Vallavolikogu 2020. aasta istungite päevakorrad

9. jaanuar 27. veebruar 28. aprill 25. juuni 24. september 26. november
30. jaanuar 26. märts 28. mai 27. august 29. oktoober 17. detsember

 

17. DETSEMBER

1. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks seoses Soomaa ühisprojektiga.
2. Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava muutmise heakskiitmine.
3. Olustvere Põhikooli põhimäärus.
4. Olustvere Lasteaia Piilu põhimäärus.
5. Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr" muutmine.
6. Toimetulekutoetuse eluasemekulude piirmäärad 2021.
7. Sotsiaaltoetuste piirmäärad 2021.
8. Põhja-Sakala Vallavalitsuse hallatava asutuse tegevuse lõpetamine.
9. Isikliku kasutusõiguse seadmine.
10. Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra alusel määratavate preemiate suurus.
11. Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni  arendamise kava aastateks 2020–2032.
12. Reservfondist raha eraldamine.
13. Loa andmine laenu võtmiseks.
14. Muu info.

Istungi salvestis

(tagasi üles)

26. NOVEMBER

1. Rahvusvahelise Artur Kapi Ühingu Andekoja projekti tutvustus.
2. Põhja-Sakala valla arengukava aastateks 2020–2025 ja Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia aastateks 2021–2024.
3. Põhja-Sakala valla 2020. aasta lisaeelarve (II) lugemine.
4. Kohanime määramise kord.
5. Põhja-Sakala valla haridusvaldkonna arengukava 2020–2025.
6. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks.
7. Muu info:
    Laekunud ettepanekud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2032 täiendamiseks;
    Mulgi Kultuuri Instituut MTÜ pöördumine;
    Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava.

Istungi salvestis 1. osa

Istungi salvestis 2. osa

(tagasi üles)

29. OKTOOBER

1. Põhja-Sakala valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu ülevaade.
2. Põhja-Sakala valla kohalike teede ja avaliku huviga tervikteede nimekirja kinnitamine (II) lugemine.
3. Põhja-Sakala vallavalitsuse hallatava asutuse struktuuri, koosseisu ja töötasustamise aluste kinnitamise kord.
4. Kinnistu jagamine ja vallavara võõrandamine otsustuskorras.
5. Lahmuse Kooli põhimääruse muutmine.
6. Põhja-Sakala Vallavalitsuse põhimääruse muutmine.
7. Viljandimaa Vabadussõjas langenute mälestussamba taastamise toetamine.
8. Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava.
9. Muu info:
    Volikogu poole pöördumised (märgukiri, pöördumine soojamajanduse arengukava täitmiseks).

Istungi salvestis

(tagasi üles)

24. SEPTEMBER

1. Viljandimaa Vabadussamba taastamisest – Viljandi Linnavolikogu esimees Helir-Valdor Seeder ja Viljandi Linnavolikogu liige ning Viljandi Muuseumi direktor Jaak Pihlak.
2. Põhja-Sakala valla kohalike teede ja avaliku huviga tervikteede nimekirja kinnitamine.
3. Ülevaade valla maadest ja kinnisvarast.
4. Arjadi küla, Papli-1 eluruumi otsustuskorras võõrandamine.
5. Arjadi küla, Papli-6  eluruumi enampakkumise korras võõrandamine.
6. Nõusoleku andmine hanke korraldamiseks ja rahalise kohustuse võtmiseks.
7. Lapsehoiu- ja eralasteaiateenuse toetamise kord.
8. Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr" muutmine.
9. Põhja-Sakala valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine.
10. Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kehtestamine.
11. Põhja-Sakala valla 2020. aasta I lisaeelarve.
12. Määruse kehtetuks tunnistamine.
13. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks.
14. Muu info.

Istungi salvestis

(tagasi üles)

27. AUGUST

1. Põhja-Sakala vallavara valitsemise kord (II) lugemine.
2. Õpilase koolitranspordiks isikliku transpordi kasutamise kulu hüvitamise tingimused ja kord.
3. Peremehetuks ehitiseks tunnistamine.
4. Põhja-Sakala vallale kinnisasja omandamine.
5. Nõusoleku andmine hanke korraldamiseks ja rahalise kohustuse võtmiseks.
6. Toetuse taotlemine ja investeeringute nimekirja kinnitamine.
7. Põhja-Sakala Vallavolikogu revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste kinnitamine.
8. Vallavanema tagasiastumine.
9. Põhja-Sakala vallavanema valimine.
10. Põhja-Sakala valla Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine.
11. Põhja-Sakala Vallavalitsuse liikmete kinnitamine.
12. Vallavalitsuse palgalise liikme ametisse nimetamine.
13. Põhja-Sakala vallavanemale ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele soodustuste määramine.
14. Viljandimaa Omavalitsuste Liitu esindaja ja tema asendaja nimetamine.
15. Eesti Linnade ja Valdade Liitu esindajate nimetamine.
16. Info:
    16.1. Vaie Põhja-Sakala Vallavolikogu 28.05.2020 otsusele nr 192 „Isikliku kasutusõiguse seadmine" selle kehtetuks tunnistamiseks Vaalamäe–Vanamõisa tee number 8700011 (Vastsemõisa küla Raadi, katastritunnus 87001:002:0530) osas;
    16.2. Ettepanek – Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskuse lisahoone;
    16.3. Muu info
            The Tall Ships Races 2021 õpperegati purjeõppel osalemise konkurss.

Istungi salvestis

(tagasi üles)

25. JUUNI

1. Põhja-Sakala Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend.
2. Nõusoleku andmine hanke korraldamiseks ja rahalise kohustuse võtmiseks Kõpu katlamaja.
3. Nõusoleku andmine hanke korraldamiseks ja rahalise kohustuse võtmiseks Arussaare–Võhma kergliiklustee ehitustööd.
4. Maaüksuste ostmine Arussaare–Võhma kergliiklustee.
5. Põhja-Sakala valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine.
6. Põhja-Sakala vallavara valitsemise kord.
7. MTÜ Eriolümpia Eesti Ühendus liikmeks astumine.
8. Põhja-Sakala valla munitsipaalkoolides koolilõuna toetuse kasutamine.
9. Info.

Istungi salvestis

(tagasi üles)

28. MAI

1. Kooli pidaja pädevusse antud küsimuste lahendamise volitamine.
2. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine.
3. Määruse muutmine.
4. Asustusjaotuse muutmise taotlemine.
5. Isikliku kasutusõiguse seadmine.
6. Kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmise volitamine.
7. Määruste kehtetuks tunnistamine.
8. Info:
      Türi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek;
      Viljandi valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek;
      Põhja-Sakala valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek;
      Muu info.

Istungi salvestis

(tagasi üles)

28. APRILL (elektrooniline)

1. Volikogu istungi kinniseks kuulutamine.
2. Volikogu töökorra muutmine.
3. Määruse "Lastevanemate poolt kaetava osa määr" muutmine.
4. Peremehetu ehitise hõivamise algatamine.
5. Katastriüksuse tasuta võõrandamine.
6. Vallavanema asendaja määramine toimingu tegemiseks.
7. Info:
    7.1 Taotlus elamukruntide ostmiseks;
    7.2 Keskkonnaameti taotlus lisateabe saamiseks;
    7.3 Tori valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse materjalid ettepanekute saamiseks;
    7.4 Investeeringute ülevaade.

