Andmekaitsetingimused

Põhja-Sakala Vallavalitsus kui ametiasutus täidab avaliku võimu ülesandeid ja selle tõttu on ametiasutuse tegevus avalik.

Seadustest lähtuvalt on ametiasutusel kohustus teatud osa dokumentidest ja teabest Internetis avalikustada või teha muul viisil igaühele kättesaadavaks.

Oma tegevuse käigus kogub ja töötleb ametiasutus ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet.

Isikuandmed on mistahes andmed, mille kaudu on tuvastatud või tuvastatav konkreetne füüsiline isik, sõltumata sellest, millises vormis need andmed on. Iga kirjaliku pöördumisega ametiasutusse satub meie valdusse teave, mis võib riivata isiku eraelu - näiteks loetakse selliseks teabeks e-posti aadressi, andmeid elukoha kohta, telefoninumbrit jms.

Ametiasutus tagab inimeste privaatsuse ning isikuandmete töötlemine toimub vastavuses isikuandmete kaitse seadusega. Seadused on isikuandmete ja eraelu puudutava teabe menetlemiseks ja töötlemiseks näinud ette kitsendused.

Isikuandmete töötlemine dokumendi esitamisel või seoses muu kirjavahetusega

Ametiasutus töötleb Teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalikud isiku poolt esitatud dokumendiga tõstatatud küsimuse lahendamiseks või on lubatud seadusega.

Dokumendi saamisel kontrollib vallavalitsuse vastav ametnik dokumendis isikuandmete olemasolu. Kui need isikuandmed on juurdepääsupiiranguga, siis on elektroonilise dokumendiregistri kaudu avalikult nähtav ainult dokumendi registreerimisnumber, registreerimise kuupäev, dokumendi liik (kiri, avaldus jms), juurdepääsupiirangu alus ja tähtaeg ning dokumendi täitmiseks saanud ametniku nimi.

Juurdepääsupiiranguga isikuandmeid kasutatakse ainult ametiasutuse siseselt ning ametnike poolt, kellel on neid vaja tööülesannete täitmiseks.

Teistele isikutele väljastame isikuandmeid isiku nõusolekuta ainult seaduses ettenähtud juhtudel.

Ametiasutuse sisemise töökorraldusega püüame teha kõik, et isikute eraelu võimalikult vähe riivataks ning asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud isikuandmed ei satuks kolmandate isikute valdusse.

Isiku õigused enda isikuandmete osas

Isikul endal on õigus saada ametiasutuselt enda kohta käivaid isikuandmeid. Andmed väljastame võimalusel isiku poolt soovitud viisil. Isikul on õigus põhjendatult nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist ja kustutamist.

Kui ametiasutus on Teie hinnangul kogunud ja kasutanud Teie andmeid ebaseaduslikult või ei väljasta isikule tema kohta käivaid andmeid, siis on Teil õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.