Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Mida teha kui lähedane vajab hooldust?

Mida teha kui lähedane vajab hooldust

Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus on Põhja-Sakala Vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Põhja-Sakala valla hoolekandeasutused on SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus ning Pilistvere Hooldekodu.

 

Hoolekandeteenuse ja/või kaasrahastamise taotlemiseks esitatakse vallavalitsusele vormikohane taotlus.

Taotlusele lisatakse:

  1.  isikut tõendava dokumendi koopia;
  2. sõlmitud hoolekandeteenuse leping või lepingu projekt;
  3. taotleja ja ülalpidamiskohustuslase (olemasolul) sissetulekut ja varalist seisu kirjeldavad dokumendid, sh pangakonto väljavõte jmt;
  4. ülalpidamiskohustuse välistamise tõestamiseks kohtumäärus, millest nähtub, et ülalpidamiskohustuslane on vabastatud ülalpidamise andmisest või on ülalpidamiskohustust vähendatud;
  5. tervislikku seisundit ja hooldusvajadust tõendavad dokumendid (perearsti tõend, rehabilitatsiooniplaan, puude raskusastme määramise otsus).

Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord