Igapäevaelu toetamise teenus

 
Teenusel aidatakse kujundada inimesel igapäevaelu toimetulekuoskusi ja tööoskusi ning nõustatakse tema lähedasi ja temaga koos elavaid inimesi.
 
Teenuse eesmärk on emotsionaalse ja sotsiaalse toimetuleku toetamise abil tagada inimesele parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng.
 
Tegevused
 
  • Kujundatakse inimese isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates inimest nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades tema terviseseisundit ning tema enda vajadusi ja soove;
  • Juhendatakse sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel;
  • Juhendatakse aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel;
  • Juhendatakse tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisel ning hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel;
  • Kujundatakse tööoskusi ja võimaldatakse töö tegemise harjutamist;
  • Nõustatakse inimese lähedasi, sealhulgas temaga samas eluruumis elavaid inimesi tema käitumise ja suhtlemise eripärades;
  • Toetatakse teenust saavaid, sarnase diagnoosiga ja sellega seonduvate probleemidega inimesi toetavate gruppide tegutsemist nende juhendamise ja nõustamise kaudu;
  • Kaasatakse inimest muudesse tegevustesse, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks;
  • Toetatakse inimese enesemääratlemist, et ta ise teab, mida ta soovib ja mis on talle hea.