« Back

Põhja-Sakala vallavalitsuse 21.06.2022 istungil otsustati:

Majandusküsimustes:

 1. Anda nõusolek tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Suure-Jaani linnas Nigula tn 7, Nigula tn 9 ja Nigula tänaval tehnorajatise ehitamiseks ja majandamiseks.
 2. Väljastada kasutusluba Kõpu alevikus Tipu tn 1 kinnistul külastuskeskuse kasutusele võtmiseks.
 3. Väljastada kasutusluba Riiassaare külas Kiimassaare kinnistule püstitatud päikeseelektrijaama kasutusele võtmiseks.
 4. Riigihankel "Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoone laiendus" (viitenumber 250351) tunnistada edukaks Proland Ehitus OÜ poolt esitatud pakkumus maksumusega 257 847,24 eurot.
 5. Kiita heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti „Kanalisatsioonisüsteemid Alt-Tiitsu" aruanne koos täitmise eelarvega.
 6. Kiita heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti „Nõmme talu kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamine" aruanne koos täitmise eelarvega.
 7. Kiita heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti „Lillemetsa kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine" aruanne koos täitmise eelarvega.

Rahandusküsimustes:

 1. Kiita heaks ja esitada Põhja-Sakala valla 2021. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne volikogule kinnitamiseks.
 2. Kinnitati aktsiaseltside Suure-Jaani Haldus ja  Võhma ELKO 2021. majandusaasta aruanded.
 3. Saata volikogusse otsuse eelnõu „Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra alusel määratavate preemiate suurus".
 4. Muuta ajalehe Leole hinnakirja ja kehtestada ühe A3 lehekülje reklaami hinnaks 800 eurot ning tühistada kolm kuud enne valimisi valimisreklaami avaldamise keeld.
 5. Lisada Sürgavere spordihoone hinnakirja Ukraina täisealise sõjapõgeniku majutuse hind 4 eurot/öö.

Haridus-, spordi- ja kultuuriküsimustes:

 1. Anti nõusolek avaliku ürituse teates esitatud tingimustel avalike ürituste pidamiseks:
  1.1. Võhma linna päevad ja Kesk-Eesti laat 2022  08.07.2022 kell 9 – 10.07.2022 kell 2;
  Avaliku ürituse pidamisega kaasneb õigus tänavate sulgemiseks: 08.07.2022 kell 6–19 ja 09.07.2022 kell 6–19 on suletud liiklus Tallinna tänaval lõigul Jaama tänavast kuni Sepa tänavani, Silla tänaval lõigul Tallinna tänavast kuni Kalevi tänavani, Veski tänaval lõigul Tallinna tänavast kuni Kalevi tänavani ning Kauba tänaval Tallinna tänava ja Kauba tn 5 vahelisel lõigul.
  1.2. Jaanipäeva tähistamine 23. juunil kell 15–17.30 Sürgavere spordihoone esisel platsil ja kruusaaugus.
 2. Maksta tegevusrealt Huviharidus toetust 180 eurot kahe lapse huvitegevusega seotud kulude katteks (osalemine jalgpallitreeningutel).
 3. Maksta tegevusrealt Huviharidus toetust 167 eurot ühe lapse huvitegevusega seotud kulude katteks (jalgpallitreeninguteks vajalik riietus ja jalatsid).
 4. Anda Eesti Veespordialade Koolile nõusolek kahe kujundujumise spordilaagri korraldamiseks Lahmuse koolis: 27.07.–03.08.2022 ja 05.–12.08.2022

Sotsiaalküsimustes:

 1. Tunnistada kehtetuks Põhja-Sakala Vallavalitsuse 20.07.2021 korraldus nr 387 „Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu pikendamine" ning lõpetada korralduse alusel sõlmitud üürileping.
 2. Suurendada alates 1. juunist SA-s Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus ööpäevaringsel üldhooldusteenusel viibiva isiku taskuraha 20 eurole.
 3. Eraldada vältimatu sotsiaalabi korras ühele isikule sotsiaaleluruum Kõos.
 4. Eraldada kahele isikule eluruumi tagamise teenuse raames sotsiaaleluruum Võhmas.