« Back

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istungil 19.01.2021 otsustati:

Sotsiaalküsimustes:

 1. Jätta rahuldamata isikule täiendava sotsiaaltoetuse maksmise taotlus isiku enda palvel;
 2. Lõpetada valla eelarvest kahe isiku ööpäevaringne hooldusteenus ning hoolduskulude puudujääva osa maksmine;
 3. Suunata isik üldhooldusteenusele ning maksta valla eelarvest tema hoolduskulude puudujääv osa;
 4. Lõpetada isikule seatud hooldusteenus ja hooldajatoetuse maksmine.

Haridus- ja kultuuriküsimustes:

 1. Sõlmida noorte huvihariduse toetamise leping ning toetada vallas elavate noorte huvitegevust MTÜ Iluuisutamisklubi Tartu Uisukoolis noore kohta 12 eurot kuus;
 2. Sõlmida noorte huvihariduse toetamise leping ning toetada vallas elava noore huvitegevust Viljandi Laevamudelistide klubi MTÜ-s noore kohta 40 eurot kuus;
 3. Maksta huvihariduse fondist 270 eurot kolme lapse osalemiseks Eesti noorte lauljate konkursi Solistica lõppvõistlusel Kuressaares;
 4. Nimetada Põhja-Sakala valla 2020. aasta kultuuripreemiate määramise komisjoni liikmed;
 5. Korraldada lasteaedade tegutsemine 2021. aasta suveperioodil;
 6. Kinnitada Suure-Jaani Noortekeskuse struktuurimuudatus.

Majandusküsimustes:

 1. Kooskõlastada AS-i Suure-Jaani Haldus tegevuspiirkonna vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnatõus 1. aprillist 2021;
 2. Korraldada lihthange „Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoone laiendamise projekteerimistööd".

Muudes küsimustes:

 1. Kuulutada välja Põhja-Sakala valla meenekonkurss;
 2. Anda nõusolek avaliku ürituse Talvine perespordipäev pidamiseks;
 3. Kuulutada välja konkurss Suure-Jaani Tervisekoja juhataja vabaneva ametikoha täitmiseks.

Lisaks oli arutlusel ettepanek üldplaneeringu menetluse käigus tuuleparkide rajamiseks sobivate alade määramiseks.

 

Istungi ülevaate koostas:
Kati-Kristella Kivisild
Kommunikatsioonispetsialist