Eeskirjad ja korrad

Alates 01.01.2024 on Põhja-Sakala vallavalitsuse hallatavates asutustes täiskasvanu lõunasöögi maksumuseks 3 eurot üks söögikord.

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 14.11.2023 korraldus nr 938 "Lõunasöögi maksumus"

 

Rahandus

Põhja-Sakala valla raamatupidamise sise-eeskiri ja selle lisad

Majandus

Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord

Maamaksumäär

Põhja-Sakala valla hankekord

Põhja-Sakala valla teedel tolmutõrje läbiviimise kord

Põhja-Sakala valla teehoiukava 2019–2022+

Õpilase koolitranspordiks isikliku transpordi kasutamise kulu hüvitamise tingimused ja kord

Sotsiaal ja tervishoid

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise ja rahastamise kord 

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise ja maksmise kord

Põhja-Sakala vallas koduteenuse eest võetav tasu

Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord

Haridus ja kultuur

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Kõrgharidusega noorele õpetajale ja tugispetsialistile toetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord

Lapsehoiu- ja eralasteaiateenuse toetamise kord

Põhja-Sakala valla kultuuriürituste piletimajanduse korraldamise eeskiri

Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Põhja-Sakala valla huviharidusteenuse ostmise kord

Põhja-Sakala vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 16.01.2024 korraldusega nr 33 on moodustatud vallas antavate tunnustuste saajate kandidaatide esitamiseks komisjon koosseisus: vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees, vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees, vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimees, Põhja-Sakala Kultuurikeskuse direktor, vallasekretär, spordikorraldaja, vallavanem.
Komisjoni volitused kehtivad vallavalitsuse käesoleva koosseisu volituste kehtivuse lõpuni.

Põhja-Sakala valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Põhja-Sakala valla aleviku-, küla- ja linnavanema statuut

Sport ja noorsootöö

Huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi kasutamise kord

Põhja-Sakala valla eelarvest noorte sporditegevuse toetamise kord

Keskkond

Põhja-Sakala valla heakorraeeskiri

Põhja-Sakala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Põhja-Sakala valla jäätmehoolduseeskiri

Raieloa väljaandmise tingimused ja kord

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Valitsemine

Põhja-Sakala valla põhimäärus

Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord

Põhja-Sakala valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord

Põhja-Sakala Vallavolikogu töökord

Põhja-Sakala Vallavalitsuse töökord

Põhja-Sakala Vallavalitsuse põhimäärus

Hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmise kord

Koolide ja lasteaedade töötajate struktuuri ja koosseisu kinnitamise kord