Põhja-Sakala Vallavolikogu II koosseisu osavõtt volikogu istungitest 2022. aastal

Põhja-Sakala Vallavolikogu alatistest komisjonidest osavõtt 2022. aastal

 

Vallavolikogu 2022. aasta istungite päevakorrad

27. jaanuar 17. veebruar 24. märts 28. aprill 30. juuni 22. september 10. november 15. detsember
10. veebruar 3. märts 8. aprill 26. mai 30. august 27. oktoober 24. november

 

15. DETSEMBER

1. AS Suure-Jaani Haldus ja AS Võhma ELKO ühinemislepingu kinnitamine.
2. Põhja-Sakala valla 2022. a lisaeelarve II lugemine.
3. Põhja-Sakala valla 2023. aasta eelarve I lugemine, eelnõu nr 1-4/172.
4. Sotsiaaltoetuste piirmäärad 2023. aastaks.
5. Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017. a määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr" muutmine, eelnõu nr 1-4/168.
6. Põhja-Sakala valla arengukava avalik väljapanek.
7. Loa andmine ühishankes osalemiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks.
8. Põhja-Sakala vallavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine.
9. Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord, eelnõu nr 1-4/175.
10. Rahvaküsitluste kord.
11. Vallavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine.
12. Arupärimine (kiri nr 1-10/1670).
13. Vallavanema info.

(tagasi üles)

24. NOVEMBER

1. Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord II lugemine ja vastuvõtmine.
2. Määruse "Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise ja rahastamise kord" muutmine.
3. Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisu muutmine.
4. Põhja-Sakala valla 2022. a lisaeelarve.
5. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks.
6. AS Suure-Jaani Haldus ja AS Võhma ELKO ühinemislepingu kinnitamine.
7. AS Suure-Jaani Haldus põhikirja muutmine.
8. Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnisasja rendile andmine.
9. Munitsipaalkoolide hoolekogudesse esindaja nimetamine.
10. "Põhja-Sakala vallavanemale ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele soodustuste määramine" muutmine.
11. Põhja-Sakala valla põhimääruse muutmine, eelnõu nr 1-4/166.
12. Rahvaküsitluste kord I lugemine.
13. Märgukiri.
14. Arupärimised.
15. Vallavanema info.

(tagasi üles)

10. NOVEMBER

(27.10.2022 istungi jätk)

13. Ülde küla detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.
14. Olustvere jaamahoone teenindusmaa detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.
15. Määruse kehtetuks tunnistamine.
16. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu võõrandamine Nigula tn 7, Suure-Jaani.
17. Loa andmine kinnisasja omandamiseks Vaimatsi OÜ.
18. Põhja-Sakala Vallavalitsuse põhimääruse muutmine II lugemine.
19. Kaasava eelarve suuruse määramine.
20. Ülevaade OÜ-ga Gunbirdy seotud kohtuasjadest ja seisukoht kompromissettepanekute suhtes.
21. Arupärimistele vastamised.
22. Vallavanema info.

(tagasi üles)

27. OKTOOBER

1. Põhja-Sakala valla jäätmehoolduseeskiri II lugemine ja kehtestamine.
2. Põhja-Sakala vallavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine.
3. Põhja-Sakala Vallavalitsuse koosseisu muutmine.
4. Põhja-Sakala Vallavalitsuse palgalise liikme ametist vabastamine.
5. Põhja-Sakala Vallavalitsuse palgalise liikme ametisse nimetamine.
6. Põhja-Sakala Vallavalitsuse palgalise liikme koormuse muutmine.
7. Põhja-Sakala Vallavalitsuse põhimääruse muutmine I lugemine.
8. Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord I lugemine.
9. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine.
10. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete valimine.
11. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine.
12. Põhja-Sakala vallavanema asendamise järjekorra määramine.
13. Ülde küla detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.
14. Olustvere jaamahoone teenindusmaa detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.
15. Määruse kehtetuks tunnistamine.
16. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu võõrandamine Nigula tn 7.
17. Loa andmine kinnisasja omandamiseks Vaimatsi OÜ.
18. Põhja-Sakala Vallavalitsuse põhimääruse muutmine II lugemine.
19. Kaasava eelarve suuruse määramine.
20. Ülevaade OÜ-ga Gunbirdy seotud kohtuasjadest ja seisukoht kompromissettepanekute suhtes.
21. Arupärimistele vastamised.
22. Vallavanema info.

