Enampakkumine korteriomandi võõrandamiseks

Põhja-Sakala Vallavalitsus viib läbi avaliku kirjaliku enampakkumise Arjadi külas Papli-6 korteriomandi (katastritunnus 75901:005:0077, ehitisregistri kood 112023520, registriosa nr 4088139, mis koosneb 500/3564 mõttelisest osast kinnistust ja reaalosa eluruumist nr 6 üldpinnaga 50,0 m2) võõrandamiseks alghinnaga 3000 (kolm tuhat) eurot.

1. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 23.11.2020 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatud failina e-posti aadressile , märgusõnaga "Papli 6" (vt punkt 8).

2. Pakkumuste avamine toimub 23.11.2020 kell 10.05 Suure-Jaanis Lembitu pst 42 III korruse saalis. Pakkumuste avamine on avalik.

3. Enampakkumise:
3.1 alghind 3000 eurot;
3.2 enampakkumises osalemise osavõtutasu 10 eurot;
3.3 enampakkumises osalemise tagatisraha 50 eurot.

4. Makse teostamisel tuleb märkida:
4.1 selgitusse märgusõna „Papli 6";
4.2 kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.

5. Enampakkumisel osalemise osavõtumaksu ja tagatisraha saab tasuda ainult pangaülekandega vallavalitsuse kontole EE911010302008800000 SEB Pangas või EE712200001120223591 pangas Swedbank või EE981700017004450319 pangas Luminor Bank hiljemalt enampakkumise toimumisele eelneval päeval.

6. Enampakkumise võitja tagatisraha võetakse arvesse edasistes arveldustes, teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Osavõtutasu pakkujale ei tagastata.

7. Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud. Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu riiklike ja kohalike maksude võlglased ning isikud, kellel on valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid rahalisi kohustusi.

8. Enampakkumisel osalemiseks esitatakse enampakkumise läbiviijale punktis 1 toodud tähtajaks elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatud fail e-posti aadressile hanked@pohja-sakala.ee, märgusõnaga „Papli 6".

9. Pakkumises peavad sisalduma:
9.1 pakkuja nimi ja elukoht või asukoht, kontakttelefon;
9.2 pakkuja isikukood või registrikood;
9.3 nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
9.4 dokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
9.5 numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma eurodes. Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad on erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
9.6 esindajana osalemisel tuleb koos pakkumisega esitada esindaja volitusi tõendav dokument*;
9.7 pakkumusele lisatud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud.
__________
* Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

10. Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:
10.1 pakkumine esitatakse pärast nõutud tähtaega;
10.2 esitatud fail ei ole digitaalselt allkirjastatud;
10.3 esitatud pakkumisest ei ole võimalik aru saada, millisele objektile ja/või milline summa on pakutud;
10.4 osalemistasu ja tagatisraha ei ole makstud tähtajaks;
10.5 eksimus tagatisraha tasumisel ei võimalda tuvastada, kas see on tasutud õigele kontole ja nõutud summas;
10.6 esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
10.7 teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
10.8 mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

11. Enampakkumise võitjaks on parima pakkumuse teinud pakkuja. Kui kahe või enama kõrgeimate pakkumuste summad on võrdsed, annab enampakkumise komisjon võrdse pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada uus kirjalik pakkumine kolme tööpäeva jooksul. Uus pakkumus ei või olla väiksem juba tehtud pakkumusest. Kui ükski pakkuja ei esita kindlaksmääratud ajaks uut pakkumust, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks.

12. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse notariaalne asjaõigusleping ühe kuu jooksul, arvates enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest. Enampakkumise võitja tasub lepingu sõlmimisega seotud kulud, sealhulgas notaritasu ja riigilõivu. Ostuhind tuleb tasuda hiljemalt lepingu sõlmimisel.

13. Enampakkumises oleva korteriomandiga on võimalik tutvuda eelnevalt kokkulepitud ajal, enampakkumisel osalemise kohta annab täpsemat infot
majandus- ja ehitusspetsialist Üllar Loper
, tel 5196 6992, e-post yllar.loper@pohja-sakala.ee.
Kirjalikult esitatavad küsimused tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtpäeva.