuva Navesti tee 9 veetorustiku ja Navesti tee 11 kinnistul asuva Navesti tee 11 veetorustiku rekonstrueerimiseks;
                 c) ehitusluba Navesti külas Metsa tee, Navesti tee, Navesti tee 11, Navesti tee 13 ja Pargi tee kinnistutel Navesti küla ÜVK veetorustiku rajamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Rahandusküsimustes:

 1. Kinnitada haridusasutuste õppekoha arvestuslik maksumus 2022. aastal.

Muudes küsimustes: 

 1. Anda nõusolek avaliku ürituse „Jõulukuuskede ühispõletamine" pidamiseks.

Lisaks:

 • Anti ülevaade valla hariduselust;
 • Otsustati lõpetada vallavalitsuse ajutise komisjoni moodustamise eelnõu I lugemine ning teha Kadri Linderile ülesandeks komplekteerida komisjon ja ette valmistada uus eelnõu.