Istung lõpetati 28.11.2022 kell 01:33 ning päevakorra punktidega 13–22 otsustati jätkata 10. novembril 2022.

(tagasi üles)

22. SEPTEMBER

1. Põhja-Sakala Vallavolikogu esimehele umbusalduse avaldamine.
2. Põhja-Sakala Vallavolikogu esimehe valimine.
3. Põhja-Sakala vallavanema valimine.
4. Palgalise vallavalitsuse liikme ametist vabastamine.
5. Põhja-Sakala vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine.
6. Põhja-Sakala vallavalitsuse liikmete kinnitamine.
7. Määruse "Hüvituse, töötasu ja tasu määramine" muutmine.
8. Põhja-Sakala vallavalitsuse palgaliste liikmete ametisse nimetamine
9. Põhja-Sakala vallavanemale ja palgalistele valitsuse liikmetele soodustuste määramine.
10. Eesti Linnade ja Valdade Liitu esindajate nimetamine.
11. Viljandimaa Omavalitsuste Liitu esindajate nimetamine.

(tagasi üles)

30. AUGUST

1. Põhja-Sakala vallavanema valimine.

(tagasi üles)

30. JUUNI

1. Põhja-Sakala valla jäätmehoolduseeskiri, eelnõu nr 1-4/102.
2. Põhja-Sakala Vallavalitsuse koosseisust ja palgalise vallavalitsuse liikme, abivallavanema ametikohalt tagasiastumine.
3. Põhja-Sakala Vallavolikogu 08.04.2022 otsuse nr 51 „Põhja-Sakala vallavanemale ja palgalistele valitsuse liikmetele soodustuste määramine" muutmine.
4. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine.
5. Taotlus, kiri nr 2-6/730.
6. Põhja-Sakala valla kaasava eelarve menetlemise kord.
7. Põhja-Sakala valla 2021. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine.
8. Põhja-Sakala Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 33 „Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord" muutmine.
9. Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (talihooldus).
10. Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks (õpilasliinid).
11. Aktsiaseltsi Suure-Jaani Haldus ja aktsiaseltsi Võhma ELKO ühendamine.
12. Põhja-Sakala vallale kuuluvate kinnistute enampakkumise korras võõrandamine.
13. Korteriomandite ostmine.
14. Suure-Jaani Lasteaia Sipsik põhimäärus.
15. Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord.
16. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks.
17. Määruse muutmine Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel.
18. Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr" muutmine.
19. Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra alusel määratavate preemiate suurus.
20. Info.

(tagasi üles)

26. MAI

1. Ülevaade Suure-Jaani Tervisekoja tegevusest ja tulevikuplaanidest, ettekandja Indrek Palu.
2. Põhja-Sakala valla kaasava eelarve menetlemise kord.
3. Lahmuse Kooli arengukava aastateks 2022–2025.
4. Kirivere Kooli arengukava 2022–2026 kinnitamine.
5. Kõpu Spordihoone ümberkorraldamine.
6. Sürgavere Spordihoone ümberkorraldamine.
7. Halduslepingu sõlmimine.
8. Määruse „Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord" muutmine.
9. Põhja-Sakala Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhendi muutmine.
10. Põhja-Sakala Vallavolikogu 23. septembri 2021. a otsuse nr 266 „Peremehetu ehitise hõivamise algatamine" kehtetuks tunnistamine.
11. Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sätestatud ülesannete volitamine.
12. Info.

(tagasi üles)

28. APRILL

1. Ülevaade Põhja-Sakala vallale kuuluvast kinnisvarast ja kinnisvara remondivajaduste lühiülevaade.
2. Umbusalduse avaldamine Põhja-Sakala Vallavolikogu aseesimehele.
3. Põhja-Sakala Vallavolikogu aseesimehe valimine.
4. Määruse 16.12.2021 nr 3 "Põhja-Sakala Vallavolikogu töökord" muutmine.
5. Olustvere Põhikooli põhimääruse muutmine.
6. Põhja-Sakala Raamatukogu põhimäärus.
7. Põhja-Sakala valla kultuuriasutuste ümberkorraldamine.
8. Põhja-Sakala Kultuurikeskuse põhimäärus.
9. Kohalike teede andmete määramiseks ja teeregistrisse andmete esitamiseks volituse andmine.
10. Munitsipaalomandis olevate kinnisasjade tasuta võõrandamine.
11. Suure-Jaani kesklinna detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.
12. Määruste kehtetuks tunnistamine.
13. Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine.
14. Luba hoonestusõiguse võõrandamiseks Nigula tn 7 Suure-Jaani.
15. Info.

(tagasi üles)

8. APRILL

1. Põhja-Sakala vallavanema valimine.
2. Põhja-Sakala Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine.
3. Põhja-Sakala Vallavalitsuse liikmete kinnitamine.
4. Põhja-Sakala Vallavalitsuse palgaliste liikmete ametisse nimetamine.
5. Põhja-Sakala Vallavolikogu määruse "Hüvituse, töötasu ja tasu määramine" muutmine.
6. Põhja-Sakala vallavanemale ja palgalistele valitsuse liikmetele soodustuste määramine.
7. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude muutmine.
8. Põhja-Sakala Vallavolikogu 18.11.2021 otsuse nr 17 „Eesti Linnade ja Valdade Liitu esindajate nimetamine" muutmine.
9. Põhja-Sakala Vallavolikogu 18.11.2021 otsuse nr 16 „Viljandimaa Omavalitsuste Liitu esindajate nimetamine" muutmine.
10. Info.

(tagasi üles)

24. MÄRTS

1. Ülevaade vallale kuuluvate haldusettevõtete (AS Võhma ELKO ja AS Suure-Jaani Haldus) tegevusest.
2. Põhja-Sakala vallavanema ametist tagasiastumine.
3. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine.
4. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu muutmine.
5. Põhja-Sakala Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2022. aasta tööplaani kinnitamine.
6. Põhja-Sakala valla üldplaneeringu kehtestamine.
7. Isikliku kasutusõiguse seadmine Vastemõisa ristmik.
8. Seisukoha andmine Õnniste II liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise eelnõu kohta.
9. Võhma lasteaia Mänguveski põhimäärus.
10. Suure-Jaani lasteaia Sipsik ja Kõidama lasteaia Traksik ümberkorraldamine.
11. Põhja-Sakala valla rahvaraamatukogude ümberkorraldamine.
12. Põhja-Sakala Raamatukogu põhimäärus.
13. Info.

(tagasi üles)

3. MÄRTS

1. Põhja-Sakala valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2022–2026 muutmise algatamine.
2. Põhja-Sakala valla teede tolmutõrje läbiviimise korra muutmine.
3. Põhja-Sakala vallavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine.
4. Põhja-Sakala valla 2022. a eelarve (II) lugemine.
5. Info.

(tagasi üles)

17. VEEBRUAR

1. Viljandi kultuuriakadeemia tutvustus ning roll Viljandi maakonnas ja Eestis laiemalt.
2. Põhja-Sakala valla noortevolikogu põhimäärus.
3. Audiitori määramine Põhja-Sakala valla 2021–2024. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks.
4. Isikliku kasutusõiguse seadmine.
5. Nõusoleku andmine kasvava metsa raieks.
6. Seisukoha andmine Sürgavere Põllumajanduse OÜ Sürgavere veisefarmi keskkonnakompleksloa nr KKL/322060 muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta.
7. Info.

(tagasi üles)

10. VEEBRUAR

1. Põhja-Sakala valla 2022. a eelarve.
2. Info.

(tagasi üles)

27. JAANUAR

1. Põhja-Sakala valla korrakaitseametniku 2021. aasta tegevuse ülevaade.
2. Põhja-Sakala Vallavolikogu 18. novembri 2021 otsuse nr 15 „Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni moodustamine" muutmine.
3. Põhja-Sakala Vallavolikogu 18. novembri 2021 otsuse nr 14 „Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisu kinnitamine" muutmine.
4. Põhja-Sakala Vallavolikogu 18. novembri 2021 otsuse nr 11 „Põhja-Sakala vallavanemale ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele soodustuste määramine" muutmine.
5. Vallavolikogu otsuse eelnõu koostamiseks ülesande andmine.
6. Aktsiaseltsi Võhma ELKO põhikiri.
7. SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus põhikirja muutmine.
8. Sihtasutuse Suure-Jaani Tervisekeskus põhikiri.
9. Suure-Jaani Tervisekoja põhimääruse muutmine.
10. Isikliku kasutusõiguse seadmine.
11. Munitsipaalkoolide hoolekogudesse esindaja nimetamine.
12. Põhja-Sakala valla noortevolikogu põhimäärus.
13. Info:
       13.1 Vallavanema info.

(tagasi üles)