Istungi salvestis

(tagasi üles)

26. MÄRTS (elektrooniline)

1. Isikliku kasutusõiguse seadmine.

(tagasi üles)

27. VEEBRUAR

1. Põhja-Sakala valla 2020. a eelarve II lugemine ja kehtestamine.
2. Põhja-Sakala Vallavolikogu 30.11.2017. a määruse nr 1 „Hüvitise, töötasu ja tasu määramine" muutmine.
3. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks.
4. Riigi Tugiteenuste Keskuse 11.07.2019 otsuse nr 11.6-8/0284 "Põhja-Sakala Vallavalitsuse taotluse vastavaks tunnistamine ja rahuldamine" muutmine.
5. Loa andmine riigihanke korraldamiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks Kõpu projekteerimine.
6. Isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise kulude hüvitamine.
7. Põhja-Sakala valla arengukava 2020. a tegevuskava kinnitamine.
8. Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta talihoolduse teostamise kord.
9. Lahmuse Kooli põhimääruse muutmine.
10. Valla kultuuriasutuste põhimääruste II lugemine ja kehtestamine:
      10.1 Paala Rahvamaja põhimäärus;
      10.2 Pilistvere Rahvamaja põhimäärus;
      10.3 Suure-Jaani Kultuurimaja põhimäärus;
      10.4 Sürgavere Kultuurimaja põhimäärus;
      10.5 Vastemõisa Rahvamaja põhimäärus;
      10.6 Võhma Vaba Aja Keskuse põhimäärus.
11. Sotsiaalasutuste põhikirja ja -määruste I lugemine ja kehtestamine:
      11.1 SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus põhikiri;
      11.2 Kõpu Hooldekodu põhimäärus;
      11.3 Pilistvere Hooldekodu põhimäärus;
      11.4 Võhma Päevakeskuse põhimäärus.
12. Seisukoha andmine keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta.
13. Asustusjaotuse muutmise menetluse algatamine.
14. MTÜ-s Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus liikmelisuse jätkamine.
15. Huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi kasutamise kord.
16. Põhja-Sakala Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 61 "Põhja-Sakala valla tunustamiste kord" muutmine I lugemine ja kehtestamine.
17. Põhja-Sakala Vallavolikogu 19.12.2019 otsuse nr 166 „Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra alusel 2020. aastal määratavate preemiate suurus" muutmine.
18. Mulgi valla üldplaneeringule ettepanekute tegemine; kiri nr 7-7/134 ja vastuse eelnõu.
19. Info:
      19.1 vallavolikogule saadetud kirjadest (sh nr 1-10/163 ja 1-10/223);
      19.2 vallavanemalt.

Istungi salvestis

(tagasi üles)

30. JAANUAR

1. Põhja-Sakala valla 2020. a eelarve II lugemine.
2. Vallavolikogu piirkondliku arengu komisjoni koosseisu kinnitamine.
3. Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kehtestamine.
4. Põhimääruste I lugemine:
    4.1 Võhma Vaba Aja Keskuse põhimäärus;
    4.2 Paala Rahvamaja põhimäärus;
    4.3 Pilistvere Rahvamaja põhimäärus;
    4.4 Suure-Jaani Kultuurimaja põhimäärus;
    4.5 Sürgavere Kultuurimaja põhimäärus;
    4.6 Vastemõisa Rahvamaja põhimäärus.
5. Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta talihoolduse teostamise kord I lugemine.
6. Andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise ülesande delegeerimine.
7. Põhja-Sakala valla arengukava tegevuskava 2020.
8. Volikogu 2020. a tööplaani kinnitamine.
9. Revisjonikomisjoni 2020. a tööplaan.
10. Info:
    10.1 revisjonikomisjoni aktidest nr 4 ja 5 ning vallavalitsuse vastustest;
    10.2 vallavanemalt;
    10.3 revisjonikomisjoni aruanne 2019. a tehtud tööst.

Istungi salvestis

(tagasi üles)

9. JAANUAR (erakorraline)

1. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine.
2. Põhja-Sakala Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine.
3. Põhja-Sakala Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine.
4. Põhja-Sakala Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine.
5. Põhja-Sakala Vallavolikogu piirkondliku arengu komisjoni koosseisu kinnitamine.
6. Põhja-Sakala  Vallavolikogu 21. detsembri 2017 otsuse nr 22 „Põhja-Sakala  Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni moodustamine" muutmine.
7. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest tuleneva loataotluse menetlemise toimingud 2019. aastal (aruande esitamine).

Istungi salvestis

(tagasi üles)